Webbplatser

Webbplatser ikon

Samhällsplanering och trafik

Region Halland arbetar för hållbar utveckling i ett växande Halland. Planering och utveckling av bland annat kollektivtrafik, transporter och bebyggelse behöver gå hand i hand. Med hållbara lösningar gör vi det möjligt för hallänningen att leva gott i städer och på landsbygden, nu och i framtiden.

Vi arbetar bland annat med:

  • Infrastruktur (vägar och järnvägar) för hållbara transporter för näringsliv och invånare
  • Kollektivtrafik för miljövänligt resande med buss och tåg
  • Utbyggnad av digital infrastruktur, bredband, för digitaliserade samhällstjänster
  • Städerna som mötesplatser för hälsa, kultur, näringsliv och innovation
  • Landsbygden som en attraktiv och naturnära livsplats

När vi planerar och utvecklar det växande halländska samhället tar vi hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer för att skapa en hållbar utveckling.

Hallands samplaneringsprocess

Region Halland arbetar med utveckling av hela Halland. Därför samverkar vi både med kommunerna som arbetar med liknande frågor och med andra regioner, myndigheter och aktörer. En samplaneringsmodell har utvecklats för att vi ska kunna samordna investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik med bostadsbyggande och samhällsutveckling. Tre utvecklingsobjekt hanteras, eller har hanterats, enligt den nya samplaneringsmodellen:

  • Nytt stationshus – Hede pendeltågstation
  • Ny station och nytt stationssamhälle Väröbacka
  • Ny tågtrafik på Markarydsbanan inklusive två nya stationer

Markarydsbanan ska bidra till samhällsutveckling

I Region Hallands Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 framgår att infrastrukturinvesteringar i Halland ska baseras på behov som genererar samhällsutveckling. Tågtrafiken ska vara attraktiv och kunna bära sin kostnad. Genom att starta timmestrafik på Markarydsbanan tillgodoses behovet av arbets- och studiependling om kollektivtrafiken blir pålitlig, regelbunden och att det finns goda bytesmöjligheter.

Tågtrafiken på Markarydsbanan ska vara ett attraktivt val för alla de som pendlar till jobbet eller skolan men också som ett bra val för längre resor. Persontrafik på Markarydsbanan öppnar upp för hallänningen att nå östra och sydöstra Sverige med tåg genom att ansluta persontrafiken på Markarydsbanan med knutpunkten Hässleholm.

En attraktiv tågtrafik kräver att tågen går varje timme, att resenärerna kan lita på att tågen går enligt tidtabellen och att byten i Halmstad och Hässleholm fungerar smidigt. Med timmestrafik skapas en kostnadseffektiv tågtrafik som bidrar till utvecklingen i hela stråket. Persontåg som går varje timme i högtrafik kommer att bli ett mycket attraktivt val för alla som pendlar i stråket. För detta krävs bland annat ny station i Veinge och ett mötesspår med ombyggd station i Knäred.

Med nya stationer i Knäred och Veinge kommer de båda orterna att utvecklas som boendeorter och besöksmål. För ortsborna kan det exempelvis innebära kortare restider med möjlighet till snabb pendling och med andra boendekvaliteter än i mer centrala lägen. På längre sikt kan det leda till ökat bostadsbyggande och inflyttning. Samplanering är viktig för att allt detta ska bli möjligt. Laholms kommun satsar stort på ortsutveckling genom utvecklingsprogram i Veinge och Knäred.

En satsning på kollektivtrafik ger även miljövinster i form av minskad biltrafik och sociala vinster genom ökad jämlikhet och tillgänglighet. Det är en klimatvänlig satsning som underlättar människors vardag.

Infrastruktur

Det är mycket som ska upprustas och byggas både på Markarydsbanan och på övriga banor i det sydsvenska tågsystemet de närmaste åren. För att få robusthet i den planerade tågtrafiken krävs att det byggs ett nytt mötesspår i Knäred före trafikstart. För att Halland ska dra nytta av satsningen behöver det också finnas två nya stationslägen; ett i Veinge och ett i Knäred. Det måste finnas möjlighet att trafikera trots omfattande ombyggnationer och omledning av trafik. Det kommer att behöva genomföras ett kontaktledningsbyte på hela Markarydsbanan. Därutöver behövs åtgärder i järnvägssystemet på Halmstad C för att inte äventyra Västkustbanans funktion.

Bakgrund

2017 kom regionerna Halland, Skåne och Kronoberg överens om att arbeta för att en attraktiv, pålitlig och kostnadseffektiv persontrafik så snart som möjligt startas upp på Markarydsbanan. Samma år tecknade Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun en gemensam avsiktsförklaring om att tillsammans planera och förbereda för persontrafik. Trafikverket började utreda förutsättningarna för att starta persontrafik.

Avsiktsförklaring

En ny avsiktsförklaring mellan parterna Laholms kommun, Trafikverket och Region Halland undertecknades 2019, med intentionen att starta timmestrafik så snart som möjligt efter det att stationer och mötesspår är på plats.

Avsiktsförklaringen visar den gemensamma viljan att samarbeta och samplanera de åtgärder som krävs för att starta attraktiv tågtrafik på Markarydsbanan.

Mer information om Markarydsbanan

Markarydsbanan, Knäred och Veinge Länk till annan webbplats. (Trafikverket)

Senast ändrad: