Webbplatser

Webbplatser ikon

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken har stor betydelse för samhällsutvecklingen, inte minst i en växande region som Halland. Västkustbanan längs med Hallands kust är navet i vår kollektivtrafik, men buss- och tågtrafiken i inlandet är också viktig – för att hela Halland ska vara en bra livsplats.

Region Halland ansvarar för att de som bor eller befinner sig i Halland har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

Region Halland ansvarar också för utvecklingen av buss- och tågtrafiken i länet. Vi satsar främst på att utveckla kollektivtrafiken längs de stråk där förutsättningarna för ökat resande är goda, men vi är måna om att det ska gå att åka kollektivt även i övriga Halland. Det är viktigt för en hållbar utveckling av hela Halland.

Kollektivtrafiken spelar en central roll för att du ska kunna bo, studera eller arbeta var du vill. Ju fler som åker kollektivt, desto bättre är det också för miljön.

Västkustbanan skapar möjligheter

Västkustbanan är pulsådern i Hallands kollektivtrafik, eftersom de flesta hallänningar bor och arbetar längs kusten. Med Västkustbanan når resenärerna växande arbets- och studiemarknader. Grunden är att invånarnas resbehov styr utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland.

Det görs stora satsningar för att öka kapaciteten på Västkustbanan, exempelvis:

  • Dubbelspår genom Varberg
  • Ombyggnad av Halmstad Central
  • Västlänken i Göteborg

Region Halland samarbetar med kommunerna och Trafikverket i frågor som rör Västkustbanan och övrig tågtrafik i Halland.

Sedan den 1 januari 2023 är Hallandstrafiken en förvaltning inom Region Halland från att tidigare ha drivits som ett helägt dotterbolag. Det betyder att banden stärks ytterligare mellan kollektivtrafik, samhällsplanering och andra viktiga samhällsfunktioner. Kollektivtrafikfrågorna kan då också hanteras strategiskt tillsammans med andra övergripande regionala utvecklingsfrågor, bland annat när det gäller att bidra till grön omställning.

Region Halland – Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Halland är regional kollektivtrafikmyndighet i Hallands län. Det innebär att Region Halland har det politiska och ekonomiska ansvaret för den samhällsfinansierade kollektivtrafiken.

Region Halland är alltså dels en myndighet ”beställare” av samhällsfinansierad kollektivtrafik dels en utförare genom förvaltningen Hallandstrafiken.

Ett regionalt trafikförsörjningsprogram beskriver den kommande utvecklingen av kollektivtrafiken och tas fram tillsammans med kommunerna och grannregionerna.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2021-2025 Pdf, 6 MB.

Kollektivtrafiken – en del av den regionala utvecklingen Länk till annan webbplats. (Storymap) – Går att öppna i webbläsaren Chrome, men ej i Internet Explorer.

Kommersiell trafik – drivs av privata trafikföretag

Privata trafikföretag utan ekonomiskt stöd från samhället bedriver också kollektivtrafik. Det skapar också utveckling, breddar trafikutbudet och bidrar till att fler åker kollektivt. Kommersiell trafik bedrivs exempelvis på Västkustbanan och E6.

2021 – Rapport om den allmänna trafikplikten Pdf, 1 MB.

2020 – Rapport om den allmänna trafikplikten Pdf, 1 MB.

Senast ändrad: