Webbplatser

Webbplatser ikon

Regional fysisk planering i Halland

Behovet av regional fysisk planering har ökat i Hallands län. Regionen växer kraftigt och det ställs stora krav på samordning för att klara målsättningar och strategier för till exempel bostadsförsörjning och utbyggnad av kollektivtrafik och annan transportinfrastruktur. En regional fysisk planering syftar till att ge goda förutsättningar för en hållbar utveckling i Halland.

Regional fysisk planering i Halland ska redogöra för de fysiska förutsättningarna för samhällsplanering på regional nivå utifrån ett mellankommunalt, regionalt och mellanregionalt perspektiv där gemensamma frågor och funktionella samband beskrivs. Den regionala fysiska planeringen ska samordna regionala utvecklingsprocesser, så som den regionala kollektivtrafik- och infrastrukturplaneringen.

Varför Regional fysisk planering?

Halland ligger mitt i ett växande Sydvästsverige och kännetecknas av stor rörlighet och tillväxt. Den höga utvecklingstakten i Halland och Sydvästsverige ställer höga krav på de infrastrukturella förutsättningarna, integrering av bostads- och arbetsmarknader, tillgången på kollektivtrafik, mark- och energitillgång för en hållbar tillväxt i hela Halland och många fler strategiska planeringsområden.

Den höga och ihållande utvecklingstakten i Halland ställer också allt större krav på hur vi planerar Halland i samverkan utifrån olika aktörers ansvarsområden, förutsättningar och målsättningar.

För att kunna möta Halland och Sydvästsveriges framtida utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som den höga utvecklingstakten innebär behövs verktyg; Regional fysisk planering utgör ett viktigt sådant verktyg. Den regionala fysiska planeringen skapar förutsättningar för att kunna samplanera mellan olika utvecklingsprocesser och bedriva en långsiktig mellankommunal och mellanregional planering för att hela Halland ska kunna växa hållbart.

Regional fysisk plan i Plan- och bygglagen (PBL)

Region Halland har under en längre tid, tillsammans med de halländska kommunerna, arbetat med att ta fram planeringsförutsättningar som beskriver den halländska strukturen. Regional fysisk plan är en fördjupning och formalisering av planeringsförutsättningarna som ska vara en geografisk och fysisk dimension av de strategiska val och prioriteringar som preciseras i Regional utvecklingsstrategi (RUS) och i Tillväxtstrategi för Halland.

En regional fysisk plan kan tas fram både utanför och inom den rådande PBL-lagstiftningen. Att jobba med regional fysisk plan utifrån PBL är fördelaktigt då det formella uppdraget skapar förutsättningar att resurssätta uppdraget internt likväl som att skapa långsiktighet för uppföljning och utveckling samt förutsägbarhet och tydlighet i processen.

Att arbeta med regional fysisk planering inom PBL innebär att:

Utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö.

Lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö.

Upprätta ett förslag till regionplan eller förslag till ändring av en sådan plan.

Anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen.

Yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet om hur dessa planer förhåller sig till regionplanen.

Verka för insatser som kan bidra till att:

  • Det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses
  • Minska länets klimatpåverkan och dess effekter

Den regionala fysiska planen ska därmed samla de regionala utvecklingsprocesserna och förtydliga hur de kan bidra till en utveckling av Hallands fysiska miljö. Den regionala planeringen ska förhålla sig till mellankommunala, regionala och mellanregionala frågor och förändrar därför inte förhållandet mellan region och kommun. Att planlägga användningen av mark och vatten är, och kommer fortsatt vara, ett kommunalt ansvar.

Viktigt verktyg för hållbar samhällsplanering

Regional fysisk planering är ett viktigt verktyg för att hantera många av de samhällsutmaningar vi står inför. Lokal, regional och nationell nivå har ansvar för olika delar i samhällsutvecklingen, den regionala fysiska planeringen ska vara ett verktyg för att knyta ihop de olika ansvarsområdena.

För att nå ett långsiktigt och hållbart bostadsbyggande, klimat- och miljöarbete, transportsystem och teknisk infrastruktur krävs samverkan och samplanering mellan kommunal, regional och nationell nivå.

Lagrådsremiss för Regional fysisk planering i Hallands län - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Regional fysisk planering i Boverkets kunskapsbank Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: