Webbplatser

Webbplatser ikon

Delaktighet och inflytande

Som invånare har du flera möjligheter att få insyn i och påverka vad Region Halland arbetar med.

Rösta vart fjärde år

Genom att rösta i de allmänna valen påverkar du hur Region Halland styrs. Vart fjärde år är det regionval, det vill säga samtidigt som riksdags- och kommunvalen. Då har du möjlighet att påverka inriktningen för Region Halland.

Följ debatten i fullmäktige

Regionfullmäktige, som är den högsta beslutande församlingen i Region Halland, sammanträder fem gånger om året. Mötena direktsänds via webben och går också att se i efterhand.

Direktsändning av Regionfullmäktiges möten

Kontakta regionens politiker

Du kan alltid framföra en synpunkt till regionpolitikerna, som i sin tur kan framföra den i en så kallad motion.

Förtroendevalda politiker Länk till annan webbplats.

Läs beslut och dokument

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla offentliga dokument såsom ärenden, protokoll och handlingar från regionens nämnder och utskott.

Ärenden och handlingar Länk till annan webbplats.

Vill du ta del av Region Hallands handlingar, kontakta gärna Diariet direkt via e-post regionen@regionhalland.se eller på telefon 035-17 98 02.

Överklaga beslut

Om du tycker att Region Halland har fattat beslut om något vi inte har rätt till eller om du misstänker att beslutet inte gått lagligt till, kan du begära en laglighetsprövning. Det är förvaltningsrätten som gör laglighetsprövningen.

Ett beslut överklagas skriftligt och i överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på regionens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. (Närmare bestämmelser om laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725).)

Begär laglighetsprövning Länk till annan webbplats.

Visselblåsa

Du som medborgare kan anonymt anmäla misstänkta allvarliga missförhållanden som rör anställda eller förtroendevalda inom Region Halland och regionens bolag. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, korruption, jäv, miljöbrott eller andra oegentligheter.

Anmäl misstanke om jäv, mutor eller tjänstefel

Nationella minoriteter har speciella rättigheter

Nationella minoriteter (judar, samer, romer, sverigefinnar och tornedalingar) har rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. Du kan läsa mer om rättigheterna och om myndigheters skyldighet att säkerställa inflytande och delaktighet på minoritet.se Länk till annan webbplats..

Information om vården på minoritetsspråken (1177.se) Länk till annan webbplats.

Tyck till om vård och utveckling

Hallandspanelen

Hallandspanelen är en internetbaserad panel som används för att få del av invånarnas kunskap och åsikter om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och hur vi tillsammans kan bidra till Hallands utveckling. Hallandspanelen består av cirka 1000 slumpmässigt utvalda invånare. Panelen får frågor om ämnen som är aktuella i Halland, både om hälso- och sjukvårdsutveckling och regional utveckling, men också om ämnen som är gemensamma för Södra sjukvårdsregionen (Region Halland, Region Skåne, Region Kronoberg och Landstinget Blekinge). Resultatet av undersökningarna blir en del i Region Hallands underlag inför kommande politiska beslut.

Prata med oss i sociala medier

Du kan följa och kontakta Region Halland i flera sociala medier.

Region Halland i sociala medier

Senast ändrad: