Direkt till innehållet

Frågor och svar om oberoende av hyrbolag

Vad innebär hyroberoende i Region Halland?

I Region Halland säger vi att vi vill bli oberoende av hyrbolag för vår grundbemanning. Det betyder att vi hellre vill att den personal vi har, är anställd hos oss. Då blir hyrbolag i stället ett komplement vid tillfälliga arbetstoppar.

Varför tar Region Halland det här steget?

Frågan är högaktuell för samtliga regioner så vi är inte ensamma om att ta ett tydligare grepp om frågan. Med egna medarbetare ökar kontinuiteten i vården, vilket bidrar till att upprätthålla hög kvalitet och patientsäkerhet, men det leder också till en bättre arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Trenden har under flera år varit att vi ökat användandet av bemanningsbolag och den måste vi bryta.

Innebär det att Region Halland aldrig ska ta in hyrbolag?

Nej. Vårt mål är att vi ska vara så lite beroende som möjligt av hyrbolag, men det kan finnas särskilda tillfällen när de behövs som komplement.

Gäller det alla yrkesgrupper?

Det gäller yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Det handlar främst om inhyrda läkare och sjuksköterskor.

Hur gynnar förändringen invånare och patienter?

Med egna medarbetare ökar kontinuiteten i vården, vilket bidrar till att upprätthålla hög kvalitet och patientsäkerhet. Läs mer på sidan Därför vill vi hellre anställa än hyra personal.

Hur kommer förändringen att förbättra för medarbetarna?

Med en högre andel egna medarbetare kan vi skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och långsiktigt utvecklingsarbete. Läs mer på sidan Därför vill vi hellre anställa än hyra personal.

Är detta ett ekonomiskt beslut?

Huvudsyftet är att kunna erbjuda en trygg och god hälso- och sjukvård samt att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Samtidigt är ekonomin en förutsättning för allt vi gör och därför en viktig del. Kostnaden för hyrbolag är idag cirka 270 miljoner kronor per år. Vi vill hellre investera i våra medarbetare och utveckla vården tillsammans med dem.

Varför starta nu just nu?

Sveriges regioner har under flera år arbetat för att minska beroendet av bemanningsbolag. Under pandemin blev detta arbete underordnat en hållbar bemanningssituation. Personal från bemanningsbolag blev då ett viktigt verktyg för att hantera de ökade vårdbehoven. Tyvärr har vi inte lyckats minska behovet efter pandemin och därför behöver vi ta ett större grepp om frågan.

Hur påverkas invånare under själva utfasningen?

Utfasningen kommer bitvis att vara utmanande och märkbar för både invånare och medarbetare. Tillgängligheten kan påverkas under utfasningsperioden i delar av hälso- och sjukvården. Till exempel kan väntetiderna tillfälligt bli något längre.

Vad är orsaken till att regionerna är hyrberoende?

Det finns flera orsaker. Stora pensionsavgångar som inte har mötts med tillräckligt många utbildningsplatser, ökat vårdbehov samt att det inom bemanningsföretag erbjuds högre löner och bekväm arbetstid är några av förklaringarna.

Bemanningsfrågan är en nationell utmaning som vi behöver möta på olika sätt och på nya sätt, så att våra resurser och skattemedel används där de gör mest nytta. Vi vet att färre ska vårda fler framöver och då är också nya arbetssätt och fortsatt arbete med digitala lösningar viktiga faktorer.

Vad händer med hyrpersonalen?

Sveriges regioner kommer fortsatt ha behov av bemanningsbolag vid tillfälliga arbetstoppar. I takt med att de positiva effekterna av åtgärderna syns, är förhoppningen att de som idag arbetar som personal på bemanningsbolagen vill bli medarbetare i Region Halland. Läs mer på sidan Vi vill bli fler!

När ska ni vara helt hyroberoende?

Det är svårt att svara på och vi behöver följa utvecklingen. Åtgärderna får aldrig äventyra kvaliteten i våra mest akuta vårdbehov. Det kommer också behövas en viss flexibilitet fortsättningsvis.

Hur vet ni att ni har lyckats?

När vi ser att vi inte är beroende av hyrpersonal för vår grundbemanning. Det vill säga när vi nått det nationella målet om att totala andelen hyrpersonal som mest utgör 2 procent av hälso- och sjukvårdens totala personalkostnader.

Senast ändrad: