Direkt till innehållet

Falkenbergs suicidpreventiva nätverk

Agenda 2030 för hållbar utveckling

Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030 och för att uppnå dem så krävs det att både regeringar, privat sektor, civilsamhället och medborgare samarbetar.

Suicide Zero

Suicide Zero bidrar till att direkt eller indirekt uppnå fem av de sjutton globala målen. Läs mer om målen och hur Suicide Zero uppfyller dem här.

Hallands och Falkenbergs suicidpreventiva roll

Folkhälsomyndigheten samordnar det nationella suicidpreventiva arbetet, som i hög grad genomförs på regional och kommunal nivå, bland annat genom regionala samordnarfunktioner och med utgångspunkt i regionala suicidpreventiva handlingsplaner. I februari 2019 formulerade taktisk grupp Mitt i Livet inom den regionala stödstrukturen ett uppdrag om tillsättande av en regional suicidpreventionssamordnare i Halland under sex månader. Uppdraget innebar att delta i det nationella suicidpreventionsnätverket, att genomföra en kommunal och en regional nulägesbild samt att föreslå och initiera fortsatt suicidpreventivt arbete i regionen. Detta uppdrag har genomförts och i slutrapporten framkommer en samstämmig bild av de behov som finns för att stärka det suicidpreventiva arbetet i Halland.

Region Halland har sedan 2021 en samordnarfunktion för suicidpreventivt arbete och en regional handlingsplan för suicidprevention.

Handlingsplanen kommer fokusera på sex områden där några tangerar det som nätverk för suicidprevention i Falkenberg samverkar kring. Bland annat kunskapsspridning och kompetenshöjande insatser.

Önskar du läsa Regional handlingsplan för suicidprevention finns den i PDF, Regional handlingsplan för suicidprevention.

Falkenbergs suicidpreventiva nätverk

Nätverket samverkar för att sprida kunskap om suicidprevention och för att minska stigmat kring psykisk ohälsa. Samverkanspartners är följande:

 • ABF Falkenberg
 • Coompanion
 • Falkenbergs FF
 • Falkenbergs Fontänhus
 • Fågel Fenix
 • Hallands bildningsförbund
 • Hållbarhetsavdelningen, Falkenbergs kommun
 • Katrinebergs Folkhögskola
 • Lokal nämnd Falkenberg
 • Länsstyrelsen Halland
 • NBV Nykterhetsrörelsens bildningsförbund
 • Polisen, lokalpolisområde Falkenberg
 • PRO Falkenberg
 • Regionala funktionshinderrådet
 • Regionbibliotek Halland
 • RF Sisu Halland
 • RIA Hela människan
 • Räddningstjänsten Väst
 • Röda Korset, Falkenberg
 • Studiefrämjandet Halland
 • Studieförbundet Vuxenskolan (Falkenberg)

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention

Önskar du veta mer om suicidforskning och prevention finns ett nationellt centrum, Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP).

Senast ändrad: