Direkt till innehållet

Politisk organisation

Region Halland är en politiskt styrd organisation. Ansvaret för vår verksamhet ligger hos politiskt valda styrelser och nämnder. Här kan du läsa om deras ansvarsområden.

Region Hallands politiska organisation (2023)

Hitta förtroendevalda i Region Halland

Regionfullmäktige

Den högsta beslutande församlingen i Region Halland är regionfullmäktige. Regionfullmäktige bestämmer bland annat vilka mål vi ska jobba mot och hur pengarna ska fördelas mellan olika områden.

Regionfullmäktige har 71 ledamöter som representerar befolkningen i Halland. Samtliga ledamöter i regionfullmäktige.

Mandaten fördelar sig så här under 2019–2022: Socialdemokraterna 19, Moderaterna 17, Sverigedemokraterna 10, Centerpartiet 8, Kristdemokraterna 6, Liberalerna 5, Vänsterpartiet 4, Miljöpartiet 2.

Regionstyrelsen och dess utskott

Regionstyrelsen leder och samordnar regionens arbete, med särskilt ansvar för regionala utvecklingsfrågor och att hälso- och sjukvården och tandvården bedrivs enligt de mål som regionfullmäktige satt upp. Regionstyrelsen har också uppsyn över de bolag som regionen helt eller delvis äger.

Regionstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. Ordförande är Mikaela Waltersson (M).

Inom regionstyrelsen finns tre utskott – Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU), regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott (HSU) samt regionstyrelsens tillväxtutskott (TU).

Samtliga ledamöter i regionstyrelsen och utskott.

Kommun- och Regionledningsforum

Kommun- och Regionledningsforum ska samordna regional och kommunal utveckling och skapa samarbeten mellan kommunerna. I kommunberedningen sitter representanter för de sex kommunerna och för Region Halland.

Driftnämnder

  • Hallands sjukhus
  • Närsjukvård
  • Psykiatri
  • Regionservice
  • Ambulans, diagnostik och hälsa
  • Kultur och skola

Samtliga ledamöter i driftnämnderna

Lokala nämnder

Region Halland har sex lokala nämnder, en i varje kommun. De lokala nämnderna verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att ta fram kunskapsunderlag, arbeta i utvecklingsprocesser och att samverka med kommuner, civilsamhället och andra aktörer.

Gemensamma nämnder

Tillsammans med kommunerna i Halland finns två gemensamma nämnder:

  • Patientnämnden

Samtliga ledamöter i Patientnämnden

  • Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Samtliga ledamöter i Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

Reglementen och instruktioner

De olika styrelsernas och nämndernas uppdrag finns i dokumentet Reglementen och instruktioner som gäller från och med 1 januari 2019. Patientnämnden har ett eget reglemente – Reglementet för patientnämnden.

Senast ändrad: