Direkt till innehållet

Tillgängliga medel för forskning

Regionen anslår årligen ekonomiska resurser för forskning och utveckling på regional nivå. De ekonomiska resurserna kommer från Region Halland genom Vetenskapliga rådet och doktorandmedel. Regionen erhåller även bidrag från Sparbanksstiftelsen.

Totalt under 2022 inkom 95 ansökningar om forskningsmedel (figur 4), med en totalsumma på 29,3 miljoner kr. För detta beviljades 74 ansökningar till ett totalbelopp på drygt 8 miljoner kr.

Figur 4. Totalt antalet inkomna och beviljade ansökningar om forskningsmedel under 2022.

Via externa gåvor från Sparbanksstiftelsen i Varberg kunde FoU Halland dela ut forskningsmedel/projektstöd på ytterligare 2 miljoner kronor. Den fortsatta satsningen på startbidrag har fortsatt under 2022. Startbidrag är även detta via externa gåvor från Sparbanksstiftelsen i Varberg. Startbidrag riktar sig till den som har en idé till ett kliniskt patientnära projekt med potential att utvecklas till ett forskningsprojekt. Sökande beviljas mellan 30 000 kr – 50 000 kr för att komma i gång med sin idé.

Genom Vetenskapliga rådet i Halland avsattes under 2022 forskningsmedel motsvarande ca 4,25 miljoner kronor som fördelas till sökande. Under 2022 fanns även ytterligare 265 000 kronor i återredovisade medel. Totalt fördelades drygt 4,5 miljoner kronor i Vetenskapliga rådet på 29 ansökningar. Utöver detta har 1 miljon kronor fördelats som doktorandmedel.

Under en tioårsperiod har antalet ansökningar till Vetenskapliga rådet varit mellan 31 och 52 medan beviljade ansökningar har varit mellan 22 och 42 (figur 5).

Figur 5. Antalet inkomna och beviljade ansökningar till Vetenskapliga rådet i region Halland. Medlen beviljas året innan de betalas ut vilket innebär att de som beviljats under 2022 gäller för 2023.

De äskade medel till forskningsprojekt är med undantag från 2014 konstant mer än tre gånger så stor i jämförelse med vad som beviljas i medel. Under 2022 har inkomna ansökningar tillsammans äskat om 13,74 miljoner kronor och 4,49 miljoner har beviljats och betalas ut första januari 2023 (figur 6).

Figur 6. Sökta och beviljade forskningsmedel för FoU-projekt via Vetenskapliga rådet under perioden 2013 till 2023, beskrivet i enheten miljoner kronor.

Under en tioårsperiod noteras att läkarna är fortsatt dominerade i inkomna ansökningar och även beviljade ansökningar. De professioner som innefattas i stapeln som redovisar övrigt är dietister, sjukhuskemister och cytodiagnostiker.

Medarbetarna som beviljats medel från Vetenskapliga rådet tillhörde förvaltningarna Närsjukvården (NSVH), Psykiatrin (PSH), Ambulans-Diagnostik och Hälsa (ADH) samt Hallands sjukhus (HS).

Senast ändrad: