Direkt till innehållet

Språkstart Halland – små barns språkutveckling

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn från 6 månader upp till 3 år samt till dig som förälder och andra vuxna i barnets närhet. Syftet med satsningen är att inspirera och uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk.

Språkstart Halland!

Region Halland har avsatt medel för att tillsammans med Hallands kommuner driva och samordna små barns språkutveckling. Satsningen startade under 2018 med syftet att skapa ett långsiktigt hållbart och jämlikt samhälle.

"Att investera i barns utveckling är en viktig väg till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa... De första åren i ett barns liv har stor påverkan på framtida hälsoutveckling. Tidiga och samordnade insatser från samhället kompenserar och utjämnar konsekvenserna av olika förutsättningar. Positiva effekter kan ses under en lång tid.” (Region Hallands Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020)

Så här går det till

Grunden är möten i hemmiljö då familjer får ett besök av en biblioteksanställd språkstartare när barnet är sex månader gammalt. Under besöket får familjen tips och ett språkpaket med utvalt innehåll som inspirerar till att läsa, sjunga, rimma och ramsa tillsammans.

Vid 11 månaders ålder erbjuds ytterligare ett hembesök då nästa språkpaket delas ut.

Innan barnet fyllt 3 år kommer familjen att få möjlighet att vara med på flera aktiviteter som uppmuntrar till att leka med språket.

Besöken och språkpaketen är gratis för familjerna. Innehållet i språkpaketen, metoder och material, är framtaget av en grupp bestående av representanter för olika yrken inom barns hälsa och språkutveckling.

Språkstart Halland: Hembesök vid 11 månaders ålder from Region Halland on Vimeo.

Kan Språkstart Halland göra skillnad?

Ja, denna satsning bygger på lång och bred erfarenhet och forskning. Inom Region Halland har bibliotek och barnhälsovård samarbetat i flera olika projekt under mer än tio år, som alla syftat till att stärka små barns språkutveckling.

Att det fungerar bekräftas av flera utvärderingar och i kunskapsöversikten Dags att höja ribban! (Kerstin Rydsjö, broschyr uppdaterad 2017) finns en sammanställning och analys av resultat från svenska och internationella projekt och aktuell internationell forskning.

Illustration där en stor figur sitter i en röd fåtölj och tittar på en liten figur som håller fram en bok med röd pärm.
Illustration av Stina Wirsén.

Språkstart Halland i Halmstads kommun

Halmstads kommun har valt att initialt genomföra Språkstart Halland som en pilotstudie från augusti 2018 till juni 2019 inom ett antal olika geografiska områden. Detta för att testa och utvärdera metoder inför att eventuellt köra igång permanent i större skala. Pilotstudien finansieras av Halmstads kommun och Region Halland.

Pilotstudien ska även titta på hur konceptet på bästa sätt skall passa in i de insatser som biblioteken i Halmstads kommun redan gör för små barns språkutveckling.

Områdena som ingår i pilotstudien är Söndrum, Vallås och Getinge. Områdena har valts ut för att få en representativ bild av kommunen med både villa- och lägenhetsområden samt stad och landsbygd. Barn- och utbildningsförvaltningen, som är delaktiga i projektet, har hjälpt till med att göra de geografiska avgränsningarna gällande respektive område.

Förutom att göra hembesök har sång- och ramsstunder anordnats på närbiblioteken i nämnda områden.

Språkstart Halland i Hylte kommun

Hylte kommun var först i Halland med verksamheten. I april 2018 gjorde kommunens språkstartare det första hembesöket.

I Hylte erbjuds ett hembesök till alla familjer med barn som är runt 6 månader och ännu ett besök när barnet är runt 11 månader.

Språkstart Halland i Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun startar upp satsningen med Språkstart Halland under hösten 2019. Språkstart Halland kommer att inledas i området Hålabäck i centrala Kungsbacka, efter beslut i styrgruppen. Från 2020 besöker språkstartarna även familjer i Fjärås.

Två bibliotekarier gör hembesök när barnet är cirka sex månader och sedan erbjuds ytterligare ett besök när barnet hunnit bli elva månader. Vid varje besök får barnet ett språkpaket. Det tredje språkpaketet delas ut när barnet är cirka tre år och det sker i samarbete med förskolorna i området.

Språkstart Halland genomförs inom ramen för den ordinarie verksamheten, vilket innebär att det initialt främst blir en dag i veckan som språkstartarna besöker familjer.

 

Illustration med en stor gul figur som sitter med två små figurer i knät i en röd fotölj, den ena av de små tittar i en bok.

Senast ändrad: