Direkt till innehållet

Kultur och hälsa

Röst- och balansträning samt kreativ dans för personer med speciella behov står i fokus för Kultur i Hallands utvecklingsarbete på området Kultur och hälsa.

Kultur och hälsa är ett tvärsektoriellt område där konst och kultur används för sjukdomsförebyggande och läkande processer. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.

Kulturupplevelser erbjuder även möjlighet till socialt deltagande och kan ha en positiv inverkan på den psykiska hälsan genom att öka självkänslan och ge livsmening. Forskning visar även att kultur kan ge positiva fysiologiska effekter. Kultur kan därmed utgöra ett komplement i rehabiliteringsarbete.

Region Halland har de senaste åren genomfört pilotprojekt inom området kultur och hälsa, varav några har följts av forskare. Ett exempel är rapporten Dansen gör skillnad – ”Jag kan trots Parkinson” som klargör vilka effekter och resultat som uppnåtts genom ett av Region Hallands pilotprojekt.

Region Halland arbetar tillsammans med samtliga kommuner med föreläsningsserier och workshoppar riktade till personer i ungas närhet och unga själva i syfte att öka ungas psykiska välbefinnande – Psyklyftet.

Kulturens förmåga att underlätta för och stärka personer med smärttillstånd, långvarig sjukskrivning eller lättare psykisk ohälsa finns dokumenterat i forskningen. Region Halland försöker tillsammans med kommunerna och Hallands bildningsförbund finna en väg att samverka kring kulturaktiviteter som stöd för personer i rehabilitering.

Forskning kring kultur och hälsa

”Dansen gör skillnad – ‘jag kan trots sjukdomen Parkinson’.” Det är titeln på en rapport som forskare vid Högskolan i Halmstad har skrivit. Professor Kristina Ziegerts forskning inriktar sig på hur dans bidrar till upplevelsen av hälsa, trots sjukdomen.

Läs hela artikeln ”Glädjen med dansen ger personer med Parkinson styrkan att leva” i Samspel (2019-06-05), det digitala forskningsmagasinet från Högskolan i Halmstad, som på ett populärvetenskapligt sätt skildrar den forskning som bedrivs vid lärosätet.

I Storbritannien bedrivs omfattande forskning kring kultur och hälsa. All-Party Parliamentary Group står bakom arbetet med ”Creative Health” som forskar, undersöker och sprider kunskap på området.

Rapporten Creative Health och annat material finns samlat på webbplatsen Creative Health.

Vid konferensen Culture and health across the lifespan på Karolinska institutet (KI) lyfte parlamentsledamoten Lord Howarth och rapportens författare Rebecca Gordon-Nesbitt, forskare vid King’s College i London, vikten av mötet mellan kultur och hälsa. Att för en bättre framtid och ett längre liv bättre levt kombinera kulturupplevelser och dess betydelse med en holistisk syn på medicin och hälsovård. Läs en intervju med Lord Howarth och Rebecca Gordon-Nesbitt på webbplatsen Den kulturella hjärnan.

Läs mer om KI:s och KTH:s gemensamma satsning Centrum för kultur, kognition och hälsa.

I Kanada öppnar McMaster University upp för djupstudier av dansens mervärden inom kognitiv neuro-forskning: ”Is Dance ”The Next Wave” in Cognitive Neuroscience?” (Dance Research at McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada)

Den kulturella hjärnan tipsar om en kanadensisk studie av forskare vid International Laboratory for Brain, Music and Sound Research (BRAMS) i Montreal, som säger att dans förstärker musikens hälsoeffekter.

Dansläger

Sveriges första dansläger för personer med Parkinson – arrangerades i Dalarna sommaren 2018 i ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Region Dalarna, Balettakademien Stockholm och Region Halland.

Dansläger sommaren 2019 i Halland


Sommaren 2019 arrangerades dansläger på Löftadalens Folkhögskola med Region Halland som värd 17-19 juni.

Dans hjälper sjuka med Parkinson (Anna Larsson, Studio Ett, Sveriges radio, torsdag 18 juli 2019)

Kultur för äldre

Region Halland och kommunerna har också tecknat en överenskommelse om samverkan runt kultur för äldre, för ett aktivt och kulturellt rikt liv och för ett socialt sammanhang som bidrar till livskvalitet. Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att utifrån överenskommelsen utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer.

Läs mer om Kultur för äldre på Hallands bildningsförbunds webbplats.

 

Senast ändrad: