Direkt till innehållet

Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald har du rätt till både arvode och ersättningar. Här följer översiktlig information av vad som gäller kring arvoden och ersättningar. För exakta bestämmelser hänvisas till arvodesreglementet.

Sammanträdesarvode

Du har rätt till arvode för sammanträden och förrättningar. Sammanträdesarvodet är ett fast belopp per sammanträde/förrättning. Från den 1 januari 2023 är sammanträdesarvodet 269 kr.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Du har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Denna betalas ut schablonmässigt för varje påbörjad halvtimme och för som mest 8 timmar per dag. Du får även ersättning för den restid du haft till och från sammanträdet.

Om din faktiskt förlorade arbetsförtjänst är högre än det schablonbelopp du får kan du begära att få mellanskillnaden utbetald. Du behöver då lämna in styrkt underlag som visar din faktiskt förlorade arbetsförtjänst. Underlaget kan till exempel utgöra löneutbetalning där avdraget framgår eller intyg från arbetsgivaren. Underlaget lämnas till nämndens sekreterare.

Hur du gör anspråk på ersättning/arvode

Arvode och ersättning betalas ut efter att du gjort anspråk på den. Vid sammanträden fyller du i den närvarolista som sekreteraren tillhandahåller. Vid möten/förrättningar där sådan närvarolista inte används använder du istället blanketten ersättningsräkning (”blå lapp”). Ifylld ersättningsräkning lämnas till nämndens sekreterare.

Senaste tidpunkt för att begära arvode/ersättning

Ersättningsräkning ska vara respektive styrelse- eller nämndsekreterare tillhanda senast 6 månader från aktuellt sammanträde/förrättning. Efter sex månader räknat från sammanträdet/förrättningen utbetalas ersättning ej.

Särskild ersättning för vissa kostnader

Du kan få ersättning för skäliga kostnader som föranletts av ditt uppdrag. Detta kan till exempel gälla för vård och tillsyn av barn eller för vård av person med funktionsnedsättning. Det kan också gälla skälig kostnad som föranletts av uppdraget för exempelvis resa, ledsagare, tolk m.m. på grund av att du som förtroendevald har en funktionsnedsättning. För närmare detaljer hänvisas till arvodesreglementet. Du kan även fråga din sekreterare.

Inbjudningar och ersättning

Som förtroendevald i regionen kommer du sannolikt att få inbjudningar från andra avsändare än regionens eller din nämnds kansli. Då är det inte säkert att du får ersättning för att delta. Kontrollera i förväg vad som gäller med den som kallat, din ordförande eller sekreterare.

Anmäl konto

Du anmäler kontouppgifter digitalt via www.nordea.se/anmalkonto. Du loggar in med hjälp av ditt BankID. Saknar du BankID kan du fylla i, underteckna och lämna in blanketten som finns på Nordeas hemsida ”Anmälan/Ändring löntagaruppgifter” på närmaste Nordea kontor eller till din egen bank. I annat fall får du din lön utbetald via utbetalningskort. Du som medarbetare behöver aldrig lämna ditt kontonummer till Region Halland som arbetsgivare. Kontot ska endast meddelas till Nordea eller till din egen bank.

Region Hallands arbetsgivarnummer är 646317 detta ska anges till Nordea.

Kontakt

Kontakta GAS (Gemensam Administrativ Service) om du har frågor kring arvoden och ersättningar tfn: 010 – 476 19 00.

Senast ändrad: