Webbplatser

Webbplatser ikon

Region Hallands organisation

Region Halland styrs av de folkvalda politikerna i regionfullmäktige och har uppdraget att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling i Halland. Många av de frågor som regionen arbetar med påverkar hur det är att leva och verka i Halland.

Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige samt nämnder, styrelser och utskott. De beslutar bland annat om verksamheternas ekonomiska ramar, inriktning och mål.

Region Hallands politiska organisation Pdf, 54 kB.

Region Hallands verksamheter leds på övergripande nivå av regiondirektören. Regiondirektörens uppdrag är att genomföra de politiska besluten tillsammans med Region Hallands drygt 8000 anställda. Regiondirektören leder förvaltningen Regionkontoret som arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. I övriga förvaltningar leds verksamheten av en förvaltningschef, som arbetar utifrån de politiska beslut som fattats i den nämnd som styr förvaltningen.

Region Hallands förvaltningsorganisation Pdf, 36 kB.

Regionkontorets organisation Pdf, 39 kB.

Regiondirektör

Krister Björkegren
E-post: Krister.Bjorkegren@regionhalland.se

Biträdande regiondirektör

Cristine Karlsson
E-post: Cristine.Karlsson@regionhalland.se

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Martin Engström
E-post: Martin.Engstrom@regionhalland.se

Regional utvecklingsdirektör

Bo-Josef Eriksson
E-post: Bo-Josef.Eriksson@regionhalland.se

Kommunikationsdirektör

Johanna Wiechel-Steier
E-post: Johanna.Wiechel-Steier@regionhalland.se

Ekonomidirektör

Per Karlsson
E-post: Per.Karlsson@regionhalland.se

HR-direktör

Indre Grimpe
E-post: Indre.Grimpe@regionhalland.se

IT- och digitaliseringsdirektör

Måns Arnrup
E-post: Mans.Arnrup@regionhalland.se

Kanslichef

Henrik Lundahl
E-post: Henrik.Lundahl@regionhalland.se

Verksamheterna är länsövergripande och arbetar utifrån ett hälsoperspektiv med fokus på att bevara och förbättra det friska hos alla invånare i Halland. Förvaltningen innefattar Ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 på telefon, Medicinsk diagnostik samt Hälsa och funktionsstöd.

Politisk nämnd är Driftnämnden för Ambulans, diagnostik och hälsa.

Förvaltningschef

Anna Pohjanen
E-post: Anna.Pohjanen@regionhalland.se

Hallands sjukhus ansvarar för den specialiserade somatiska vården i Halland. Hallands sjukhus består av akutsjukhusen i Halmstad och Varberg samt den planerade verksamheten som bedrivs i Kungsbacka och Falkenberg. Syftet med samordningen av specialistsjukvården är att skapa bättre och effektivare vård för våra patienter. Hallands sjukhus har cirka 3 500 medarbetare.

Politisk nämnd för Hallands sjukhus är Driftnämnden Hallands sjukhus.

Förvaltningschef

Carolina Samuelsson
E-post: carolina.samuelsson@regionhalland.se

Hallandstrafiken gör det möjligt för de som bor eller befinner sig i Halland att ta sig till och från arbete, skola och fritidsaktiviteter med buss, tåg och taxibilar. Hallandstrafiken upphandlar och samordnar också färdtjänst i de halländska kommunerna samt sjukresor. På uppdrag av de halländska kommunerna sköter Hallandstrafiken också planering och samordning av skolskjutsar.

Kollektivtrafiken är en angelägenhet för hela regionen och ett viktigt verktyg i samhällsutvecklingen och när det gäller att bidra till grön omställning.

Politisk nämnd för Hallandstrafiken är Driftnämnden för Kollektivtrafik.

Hallandstrafikens webbplats Länk till annan webbplats.

Förvaltningschef

Andreas Almquist
E-post: andreas.almquist@regionhalland.se

Inom förvaltningen finns kulturverksamhet, Munkagårdsgymnasiet, Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola.

Inom kulturverksamheten har Region Halland tre kulturinstitutioner: Musik Hallandia, Rum för Dans och Art Inside Out. Region Halland har även konst- och kulturfrämjande uppdrag inom barn och unga, biblioteksverksamhet, bild och form, dans, film, kulturarv och kulturmiljö, kulturella och kreativa branscher, litteratur, musik, slöjd, konsthantverk och design, små barns språkutveckling samt teater och cirkus.

Region Halland är huvudman för tre skolor: Munkagårdsgymnasiet, med inriktning på naturbruk och gröna näringar, samt folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen, som bland annat erbjuder allmän kurs som ger behörighet till högskolestudier, olika estetiska utbildningar och utbildningar inom hälsa och idrott. Skolorna har internat.

Förvaltningschef

Karin Wettermark Jonsson
E-post: Karin.Wettermark-Jonsson@regionhalland.se

Närsjukvården Halland består av två delar, Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland.

Vårdcentralen Halland driver regionens 24 offentligt ägda vårdcentraler och erbjuder vård i Hallands samtliga kommuner. Verksamheten är intäktsfinansierad och drivs i konkurrens med privata vårdcentraler. Samtliga vårdcentraler erbjuder BVC-verksamhet samt behandling inom hälsa och rehabilitering. Vid vårdcentralerna arbetar cirka 800 medarbetare inom yrken som sjukgymnaster, distriktsläkare, medicinska sekreterare, distriktssköterskor, psykologer, undersköterskor, bvc-sköterskor, arbetsterapeuter med flera.

Folktandvården Halland driver 20 allmäntandvårdskliniker och fyra tandregleringskliniker och har verksamhet i samtliga halländska kommuner.

Verksamheten drivs i konkurrens med privata aktörer. Inom folktandvården arbetar cirka 340 medarbetare så som bland annat tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor och tandtekniker.

Förvaltningens ledning och administration är placerad i Varberg och Halmstad.

Politisk nämnd är Driftnämnden Närsjukvård.

Förvaltningschef

Emma Pihl
E-post: Emma.Pihl@regionhalland.se

Inom Psykiatrin Halland finns cirka 870 anställda fördelade på ett trettiotal mottagningar och vårdavdelningar. Öppenvård finns i alla de sex halländska kommunerna och sjukhusvård i Halmstad och Varberg.

Psykiatrin satsar målmedvetet på att så långt som möjligt arbeta med öppna vårdformer. Det gäller också vid tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, där den öppna vårdformen blir ett mellansteg mellan sjukhusvistelse och utskrivning. Psykiatrin Halland samarbetar med både vårdcentraler och kommuner.

Psykiatrin erbjuder utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering av personer med psykisk störning/sjukdom. Arbetet präglas av ett synsätt som betonar att psykisk störning/sjukdom kan bero på såväl medicinska och psykologiska som sociala faktorer. Dessa tre dimensioner värderas med samma intresse utifrån en hög kompetens.

Vuxenpsykiatrins öppenvård drivs i konkurrens med privata aktörer inom vissa diagnoser. Politisk nämnd är Driftnämnden Psykiatri.

Förvaltningschef

Goran Delic
E-post: Goran.Delic@regionhalland.se

Regionkontoret är en central förvaltning som bland annat har i uppdrag att skapa underlag, analyser och omvärldsbevakningar för de politiska styrelserna och nämnderna.

På Regionkontoret finns flera olika kompetenser inom verksamhetsområdena:

  • Administration
  • Ekonomi
  • Fastighet
  • HR
  • Hälso- och sjukvårdsutveckling
  • IT och digitalisering
  • Kommunikation
  • Regional utveckling
  • Säkerhet
  • Upphandling

Politisk nämnd för Regionkontoret är Regionstyrelsen.

Förvaltningschef

Krister Björkegren
E-post: Krister.Bjorkegren@regionhalland.se

Regionservice är Region Hallands interna serviceorganisation med uppdrag att leverera ett kostnadseffektivt utbud av stöd och service. Regionservice har verksamheter i länets samtliga kommuner och levererar tjänster inom Facilities Management och administration, främst innehållande utbuden personal- och ekonomiadministration, telefoni, måltidsservice, städ, vårdnära service, logistiktjänster, fastighetsservice och teknisk service.

Politisk nämnd är Driftsnämnden Regionservice.

Kontakt: regionservice@regionhalland.se

Förvaltningschef

Andreas Mattsson
E-post: Andreas.Mattsson@regionhalland.se

Senast ändrad: