Webbplatser

Webbplatser ikon

Bygg- och fastighetsutveckling

Region Hallands fastigheter byggdes ut kraftigt under 1960 till 1980-talen. Många av lokalerna är nu slitna och i stort behov av renovering. Det ställs också nya krav på vårdlokaler idag som de befintliga byggnaderna inte kan leva upp till.

Region Halland förvaltar cirka 430 000 kvadratmeter verksamhetslokaler samt cirka 50 000 kvadratmeter inhyrd lokalyta. Lokalerna rymmer allt ifrån sjukhus, vårdcentraler, folktandvård, ambulansstationer till skolor och bostäder för både elever och personal. Som många andra regioner står Region Halland inför utmaningar med ett åldrat fastighetsbestånd. Samtidigt ökar behovet av välfärdstjänster på grund av en växande befolkning.

När vi genomför ny- och ombyggnationer eller större anpassningar av befintliga lokaler måste vi samtidigt göra det möjligt att flexibelt anpassa oss till samhällets förändringar och en vård som ständigt utvecklas.

Regionfullmäktige beslutade i december 2023 att Halland fortsatt ska ha tre sjukhus på befintliga orter, Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Nu pågår arbetet med en lokalförsörjningsplan, där verksamheternas behov och sjukhusområdenas förutsättningar vägs ihop för att skapa ett underlag till fortsatta beslut om inriktningar. Olika konsekvenser, möjligheter och vägval ska utforskas och många stora beslut kommer att tas.

Arbetet med sjukvårdsstrukturen i Halland

En långsiktig och hållbar inriktning för lokalförsörjningen

Lokalförsörjningen består av flera olika delar för att få till ändamålsenliga lokaler för verksamheterna. I planeringen vägs också kommunernas tillväxt och framtida behov in.

Lokalförsörjningsplanerna har ett perspektiv på 5-10 år och handlar om att se till att det finns rätt sorters lokaler för olika verksamheter inom Region Hallands hälso- och sjukvård. Vi utgår från verkliga behov och tittar på vad som behövs för att göra lokalerna ändamålsenliga och att de fungerar bra för personal och patienter. Planerna visar också vilka omflyttningar som kan göra verksamheten effektivare och hjälper till att prioritera vilka byggprojekt som är viktigast.

Utöver lokalförsörjningsplanerna finns också fastighetsutvecklingsplaner som ser på hur fastigheter kommer att utvecklas på lång sikt, underhållsplaner som ger en översikt över fastigheters nuvarande skick och tekniska försörjningsplaner som ser till att det finns tillräcklig försörjning av exempelvis vatten, el, gas och ventilation för verksamheten.

Senast ändrad: