Webbplatser

Webbplatser ikon

Hållbarhet

Halland ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Målet med vårt hållbarhetsarbete är en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid.

Social hållbarhet

Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för utveckling, men den är inte hållbar om den påverkar miljö eller människor negativt. Socialt hållbar utveckling är centralt för ett hållbart Halland och en grundförutsättning för en fortsatt stark tillväxt och utveckling. Social hållbarhet handlar om vårt gemensamma samhälle och vår förmåga att lösa utmaningar tillsammans.

Viktiga områden för social hållbarhet är bland annat delaktighet, demokrati, tillit och trygghet. Det finns en nära koppling mellan befolkningens hälsa och social hållbarhet. Likaså är jämlikhet och jämställdhet mellan män och kvinnor viktigt för ett hållbart samhälle.

Miljö

Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen och effekter av klimatförändringar bidrar till att fler människor blir sjuka och att belastningen på hälso- och sjukvården ökar, liksom kostnaderna. Klimatförändringar hotar hälsa och liv även i Halland, eftersom alla berörs av de konsekvenser som förändringarna för med sig.

De verksamheter som Region Halland bedriver kräver energi, läkemedel, livsmedel, textilier, medicinteknisk utrustning, engångsprodukter, transporter med mera för att fungera och det är helt grundläggande att arbeta med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i allt regionen gör.

Region Hallands arbete med miljöfrågor

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet betyder att vi ska främja en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Dagens ekonomiska läge måste balanseras med bevarandet av resurser och miljö, samtidigt som sociala aspekter beaktas.

De inköp som Region Halland gör ska främja hållbar utveckling och de gemensamma resurserna ska användas på bästa sätt. Sociala, ekologiska och ekonomiska hänsyn tas alltid vid inköp och upphandling av varor, tjänster och entreprenader.

Strategi för hållbar tillväxt

Hallands strategi för hållbar tillväxt beskriver hur hela Halland ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

Strategi för hållbar tillväxt

Agenda 2030

Genom FN:s Agenda 2030 med 17 utvecklingsmål och 169 delmål har världens länder åtagit sig att utrota fattigdom och hunger, skydda de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt garantera ett hållbart skydd för vår planet och dess resurser.

Agendan är en handlingsplan för hur världens alla länder ska arbeta för att skapa en fredlig, rättvis och jämlik värld fram till år 2030. I Sverige är kommuner och regioner viktiga aktörer i arbetet med att nå de globala målen.

Statistik över hur Region Halland uppfyller målen i Agenda 2030 - Kolada.se Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: