Webbplatser

Webbplatser ikon

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att alla människor ska kunna leva ett gott liv med god hälsa. Det är ett samhälle där människors lika värde står i centrum och där alla ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen.

För en hållbar regional utveckling är det viktigt att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. En god hälsa skapar möjlighet till utbildning och livslångt lärande, att delta i arbetslivet, vara ekonomiskt självförsörjande och bidra som aktiv samhällsmedborgare. Att hallänningen mår bra är en grundförutsättning för visionen om Halland som den bästa livsplatsen.

Region Halland har ansvar för övergripande regionalt arbete med till exempel social inkludering, skola och utbildning, sysselsättning, jämlik hälsa, integration och mångfald. Social hållbarhet inkluderar även trygghet, folkhälsa, arbetsmiljö, anti-korruption och socialt ansvar i leverantörskedjor.

God och jämlik hälsa och likvärdiga förutsättningar

Region Halland prioriterar frågor som handlar om att hälsan i Halland ska öka och att skillnader i hälsa ska minska. Andra viktiga frågor är att alla barn ska klara grund- och gymnasieskolan, att högre studier och yrkesstudier ska bli naturliga val och att vi ska ha en öppen och inkluderande arbetsmarknad.

Region Halland arbetar bland annat för att:

  • Skapa likvärdiga förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan. Målet är att alla elever ska klara grund- och gymnasieskolan.
  • Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens behov genom förbättrad matchning i regionen
  • Stärka förutsättningarna för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd arbetsmarknad

Ansvarsfull upphandling av varor och tjänster

I vår roll som upphandlare av produkter och tjänster har vi ansvar för att de varor och tjänster som vi köper upp produceras under hållbara och ansvarsfulla förhållanden, och att de inte kränker mänskliga rättigheter.

Alla regioner i Sverige samverkar för att säkerställa sociala krav vid upphandlingar och har en gemensam uppförandekod för leverantörer.

Senast ändrad: