Webbplatser

Webbplatser ikon

Hälsa

Region Halland arbetar för en god hälsa hos alla som bor och lever i Halland. Det arbetet bedrivs på flera olika sätt och tillsammans med andra. I hälso- och sjukvården innebär det att vi stödjer personer att göra hälsosamma val.

Vi kan alla påverka vår hälsa genom aktiva val. Vi kan äta hälsosamt, motionera regelbundet och undvika att röka eller snusa. Alkoholvanor påverkar också hur vi mår, liksom stress och sömn. Små förändringar i våra levnadsvanor kan ha en positiv effekt på vår hälsa och minska risken att bli sjuk.

På 1177.se finns råd om hur du kan leva hälsosamt. Du kan också läsa om psykisk hälsa, sexuell hälsa, tandhälsa och om mat och träning.

Liv & hälsa - 1177.se Länk till annan webbplats.

Nationella och regionala riktlinjer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för hälsofrämjande arbete och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och läkemedelskommitténs regionala terapirekommendationer utgör grunden för hälso- och sjukvårdens arbete med levnadsvanor. Socialstyrelsen rekommenderar att alla vuxna, barn/föräldrar till barn och unga får frågan om levnadsvanor när det är relevant i möten med vården och att alla får hjälp och stöd att ändra sina vanor när det behövs. Det är särskilt viktigt att ta hjälp av goda vanor vid graviditet, inför en operation eller om man är sjuk.

Aktiviteter i den nära vården

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Du som behöver stöd att börja röra på dig kan bli ordinerad fysisk aktivitet på recept (FaR). Resultatet följs upp på samma sätt som vid ordination av läkemedel. De som får ordinera FaR är hälso- och sjukvårdspersonal med särskilda kunskaper om fysisk aktivitet och FaR. Det vanligaste är att det är en läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast.

Region Halland samordnar FaR-verksamheten tillsammans med Hallands Idrottsförbund. I alla kommuner finns en aktivitetskatalog som kan vara ett stöd för att hitta en lämplig lokal aktivitet. Du betalar själv eventuella avgifter för de aktiviteter du deltar i, men det finns aktiviteter som är kostnadsfria eller subventionerade.

Råd och stöd att förändra vanor

På vårdcentralen finns tobaksavvänjare som hjälper dig som vill sluta snusa eller röka. Själva rådgivningen kan ske både individuellt och i grupp för att dela erfarenheter och få stöd av andra i samma situation. Som ett ytterligare stöd kan hälso- och sjukvården också skriva ut olika läkemedel som kan hjälpa dig att bli tobaksfri.

Vårdcentralen ger råd om matvanor och hur de påverkar hälsan, och stöd i att förändra vanor. Vårdcentralen erbjuder också samtal om alkoholvanor och hur dessa kan vara relaterade till eventuella hälsoproblem.

Hälsosamtal för den som fyller 40 år

Alla som fyller 40 år får inbjudan till ett kostnadsfritt hälsosamtal på sin vårdcentral. Hälsosamtalet är till för att öka förutsättningarna för en god hälsa och ge stöd i att göra mer hälsosamma val i vardagen, för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar eller diabetes typ 2. Du får också ta prover och kolla dina värden.

Om dina värden och resultatet av hälsosamtalet visar att det behövs ytterligare uppföljning eller vård erbjuds du det.

Hälsosamtal för dig som fyller 40 år - 1177.se Länk till annan webbplats.

Regionalt folkhälsoarbete

Det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet i hälso- och sjukvården är en del av Region Hallands övergripande folkhälsoarbete.

Så arbetar Region Halland med folkhälsa

Senast ändrad: