Webbplatser

Webbplatser ikon

Dina personuppgifter i våra skolregister

När du deltar i undervisningen på en folkhögskola eller gymnasieskola i Region Halland registreras dina personuppgifter i olika register. Personuppgifterna behövs för att kunna tillhandahålla dig dina studier. Personuppgifterna används också för att administrera och förbättra Region Hallands verksamhet. För att skydda din integritet följer Region Halland de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen, skollagen, dataskyddsförordningen samt de bestämmelser som Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar.

Personuppgifter i folkhögskolan

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Region Halland registrerar dina personuppgifter i skoladministrativa register, lärplattformar, meddelandesystem, schemasystem, ekonomiadministrativa register, biblioteksregister, boenderegister och i register för statistik och uppföljning.

De uppgifter som ingår i registren kan vara personnummer, födelsedatum, namn, adress, telefon, e-postadress, närståendes motsvarande uppgifter, vilken skola du går i, närvaro, frånvaro, studieplan, grundläggande behörighet och samlat studieomdöme. Region Halland behandlar personuppgifterna i syfte att tillhandahålla och administrera dina studier, samt för att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Region Halland har rätt att registrera dina personuppgifter även om du inte har gett oss ditt samtycke eftersom dessa personuppgifter är nödvändiga för att skoladministrationen ska kunna utföras. Den rättsliga grunden är att behandlingen anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse. Samtycke krävs för att hälsouppgifter eller andra känsliga uppgifter ska få behandlas för elevadministrativa ändamål.

I vissa sammanhang kan Region Halland komma att ta fotografier eller spela in videor och publicera dem på skolans webbplats och i sociala medier. Sådana fotografier och videor kan visa personer och innehålla personuppgifter. Region Halland har tydliga rutiner för i vilka sammanhang våra medarbetare får ta fotografier eller spela in videor och vad som får publiceras på internet och i sociala medier. Vi kommer endast att använda ditt namn i samband med publiceringen om vi har ditt samtycke. De rättsliga grunderna är att behandlingen anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse eller ditt samtycke.

Hur länge bevarar Region Halland dina personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsbeslut för Region Halland.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I de situationer det är nödvändigt för att Region Halland ska kunna bedriva skolverksamheten delar vi dina personuppgifter med andra företag som är så kallade personuppgiftsbiträden till oss. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Region Halland har samlat in informationen.

Region Halland delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med självständigt personuppgiftsansvariga sker det endast för att Region Halland ska kunna uppfylla regionens uppdrag, eller för att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Region Halland är exempelvis skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Universitets- och högskolerådet (UHR) och för vissa deltagare även till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras hos Region Halland eller hos en av Region Hallands leverantörer i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES, till exempel i samband med att vi anlitar en molntjänstleverantör. Region Halland kommer då säkerställa att överföringen görs med säkerhetsåtgärder som garanterar en adekvat skyddsnivå. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

Region Halland arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande regelverk. Bara den som behöver dina personuppgifter i sitt arbete får ta del av dem. Rätten att söka i registren och vad som får registreras/sökas regleras av regler på skolan.

Vad har du för rättigheter?

Som elev, med personuppgifter som behandlas av Region Halland, har du flertalet rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med Region Hallands behandling av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter Region Halland behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag.

Rätt till rättelse

Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig i våra skolregister har du rätt att begära rättelse. När dina personuppgifter har rättats, kommer Region Halland att underrätta alla som vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum.

Rätt att bli raderad

I vissa situationer har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

Rätt till begränsning

I vissa situationer har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna Region Halland behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid Region Halland behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa situationer rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har Region Halland en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att Region Halland behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Rätt till invändning

I vissa fall har du rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får Region Halland endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas.

Återkalla samtycke

Om samtycke har lämnats för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Klagomål

Om du är missnöjd med Region Hallands behandling av dina personuppgifter kan du inge ett klagomål till Region Halland eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av rättigheterna ovan är du välkommen att kontakta Region Hallands dataskyddsenhet. Om du istället vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på www.integritetsskyddsmyndigheten.se. Där finns också mer information om dataskyddsförordningen.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på skolan är Driftnämnden Kultur och Skola, Region Halland.

Hur kontaktar jag Region Hallands dataskyddsombud?

Region Hallands dataskyddsombud ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna information, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta regionens dataskyddsombud på

Dataskyddsenheten Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Telefon: 035-13 10 00

E-post: dataskydd@regionhalland.se

Personuppgifter i gymnasieskolan

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Region Halland registrerar dina personuppgifter i skoladministrativa register, lärplattformar, meddelandesystem, schemasystem, ekonomiadministrativa register, biblioteksregister, boenderegister, elevhälsovårdsregister och i register för statistik och uppföljning.

De uppgifter som ingår i registren kan vara personnummer, födelsedatum, namn, adress, telefon, e-postadress, vårdnadshavares motsvarande uppgifter, närståendes motsvarande uppgifter, vilken skola och klass du går i, närvaro, frånvaro, studieplan och vilka betyg du får. Region Halland behandlar personuppgifterna i syfte att tillhandahålla och administrera dina studier, samt för att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Region Halland har rätt att registrera dina personuppgifter även om du eller din vårdnadshavare inte har gett oss ditt samtycke eftersom dessa personuppgifter är nödvändiga för att skoladministrationen ska kunna utföras. Vi har också rätt att registrera personuppgifter inom skolhälsovården utan samtycke. Den rättsliga grunden är att behandlingen anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse. Samtycke krävs för att hälsouppgifter eller andra känsliga uppgifter ska få behandlas för elevadministrativa ändamål.

I vissa sammanhang kan Region Halland komma att ta fotografier eller spela in videor och publicera dem på skolans webbplats och i sociala medier. Sådana fotografier och videor kan visa personer och innehålla personuppgifter. Region Halland har tydliga rutiner för i vilka sammanhang våra medarbetare får ta fotografier eller spela in videor och vad som får publiceras på internet och i sociala medier. Vi kommer endast att använda ditt namn i samband med publiceringen om vi har ditt samtycke. De rättsliga grunderna är att behandlingen anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse eller ditt samtycke.

Hur länge bevarar Region Halland dina personuppgifter?

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Personuppgifter av ringa eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsbeslut för Region Halland.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

I de situationer det är nödvändigt för att Region Halland ska kunna bedriva skolverksamheten delar vi dina personuppgifter med andra företag som är så kallade personuppgiftsbiträden till oss. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Region Halland har samlat in informationen.

Region Halland delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med självständigt personuppgiftsansvariga sker det endast för att Region Halland ska kunna uppfylla regionens uppdrag, eller för att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Region Halland är exempelvis skyldiga att lämna ut dina personuppgifter till Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Universitets- och högskolerådet (UHR).

Vårdnadshavare informeras om ogiltig frånvaro samma dag via SMS och/eller e-post. När du fyllt 18 år skickas inte längre denna information.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras hos Region Halland eller hos en av Region Hallands leverantörer i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES, till exempel i samband med att vi anlitar en molntjänstleverantör. Region Halland kommer då säkerställa att överföringen görs med säkerhetsåtgärder som garanterar en adekvat skyddsnivå. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

Region Halland arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande regelverk. Bara den som behöver dina personuppgifter i sitt arbete får ta del av dem. Rätten att söka i registren och vad som får registreras/sökas regleras av regler på skolan.

Inom elevhälsovården gäller mycket stränga krav på att bara den som deltar i din vård eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete får ta del av dina uppgifter. Skolan ansvarar för att det inte finns möjlighet för obehöriga att ta del av uppgifter i skolhälsovårdens elektroniska journalsystem.

Vad har du för rättigheter?

Som elev, med personuppgifter som behandlas av Region Halland, har du flertalet rättigheter. Nedan beskriver vi vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med Region Hallands behandling av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du eller din vårdnadshavare har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter Region Halland behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag.

Rätt till rättelse

Skulle det finnas oriktiga eller missvisande uppgifter om dig i våra skolregister har du eller din vårdnadshavare rätt att begära rättelse. När dina personuppgifter har rättats, kommer Region Halland att underrätta alla som vi har lämnat ut personuppgifterna till om att rättelse har ägt rum.

Rätt att bli raderad

I vissa situationer har du eller din vårdnadshavare rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

Rätt till begränsning

I vissa situationer har du eller din vårdnadshavare rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna Region Halland behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid Region Halland behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du eller din vårdnadshavare i vissa situationer rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har Region Halland en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att Region Halland behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Rätt till invändning

I vissa fall har du eller din vårdnadshavare rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får Region Halland endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas.

Återkalla samtycke

Om samtycke har lämnats för behandling av dina personuppgifter har du eller din vårdnadshavare rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Klagomål

Om du är missnöjd med Region Hallands behandling av dina personuppgifter kan du eller din vårdnadshavare inge ett klagomål till Region Halland eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av rättigheterna ovan är du eller din vårdnadshavare välkommen att kontakta Region Hallands dataskyddsenhet. Om du istället vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig eller din vårdnadshavare kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på www.integritetsskyddsmyndigheten.se. Där finns också mer information om dataskyddsförordningen.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på skolan är Driftnämnden Kultur och Skola, Region Halland.

Hur kontaktar jag Region Hallands dataskyddsombud?

Region Hallands dataskyddsombud ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna information, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta regionens dataskyddsombud på

Dataskyddsenheten Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Telefon: 035-13 10 00
E-post: dataskydd@regionhalland.se

Senast ändrad: