Webbplatser

Webbplatser ikon

Dina personuppgifter i våra vårdregister

Varje gång du besöker någon vårdenhet i Region Halland registreras dina personuppgifter. Personuppgifterna behövs för att kunna ge dig en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används också för att administrera och förbättra Region Hallands verksamhet. För att skydda din integritet följer Region Halland de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen, dataskyddsförordningen samt de bestämmelser som Socialstyrelsen och Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Patientjournalen

Region Hallands verksamheter är skyldiga att föra patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som ditt personnummer, namn, adress, telefon, närstående, bakgrunden till vården, uppgift om sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande, samt uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs för att föra journal och upprätta annan dokumentation, utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, administration som rör verksamheten, framställa statistik om hälso- och sjukvården och för att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag. Region Halland har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte har gett oss ditt samtycke. Den rättsliga grunden är att behandlingen är nödvändig för tillhandahållande av hälso- och sjukvård.

Forskning

Region Halland kan komma att lämna ut dina personuppgifter till forskningsprojekt som har godkänts av en etikprövningsmyndighet. Den rättsliga grunden är att behandlingen anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse eller med ditt samtycke.

Kvalitetsregister

För att utveckla och säkra kvaliteten i vården rapporterar Region Halland in personuppgifter om dig till kvalitetsregister. Region Halland får samla in och registrera personuppgifter om dig i kvalitetsregister för att det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse. Om du inte vill att dina personuppgifter rapporteras till kvalitetsregister har du rätt att avstå.

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring innebär att behörig vårdpersonal med ditt samtycke har möjlighet att läsa journaluppgifter elektroniskt från olika vårdgivare i Sverige. Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett exempel på sammanhållen journal. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen form.

Hur länge bevarar Region Halland dina personuppgifter?

Det finns klara regler i patientdatalagen och dataskyddsförordningen som reglerar hur Region Halland ska bevara eller gallra ut personuppgifter. I Region Halland bevaras och arkiveras samtliga patientjournaler.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Inom vården råder sträng sekretess för personuppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Region Halland kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (till exempel till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt samtycke till sådant utlämnande. Rätten att söka i registren och vad som får sökas regleras i patientdatalagen.

Detta utesluter inte att Region Halland kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras hos Region Halland eller hos en av Region Hallands leverantörer i Sverige eller inom EU/EES. I vissa fall kan dina personuppgifter kommer att överföras till länder utanför EU/EES. Region Halland kommer då säkerställa att överföringen görs med säkerhetsåtgärder som garanterar en adekvat skyddsnivå. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

Region Halland värnar om din integritet. Region Halland arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Vad har du för rättigheter?

Ta del av din patientjournal

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Om handlingarna inte kan lämnas ut, har du rätt att få ett skriftligt besked om detta och information om hur du kan överklaga beslutet.

För att få en kopia av din patientjournal ska du vända dig till den verksamhet, där du vårdats. Det går också att läsa delar av din journal via www.1177.se.

Få information om åtkomst till din patientjournal

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina patientuppgifter. Denna begäran ställs till den verksamhet där du vårdats.

Spärra uppgifter i din patientjournal och/eller avstå från sammanhållen journalföring

Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdmottagningar och/eller om du vill avstå från sammanhållen journalföring inom Region Halland eller för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen form.

Om du vill spärra din journal eller avstå från sammanhållen journalföring ska du fylla i en blankett och skicka den till Journalservice i Region Halland. Blanketten hittar du på 1177.se/halland. Du kan också beställa den från Journalservice, tfn 010-476 19 47, eller be vårdpersonalen om en blankett. När spärren är registrerad kommer det i journalen att framgå att det finns spärrade uppgifter. Ångrar du ditt beslut kontaktar du på nytt Journalservice som då tar bort spärren. Vårdnadshavare har inte rätt att begära spärr för sitt barns räkning.

Rättelse eller förstörande av patientjournal

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Ytterligare rättigheter enligt dataskyddsförordningen

För personuppgifter som inte ingår i din patientjournal har du rätt att kontakta Region Halland och begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig (registerutdrag) eller rättelse av personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. I vissa situationer har du även rätt att begära överföring (dataportabilitet), radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan även ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter för exempelvis ett forskningsprojekt har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Ta i så fall kontakt med forskningsprojektets kontaktperson.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål till Region Halland eller till behörig tillsynsmyndighet. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot patientdatalagen och dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill utnyttja någon av rättigheterna ovan är du välkommen att vända dig till den verksamhet som ansvarar för vården där du har sökt. Du kan också kontakta Region Hallands dataskyddsenhet. Om du istället vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Region Halland är Regionstyrelsen och/eller den driftnämnd där du sökt vård.

Hur kontaktar jag Region Hallands dataskyddsombud?

Region Hallands dataskyddsombud ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna information, behandlingen av dina personuppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta regionens dataskyddsombud på

Dataskyddsenheten Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Telefon: 035-13 10 00
E-post: dataskydd@regionhalland.se

Senast ändrad: