Webbplatser

Webbplatser ikon

Patientsäkerhet

Alla patienter ska få ett säkert och professionellt omhändertagande. I Region Halland arbetar vi aktivt med att optimera våra rutiner och arbetssätt, för att så långt som möjligt undvika att patienter råkar ut för vårdskador.

Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom som hade kunnat undvikas och som inte är en förväntad följd av en behandling. Vanliga orsaker till vårdskador är vårdrelaterande infektioner, läkemedelsfel, fallskador samt trycksår. Vårdgivarnas ansvar och arbete med patientsäkerhet regleras i patientsäkerhetslagen (2010:659). Varje år genomförs nationella mätningar av bland annat förekomsten av vårdrelaterade infektioner, trycksår och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.

Basala hygienrutiner minskar smittspridning

Region Hallands arbetar systematiskt för att minska och förebygga spridning av smittsamma sjukdomar och infektioner. Vårdrelaterade infektioner är en av de största riskerna för patientsäkerheten. Basala hygienrutiner ska därför alltid användas när patienter undersöks, vårdas eller behandlas.

Minska överförskrivning av antibiotika

Ett ytterligare hot mot patientsäkerheten är det faktum att överförskrivning av antibiotika har lett till att många bakterier med tiden utvecklat motståndskraft, så kallad resistens. Vi arbetar aktivt för att minska överförskrivningen så att dessa viktiga läkemedel förblir effektiva när de verkligen behövs.

Patientsäkerhetsberättelser

En övergripande bild av hur patientsäkerhetsarbetet fungerar och drivs inom Region Halland framgår av den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Senast ändrad: