Webbplatser

Webbplatser ikon

Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi

Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi, som gäller under perioden 2017–2025, ligger till grund för utvecklingen av vården i Halland och är ett stöd för politiska beslut och prioriteringar. I strategin definieras målbilden för hälso- och sjukvården samt viktiga principer för att nå dit.

Hälso- och sjukvårdsstrategi 2017-2025 Pdf, 3 MB.

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Halland är ”En hälso- och sjukvård för bättre hälsa”. Det övergripande målet är nedbrutet i fem delmål som beskriver att hälso- och sjukvården i Halland:

  • arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa
  • är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående
  • arbetar med ständig förbättring för en bättre hälsa hos invånarna
  • möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga
  • har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används

Strategin har ett tydligt personcentrerat fokus och anger bland annat att patienten ska ges möjlighet att själv ta ansvar för sin hälsa i den mån det finns förmåga att göra så. Detta för att skapa delaktighet, ge inflytande och en möjlighet att påverka både hur och var vården ges. Strategin ligger väl i linje med den nationella inriktningen för nära vård.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsstrategin följs upp varje år utifrån perspektiven patientupplevelser, kvalitet, tillgänglighet och ekonomi.

Uppföljning Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi 2022 Pdf, 409 kB.

Senast ändrad: