Webbplatser

Webbplatser ikon

Mer vård nära patienter och närstående

Hälso- och sjukvården är mitt i en omställning till det som kallas nära vård. Nära vård betyder att vård och omsorg ska utgå från och utformas tillsammans med dig, utifrån dina behov och förutsättningar.

Det sker stora framsteg inom den svenska hälso- och sjukvården. Ny teknik, nya mediciner och behandlingsmetoder gör att vi idag lever längre och mår bättre. Många sjukdomar som tidigare var dödliga kan i dag botas eller har övergått till att bli kroniska tillstånd som man kan leva med. Detta innebär att behovet av vård ökar, och att betydligt fler invånare ska dela på hälso- och sjukvårdens resurser, samtidigt som det kommer att finnas färre personer i arbetsför ålder.

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt, där fokus läggs på relationen mellan vårdgivare och patient. ​Närsjukvården, med vårdcentralen som nav, är basen i omställningen till nära vård. Den grundläggande tanken är att vården ska ske så nära din vanliga livssituation som möjligt, att sjukdom ska medföra så lite påverkan på ditt vanliga liv som möjligt och att det ska bli enklare för dig att främja din hälsa, både förebyggande och om du lever med sjukdom.

Att vården är nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Närhet kan också handla om tillgänglighet genom flexibla kontaktvägar, öppettider och god kontinuitet.

Fokus på dina behov och din hälsa

Omställningen till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt inom vård och omsorg:

  • Från fokus på organisation till fokus på person och relation
  • Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare
  • Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till sammanhållet utifrån personens fokus
  • Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande

Bild: SKR

Vården ska vara sammanhållen

För att du som patient ska få en sammanhållen vård krävs att hela hälso- och sjukvårdssystemet och angränsande aktörer samverkar. En avgörande del av Region Hallands omställning till nära vård är det gemensamma arbetet med kommunerna, utifrån den samverkansstruktur som finns och den målbild som vi tagit fram tillsammans.

Omställningen till nära vård är ett arbete som pågår i hela Sverige.

Senast ändrad: