Webbplatser

Webbplatser ikon

Bidrag till funktions­hinder­organisationer

Funktionshinderorganisationer i Halland kan söka bidrag från Region Halland för sin verksamhet.

För att ha rätt till bidrag ska föreningen:

 • vara ansluten till ett av Socialstyrelsen godkänt statsbidragsberättigat riksförbund för den eller de diagnosgrupper som innefattas i organisationens verksamhet.
 • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer.
 • bedriva sin verksamhet i Hallands län. Även organisationer verksamma i flera län kan ansöka, om de har verksamhet för personer bosatta i Halland.

Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer Pdf, 214 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om verksamhetsstöd ska ske senast den 31 oktober året före bidragsåret.

Syftet med verksamhetsbidraget är att:

 • uppmuntra, stödja och skapa förutsättningar för organisationerna att bedriva och utveckla sitt funktionshinderpolitiska och medlemsvårdande arbete.
 • medverka till ökad samverkan mellan såväl organisationerna som mellan organisationerna och Region Halland.
 • bidra till organisationernas arbete att skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
 • bidra till organisationernas arbete för ett tillgängligt och universellt utformat samhälle.
 • bidra till att underlätta kontinuitet och långsiktighet i organisationens planering.

Varje bidragsberättigad organisation får ett grundbidrag motsvarande 50 procent av för bidragsåret gällande prisbasbelopp samt en del som fördelas procentuellt mellan föreningarna. Största möjliga totala bidrag motsvarar 50 procent av organisationens planerade verksamhet. Om ansökan avser mindre belopp än grundbidraget utgår endast det sökta beloppet.

Bidraget får inte användas till:

 • lägerverksamhet (finns särskilda bidrag att söka).
 • organisationernas lokalföreningars verksamhet eller personalkostnader i dessa.
 • att investera i kapitalfonder eller aktier.
 • investeringar/omkostnader i fastigheter.
 • egenavgifter vid föreningsaktiviteter till exempel vid utbildningar, föreläsningar och konferenser, undantaget årsmötet och kongress.

Extra bidrag

Organisation som har behov av extra medel för att finansiera speciella aktiviteter och kostnader under året, som inte var kända under ansökningstiden, kan ansöka om extra bidrag. Detta bidrag kan också ges till nystartade funktionshinderorganisationer, som uppfyller de allmänna bidragskriterierna. Beslut om extra bidrag sker löpande under året.

Uppföljning

Organisationen är skyldig att lämna de uppgifter Region Halland efterfrågar. Av organisationens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning ska kunna utläsas om planerad verksamhet har utförts eller inte. Om beviljat bidrag inte används enligt redovisad verksamhetsplan kan kommande års bidrag reduceras.

Till bidragsansökan bifogas en verksamhetsplan med mål och syfte för verksamheten samt budget för det år ansökan avser. Året efter ansökan har lämnats in ska den senast den 15 maj kompletteras med verksamhetberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll för verksamhetsåret före bidragsåret.

Funktionshinderorganisationer som anordnar lägerverksamhet, konferenser eller kurser för sina medlemmar kan få bidrag från Region Halland. Bidrag för lägerverksamhet kan beviljas både till lokal- eller länsförening inom Halland samt till riksorganisation förutsatt att lägerverksamheten är öppen för medlemmar bosatta i Halland. Bidrag kan också beviljas till Hallands Parasportförbunds lägerverksamhet.

Det ska alltid finnas en egenavgift för den enskilde deltagaren. Bidragets storlek baseras på i ansökan angivna uppgifter om bland annat egenavgiftens storlek, programupplägg (ingår till exempel undervisning i fakta kring sjukdom/ funktionsnedsättning) samt om medicinsk personal medverkar vid lägervistelsen.

Bidraget utbetalas efter lägrets/kursens genomförande och redovisning av antal deltagare.

Syftet med bidraget är att stödja projekt som är utvecklande för den egna gruppen inom till exempel områdena funktionshinder, habilitering/rehabilitering, vård eller hälsa.

Projektbidragen avser tillfälliga aktiviteter som inte ingår i funktionshinderorganisationens löpande verksamhet eller omfattas av övriga bidragsformer. Aktiviteterna ska beskrivas i en projektplan. I projektplanen ska syftet med projektet beskrivas, på vilket sätt projektet ska genomföras och följas upp.

Organisationen ska själv stå för en del av kostnaden. Bidraget kan inte överstiga 75 procent av den budgeterade kostnaden för projektet. Som bilaga till ansökan ska inlämnas budget för projektet.

Projektredovisning lämnas vid projektets slut och om projektet löper mer än ett år, ska projektredovisning lämnas efter varje år. Utbetalning av projektmedel sker för ett år i taget.

Kontakt

Har du frågor om bidrag till funktionshinderorganisationer eller vill ta del av riktlinjer för olika bidrag, kontakta Region Hallands funktionshinderkonsulent.

Senast ändrad: