Webbplatser

Webbplatser ikon

Stöd till distriktsorganisationer

Region Halland stöder distriktsorganisationer för ideella föreningar och idéburna organisationer.

Civilsamhället är en stor och viktig resurs i samhällsutvecklingen, som kanal för människors engagemang, delaktighet och förändringskraft. Ett väl fungerande civilsamhälle är av stor betydelse för kulturliv, folkhälsa och demokrati.

Regler för anslag till distriktsorganisationer

Region Halland inför från och med 2021 ett nytt övergripande regelverk för bidragsgivning till distriktsorganisationer som kompletteras med anpassade regelverk för distriktsorganisationer med olika verksamhetsinriktningar. De nya regelverken börjar gälla från och med 2021.

Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer

Driftnämnden Kultur och Skola beslutade den 17 september 2020 om regelverket gällande:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Folkbildningsverksamhet
 • Idrottsverksamhet
 • Nykterhetsverksamhet
 • Pensionärsverksamhet

De anpassade regelverken gäller från och med 2021 och kompletterar Regionstyrelsens övergripande regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer:

Komplettering till Region Hallands övergripande regelverk för bidragsgivning till distriktsorganisationer

Driftnämnden Ambulans, diagnostik ansvarar för regelverk gällande:

Ansökningsblanketter för barn- och ungdomsorganisationer

Barn- och ungdomsorganisationer ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten för respektive stöd.

Ansökan barn- och ungdomsorganisationer 2024 Pdf, 713 kB.

Ansökan politiska ungdomsorganisationer 2024 Pdf, 1 MB.

Ansökan ledarutbildning 2024 Pdf, 806 kB.

Rekvisition av stöd

För att få stödet utbetalt ska organisationen fylla i Region Hallands blankett för rekvisition av bidrag och anslag (Excel) Excel, 123 kB.

Uppföljning av stöd till distriktsorganisationer

Distriktsorganisationerna och Region Halland följer gemensamt upp den verksamhet som bedrivs enligt denna överenskommelse.

I sin årliga verksamhetsberättelse redovisar organisationerna de insatser som gjorts för att nå gemensamma mål enligt ovan. I berättelsen redovisas även den egna verksamhetsutveckling som förekommit.

Metoderna för uppföljningen utformar parterna tillsammans. Uppföljningen tar sikte på både kvalitativ och kvantitativ måluppfyllelse med koppling till de syften och mål som angetts ovan. Det görs även en bedömning vilken utveckling i regionen som samarbetet lett fram till.

Barn- och ungdomsorganisationer

Region Hallands huvuduppgift är att arbeta för en positiv samverkan och utveckling i Halland. Barn- och ungdomsorganisationerna i Halland är en betydelsefull kraft som på viktiga områden påverkar denna utveckling.

Syftet med stödet är att stödja barn- och ungdomsverksamhetens ideologiska, demokratiska, hälsofrämjande, sociala och opinionsbildande funktioner samt organisationens arbete inom områdena bildning, kultur och egen verksamhetsutveckling.

Barn- och ungdomsorganisationerna med stöd 2022 är:

 • Equmenia väst
 • Skog och ungdom väst
 • Göteborgs scoutdistrikt
 • Hallands elevkårer
 • Hallands länsförbund av 4H
 • Hallands schackförbund
 • Hallands scoutdistrikt
 • Junis Halland
 • PUN i Halland
 • Rum Hallandsdistriktet
 • Serbiska distriktsorganisationen
 • Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift
 • Sverok väst
 • Centerpartiets Ungdomsförbund Halland
 • Grön Ungdom Halland
 • Hallands Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt
 • Kristdemokratiska ungdomsförbundet
 • Liberala ungdomsförbundet Halland
 • MUF Halland
 • Ungsvenskarna SD Halland
 • Ung vänster Halland
 • Friluftsfrämjandet Region Väst
 • Friluftsfrämjandet Region Syd
 • Föreningen Norden Hallands distrikt

Studieförbundens regionala verksamhet

Region Halland stöder folkbildningsrörelsens ideologiska, demokratiska, hälsofrämjande, sociala och opinionsbildande funktioner samt organisationens arbete inom områdena bildning, kultur och egen verksamhetsutveckling.

Region Hallands anslag ges till verksamma studiedistrikt vars centrala organisation godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet eller SISU Idrottsutbildarna samt bedriver verksamhet i minst tre av kommunerna i Hallands län.

De studieförbund som får stöd är:

 • ABF Halland
 • Folkuniversitetet
 • Medborgarskolan
 • NBV Halland
 • Sensus studieförbund
 • RF-SISU Halland
 • Studiefrämjandet
 • Studieförbundet Bilda
 • Studieförbundet Vuxenskolan

Pensionärsorganisationer

Region Hallands huvuduppgift är att arbeta för en positiv samverkan och utveckling i Halland. Pensionärsorganisationerna i Halland är en betydelsefull kraft som på viktiga områden påverkar denna utveckling.

Syftet med stödet är att stödja pensionärsverksamhetens ideologiska, demokratiska, hälsofrämjande, sociala och opinionsbildande funktioner samt organisationens verksamhetsutveckling.

Pensionärsorganisationerna är:

 • Pensionärernas Riksorganisation
 • Riksförbundet Pensionärsgemenskap
 • SPF seniorerna
 • SKPF Pensionärerna

Senast ändrad: