Webbplatser

Webbplatser ikon

Regelverk för Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer

Fastställd av Regionstyrelsen, 2020-04-08. Kompletterad av Regionstyrelsen 2021-10-13.

Detta dokument utgör Region Hallands gemensamma regelverk för bidragsgivning till distriktsorganisationer. Det kompletteras med anpassat regelverk för de olika typerna av verksamhet.

För närvarande omfattas nedanstående verksamheter:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Folkbildningsverksamhet
 • Funktionshindersverksamhet
 • Idrottsverksamhet
 • Nykterhetsverksamhet
 • Pensionärsverksamhet

Om distriktsorganisationer inom andra verksamheter framöver ska kunna ta del av regionala bidrag beslutas detta av Regionstyrelsen, som också ger i uppdrag till lämplig nämnd att utforma och besluta om för verksamheten anpassat regelverk.

Vid ansökningsförfarande skall informeras om bidrag även sökts från andra bidragsgivare inom Region Halland.

Den bidragsmottagande distriktsorganisationen förbinder sig att följa nedanstående mål och regelverk.

Övergripande mål

Huvudmålet med bidragen är att stödja distriktsorganisationernas verksamheter som bidrar till förverkligandet av visionen Halland – Bästa livsplatsen utifrån de mål som sätts upp i Regional utvecklingsstrategi, Tillväxtstrategi för Halland , Hälso- och sjukvårdsstrategin samt Hallands kulturplan. Distriktsorganisationen ska följa den strategi som är relevant utifrån verksamhet.

Utöver dessa huvudmål gäller dessutom att:

 • Föreningens verksamhet ska spegla en humanistisk grundsyn sådan den kommer till uttryck i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnrättslagen, FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 • Bidraget ska göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Föreningarna utformar fritt sina mål och sin verksamhet i relation till ovan nämnda styrdokument samt organisationens egna visions- och styrdokument.

Grundläggande förutsättningar

Bidraget ges till och används av distriktsorganisationer med regional verksamhet i Halland. Regional verksamhet är sådan som distriktsorganisationen planerar och har genomförandeansvar för. Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd. Det innebär att medlemmarna/medlemsorganisationerna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten.

Bidraget får inte användas till verksamhet med kommersiellt syfte.

Föreningar som inte lämnar ansökan och redovisningar i tid riskerar att gå miste om sitt bidrag.

Bidrag lämnas inte till förening som har skulder för svenska skatter, har obetalda avgifter hos Kronofogden, är i likvidation eller försatt i konkurs, inte heller till föreningar som har stort ekonomiskt överskott.

För att undvika jävsituation kan föreningsmedlem med förtroendeuppdrag inte inneha anställning i föreningen.

Demokrativillkor (tillagt 2021-10-13, RS180615)

Region Halland ska inte bevilja bidrag till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Informera om ni fått stöd från Region Halland

Distriktsorganisationer som beviljas bidrag från Region Halland ska informera om detta i övergripande information om organisationen och vid arrangemang som finansieras med det regionala bidraget. Det ska ske genom att ha med Region Hallands logotyp och/eller följande förklarande text: Med stöd av Region Halland.

Uppföljning och kontroll

Distriktsorganisation som mottar bidrag ger därmed Region Halland rätt att företa revision. På begäran ska de uppgifter och verifikationer lämnas som Region Halland behöver för sin granskning och sitt ställningstagande. Om en organisation inte följer de övergripande målen och regelverket kan det påverka anslagets storlek.

Återbetalning av bidrag

Återbetalning ska göras till Region Halland i följande fall;

 • bidraget från Region Halland inte använts för de ändamål det beviljats.
 • föreningen har lämnat oriktiga uppgifter i samband med kontroll.
 • föreningen inte har redovisat föregående års bidrag.
 • föreningen har inte följt demokrativillkoret i regelverket.
 • om redovisningen visar på överskott av beviljat bidrag ska en förklaring ges. Region Halland äger rätt att begära återbetalning av överskottet om orsaken till överskottet inte godtas.

Senast ändrad: