Direkt till innehållet

Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att alla elever ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Kulturrådet fördelar sedan 2008 bidraget som är på cirka 170 miljoner kronor per år och går till förskola – grundskolans årskurs 9, förberedelseklass och särskola. Ansökan görs mellan december och februari för den påföljande höst- och vårterminen.

Kultur i Halland samordnar skapande skola-nätverk och ansvarar för informationsspridning kring kulturprogram och kulturutövare. Kultur i Halland erbjuder även fortbildning till professionella kulturskapare som vill arbeta med skapande skola-projekt.

Kulturrådet om skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola satsningen gäller idag även förskolan.

Till dig som vill söka

Statens kulturråd ansvarar för fördelningen av bidraget. Förskola och/eller skolas huvudman söker. Huvudmannen kan vara kommunen eller den juridiskt ansvariga för friskolan. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

För mer information se Kulturrådets webbplats om Skapande skola

Söker du en kulturaktör inom en specifik yrkeskategori?

Se Kultur i Hallands kontaktbank för Skapande skola!

Du kan också ta kontakt med någon av centrumbildningarna som representerar flera aktörer inom det fria kulturlivet, se www.centrumbildningarna.se

Kontaktperson på Region Halland

Lovisa Nilsson, Utvecklare - Kultur för barn och unga

Telefon: 0720-84 02 63

E-post: Lovisa.Nilsson@regionhalland.se

Senast ändrad: