Webbplatser

Webbplatser ikon

Kulturstrategi och samverkan

Att utveckla ett rikt konst- och kulturliv i Halland är en ständigt pågående process som kräver ett dynamiskt arbetssätt. Arbetet sker i samspel mellan olika aktörer och på olika nivåer – lokalt, regionalt, interregionalt, nationellt och internationellt.

Kulturpolitisk samverkan är en del av den regionala kulturpolitikens struktur. Samverkan mellan Region Halland, de halländska kommunerna, yrkesverksamma kulturskapare och det civila samhällets organisationer är en förutsättning för att förverkliga innehållet i Hallands kulturplan. Alla aktörer är självständiga och beslutar om sina ambitionsnivåer och inriktningar.

Samarbeten sker även med grannregioner och internationella partner då utmaningar och möjligheter för Halland sträcker sig bortom länets gränser. Kulturområdet samverkar även med andra politikområden.

Samverkan med kommunerna

Kommunerna har det grundläggande offentliga ansvaret för den lokala kulturpolitiken. Det är i kommunen den enskilda invånaren eller besökaren möter kultur. Region Halland och de halländska kommunerna driver och samfinansierar även flera kulturinstitutioner tillsammans.

I Halland sker samverkan kontinuerligt genom följande struktur:

  • Kulturpolitiskt samverkansmöte – Förtroendevalda med ansvar för kulturfrågor träffas två gånger per år, vanligtvis deltar presidierna, det vill säga den politiska ledningen med ordförande och vice ordförande.
  • Strategiskt nätverk – Förvaltningschefer med ansvar för kultur träffas fyra gånger per år.
  • Taktiskt nätverk – Avdelningschefer med ansvar för kultur träffas fyra gånger per år och är även styrgrupp för institutionen Art Inside Out.
  • Operativa grupper – Skapas vid behov. Bibliotekschefsgruppen har ett permanent operativt uppdrag.

Samverkan med yrkesverksamma kulturskapare

Region Halland etablerade 2017 ett samråd för professionella kulturskapare för att tillvarata kulturskapares erfarenheter och kompetenser i arbetet med att realisera Hallands kulturplan. Deltagarna är utvalda av Region Halland för att representera olika konstområden. Samrådsmöten hålls regelbundet. Samrådet förnyas varje kulturplaneperiod.

Samverkan med det civila samhället och idéburna organisationer

Det civila samhället och idéburen sektor bidrar till samhällsutvecklingen genom att fånga upp och tillvarata människors idéer och engagemang.

Region Halland och organisationer från det civila samhället och idéburen sektor undertecknade 2018 den Halländska överenskommelsen för att stärka det civila samhällets självständighet och stödja framväxten av idéburna aktörer i länet.

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Sveriges sex sydligaste regioner; Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne.

Regionsamverkan Sydsverige arbetar på kulturområdet utifrån positionspapperet Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. Till positionspapperet kopplas en handlingsplan och gemensamt utvecklingsarbete inom flera konst- och kulturområden. Genom att dra nytta av respektive regions styrkor och skapa hållbara, innovativa strukturer och modeller för samverkan främjas en likvärdig tillgång till kultur för invånare och besökare i Sydsverige. Utökad samverkan med den nationella nivån på kulturområdet och över politikområden skapar effektivitet i användandet av de offentliga resurserna.

Samverkan mellan politikområden

Kulturen är en självklar del av samhället. När kulturen samverkar med andra politikområden skapas utvecklingskraft som uppfyller mål inom flera områden.

Senast ändrad: