Webbplatser

Webbplatser ikon

Stiftelser och donationsfonder

Region Halland förvaltar ett antal stiftelser (donationsfonder) som årligen delar ut medel för bestämda ändamål.

Stiftelserna beslutar om utdelning två gånger per år, i juni och i november. När det gäller Stiftelsen Albert och Alma Johanssons donationsfond och Stiftelsen Apelvikens samfond för sjuka barn är det utdelning enbart en gång per år på våren. När det gäller stiftelsen Gotton Thomasine Lindes fond är det utdelning enbart en gång per år på hösten.

Välj stiftelse som du vill ansöka till från listan längst ned på denna sida.

Fyll i ansökningsblanketten för stiftelser Pdf, 256 kB. (pdf) fullständigt och bifoga efterfrågade bilagor. Ofullständiga ansökningar skickas tillbaka. Du kan bara ansöka om medel ur en stiftelse per ­blankett. Vill du ansöka ur flera stiftelser måste du skicka in flera ansökningar.

Din ansökan ska överensstämma med stiftelsens ändamål. Din ansökan prövas mot övriga ansökningar, vilket innebär att det inte finns några garantier för utdelning även om du uppfyller kriterierna för stiftelsens ändamål. Stiftelsens beslut om utdelning behöver ej motiveras.

Ansökan måste vara oss tillhanda senast den 31 mars för behandling i juni respektive 31 augusti för behandling i november. För Bergerska stiftelsen gäller den 5 maj och 5 november.

OBS! Innan du formulerar en ansökan: Vänligen notera att några av Region Hallands stiftelser har mycket begränsade medel eller inga pengar att dela ut. Hör av dig till kontaktpersonen för den stiftelse du är intresserad av för att få information om just den stiftelsen.

Följande stiftelser har inga medel att utbetala under 2024:

 • Albert och Alma Johanssons donationsfond
 • Stiftelsen Apelvikens samfond för sjuka barn
 • Fröken Gotton Thomasine Lindes donationsfond
 • Stiftelsen Löftadalens folkhögskolas donationsfond
 • Stiftelsen Munkagårdsgymnasiets samfond
 • Stiftelsen Varberg sjukhus samfond

Ansökningsblanketten undertecknas och skickas till:

Region Halland
Kansliavdelningen
Box 517
301 80 Halmstad

Du får ingen bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Kontakt

Varje stiftelse har en utsedd kontaktperson. All kontakt rörande ansökningar, bidrag och utdelning ska ske via respektive stiftelses kontaktperson.

Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen

Org nr: 849400-0030

Ändamål

Fonden är en så kallad frisängsfond. Befrielse från eller nedsättande av vårdavgifter åt ekonomiskt behövande personer bosatta i Tölö, Kungsbacka kommun.

Enligt kammarkollegiets beslut om generell permutation 1973-02-12 får medlen användas för nedsättning av vårdavgifter, för eftervård, ortopediska hjälpmedel, andra personliga hjälpmedel, konvalescentvård och rekreationsresor.

Kontaktpersoner

Kristin Löfgren
Närsjukvården Halland
Box 1243
432 17 Varberg
kristin.lofgren@regionhalland.se

Ändamål

Lämna bidrag till i Hallands län bosatta människor med funktionsnedsättning, till exempel kostnader för medhjälpare vid rekreationsresor och kurser.

OBS! Intyg/utlåtande från läkare, socialsekreterare, kurator, distriktssköterska eller motsvarande bifogas stiftelsen.

Kontaktperson

Carl-Johan Thorell
Regionkontoret
Box 517
301 80 Halmstad
Carl-Johan.Thorell@regionhalland.se

Org nr: 849600-3131

Ändamål

Efter att minst 1/10 lagts till kapitalet får avkastningen användas som
resestipendier till svenska läkare för studium av skelettinfektioner eller som bidrag till utgivande av skrifter rörande sådana infektioner.

Kontaktperson

Carl-Johan Thorell
Regionkontoret
Box 517
301 80 Halmstad
Carl-Johan.Thorell@regionhalland.se

Ändamål

Till behövande svårt sjuka eller handikappade barn under 18 år. Användningsområdet är ej begränsat till Hallands län.

Avkastningen får inte användas för ändamål som ska bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmänna försäkringskassan.

Kontaktperson

Carl-Johan Thorell
Regionkontoret
Box 517
301 80 Halmstad
Carl-Johan.Thorell@regionhalland.se

Ändamål

Ge bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som med anledning av sjukhusvistelsen eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av
sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad, till täckande av kostnad för eftervård och rekreationsresor som patient bedöms vara i behov av, men av ekonomiska skäl ej har råd att bekosta, till bekostande av öppenvårdsavgifter och tandvårdsavgifter för patienter som med anledning av sjukhusvistelse eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdom, fått sin ekonomiska ställning försämrad, eller till bekostnad av ortopedtekniska och andra personliga hjälpmedel, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms
vara i behov av.

Ansökan till stiftelsen kan enbart göras av person bosatt i Falkenbergs kommun. Utdelning får inte ske för sådana ändamål som ska tillgodoses av allmänna medel.

Kontaktpersoner

Kristin Löfgren
Närsjukvården Halland
Box 1243
432 17 Varberg
kristin.lofgren@regionhalland.se

Ändamål

Bidrag till i Hallands län bosatta nervsjuka konvalescenters efterbehandling.

Om fondens avkastning ej kan användas för avsett ändamål ska den användas för andra sjukdomars hämmande.

OBS! Intyg/utlåtande från läkare, socialsekreterare, kurator, distriktssköterska eller motsvarande bifogas stiftelsen.

Kontaktperson

Psykiatrin Halland
Ove Grahn
Träslövsvägen 25
432 81 Varberg
ove.grahn@regionhalland.se

Ändamål

Rehabiliteringsinsatser med syfte att underlätta återgång i arbete för i Hallands län bosatta, sjukskrivna personer.

”Till i Hallands län bosatta, sjukskrivna personer. Fondens medel ska användas till rehabiliteringsinsatser som på annat sätt inte kan tillgodoses av den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och i syfte att underlätta återgång i arbete. Sökande med låg disponibel inkomst prioriteras. Bidrag till tandvårdskostnader utgår ej.”

OBS! Intyg/utlåtande från läkare, socialsekreterare, kurator, distriktssköterska eller motsvarande bifogas stiftelsen.

Kontaktperson

Carl-Johan Thorell
Regionkontoret
Box 517
301 80 Halmstad
Carl-Johan.Thorell@regionhalland.se

Org nr: 849202-0527

Ändamål

Främja de vid lasarettets verksamma läkares vetenskapliga och praktiska verksamhet genom ekonomiska bidrag ur stiftelsens avkastning.

 • För möjliggörande av vetenskapliga och praktiskt medicinskt arbete.
 • För publicering av medicinska arbeten.
 • Till stipendier för studieresor.
 • För annat ändamål, jämförligt med de här nämnda.

Kontaktperson

Carl-Johan Thorell
Regionkontoret
Box 517
301 80 Halmstad
Carl-Johan.Thorell@regionhalland.se

Ändamål

Delar ut premier/stipendier till elever vid skolan enligt villkor angivna i stiftelsens stadgar.

Kontaktperson

Karolin Hamnér
Regionkontoret
Box 517
301 80 Halmstad
karolin.hamner@regionhalland.se

Org nr: 64325

Ändamål

Att som stipendier utdela medel:

 • som belöning och uppmuntran för berömvärt flit,
 • som belöning för gott kamratskap,
 • som hjälp till fortsatta studier,
 • som hjälp till studier eller studieresa inom- eller utomlands.

Kontaktperson

Karolin Hamnér
Regionkontoret
Box 517
301 80 Halmstad
karolin.hamner@regionhalland.se

Ändamål

Att som stipendier utdela medel till elever vid gymnasiet:

 • som belöning och uppmuntran för berömvärt flit,
 • som belöning för gott kamratskap,
 • som uppmuntran av intresse för miljöfrågor och miljövård,
 • för fortsatt utbildning efter genomgången utbildning,
 • som hjälp till studier eller studieresa inom- eller utomlands.

Vid utdelning ur stiftelsen ska lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i
stiftelsen ingående donationerna. Utdelning får inte ske för sådana ändamål som ska tillgodoses med allmänna medel.

Kontaktperson

Karolin Hamnér
Regionkontoret
Box 517
301 80 Halmstad
karolin.hamner@regionhalland.se

Org nr: 849202-3612

Ändamål

Hjälp åt behövande patienter från Hallands län som vårdas eller vårdats vid sjukhuset i Varberg, huvudsakligen i form av befrielse från eller nedsättning av vårdavgifter – frisäng.

I den mån avkastningen inte kommer till användning för beredande av ersättning för vård på allmän sal, enskilt eller halvenskilt rum får den användas:

 • såsom bidrag under eller efter sjukhusvårdtill patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga,
  orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad
 • till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta,
 • till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel,
 • till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än
  ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon,
 • till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl eljest inte har möjlighet att bekosta.

Avkastningen får inte användas för ändamål som ska bekostas med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmän försäkringskassa.

OBS! Intyg/utlåtande från läkare, socialsekreterare, kurator, distriktssköterska eller motsvarande bifogas stiftelsen.

Kontaktperson

Sabine Hansson
Hallands sjukhus
Träslövsvägen 68
432 81 Varberg
sabine.hansson@regionhalland.se

Fonder med egna styrelser

Org nr: 849600-1192

Ändamål

Att företrädesvis i Halland underlätta rörelsehindrades situation genom att i form av understöd utöva hjälpverksamhet avseende bland annat
boendeförhållanden, arbetsmöjligheter, rekreationsresor och fritidsaktiviteter.

Understöd kan lämnas såväl till organisationer, verksamma inom ifrågavarande arbetsfält, som till enskilda personer däribland inräknat även vårdare för de rörelsehindrade.

Enligt stiftelsens stadgar får stiftelsens tillgångar endast användas till främjande av stiftelsens ändamål. Detta innebär att stiftelsens eget kapital kan användas för främjande av stiftelsens ändamål i sin helhet.

Styrelse

En styrelse med säte i Varberg utsedda av regionfullmäktige.

Kontaktperson

Stefan Norberg
Brunnsäpplet väg 4
432 46 Varberg
Mobil 070-389 79 39

Org nr: 849202-3661

Ändamål

Fondens ändamål är att underlätta rörelsehindrades situation genom att i form av understöd utöva hjälpverksamhet avseende bland annat boendeförhållanden, arbetsmöjligheter, rekreationsresor och fritidsaktiviteter samt att främja forsknings- och utvecklingsarbete inom ifrågavarande område. Understöd kan lämnas såväl till organisationer, verksamma inom ifrågavarande arbetsfält, som till enskilda personer,
däribland inräknat även vårdare för de rörelsehindrade.

Styrelse

En styrelse med säte i Varberg utsedda av regionfullmäktige.

Kontaktperson

Stefan Norberg
Brunnsäpplet väg 4
432 46 Varberg
Mobil 070-389 79 39

Ändamål

Från avkastningen på stiftelsens förmögenhet årligen lämna bidrag till personer, bosatta inom Hallands län, som är i behov av sådan rehabiliterings- och klimatvård som ligger utanför regionens ordinarie åtaganden.

OBS! Intyg/utlåtande från läkare, socialsekreterare, kurator, distriktssköterska eller motsvarande bifogas stiftelsen.

Historia

Anna och Edwin Berger skänkte genom sitt familjebolag, Nissaströms Bruks och Kraft AB, år 1954 en villa med en park på 7587 kvadratmeter vid Johansfors till Hallands läns landsting. Villan hade bolaget byggt om till ett sjukhem med inriktning på eftervård och hade, av Anna och Edwin Berger personligen, utrustats för sitt ändamål. Fastigheten, som kom att få namnet Bergerska sjukhemmet, skänktes till landstinget på villkor att landstinget förklarade sig villigt att driva sjukhemmet. Denna gåva tillkom efter personliga erfarenheter av svårigheter efter sjukhusvård.

Då Bergerska sjukhemmet ej längre på ett för landstinget godtagbart sett
kunde drivas vidare såldes fastigheten och nettolikviden överfördes till den för ändamålet bildade ”Bergerska Stiftelsen”.

Bergerska Stiftelsen bildades år 2013. Marknadsvärdet på det egna kapitalet den 31 december 2014 var 3 078 937 kronor.

Styrelse

En styrelse med säte i Halmstad utsedda av regionfullmäktige.

Kontaktperson

Åsa Jonsson
Regionkontoret
Box 517
301 80 Halmstad
Asa.J.Jonsson@regionhalland.se

Senast ändrad: