Webbplatser

Webbplatser ikon

Tolkcentralen

Tolkcentralen erbjuder teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning och taltjänst. Genom våra insatser vill vi ge dig ökad möjlighet till delaktighet i samhället. Du kan beställa tolk till alla sammanhang där kommunikation sker mellan personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet och hörande, röst-, tal- och språkskadade. Tolkning är alltid kostnadsfritt för privatpersoner.

När du beställer tolk, uppge följande information:

 • Plats och adress för uppdraget
 • Ditt namn och kontaktuppgifter
 • Tolkanvändare
 • Tolkmetod
 • Uppdragets art
 • Datum och tid för tolkning
 • Särskilda önskemål
 • Kontaktuppgifter till eventuella föreläsare eller tolkställe

Bra att veta om tolkning

Tolken möjliggör kommunikation, är opartisk och anpassar tolkningen efter situationen. Tolken följer tolketiska riktlinjer och har tystnadsplikt. Ibland arbetar två eller flera tolkar växelvis.

Tänk på att:

 • Prata direkt till varandra och inte till tolken
 • Om ni är flera personer, prata en i taget
 • Hålla start- och sluttid
 • Avboka tolken om det planerade mötet inte blir av

Tolken informerar gärna om hur tolkningen går till.

Tolkning på distans

Vi erbjuder tolkning på distans. Det kan genomföras vid många typer av tolkuppdrag och med samtliga tolkmetoder. Möteslänken kan anges vid beställning av tolk och tolken ansluter sedan till er valda plattform. Det är viktigt att ni har fungerade utrustning (till exempel kamera och mikrofon) och stabil internetuppkoppling. Det underlättar för tolken om ni pratar en i taget om ni är flera deltagare, och att ni befinner er i en lugn miljö.

Teckenspråket är ett eget gestuellt och visuellt språk med egen grammatik och egna språkregler.

Tolkningen sker i båda riktningarna mellan teckenspråk och talad svenska. Målgruppen är döva och hörselskadade som har teckenspråket som sitt första språk. Det utförs med händerna, kroppen och ansiktsuttryck och uppfattas med synen.

Teckenspråket är inte internationellt. Därför krävs det ibland att vi jobbar tillsammans med en döv teckenspråkstolk för att hjälpa tolkanvändare som inte behärskar det svenska teckenspråket fullt.

Dövblindtolkning används av personer som har syn- och hörselnedsättningar i olika grader och kombinationer.

I gruppen finns både de som har svenska och de som har teckenspråk som sitt första språk. Tolkmetoden anpassas efter önskemål och behov.

I dövblindtolkningen ingår syntolkning och till en viss del även ledsagning.

Den största målgruppen som använder skrivtolkning är hörselskadade och vuxendöva, som efter språkinlärningen blivit så gravt hörselskadade att de har svårt att klara tidigare kommunikation.

Tolken använder en bärbar dator vid tolkningen och skriver det som sägs. Texten kan sedan läsas på en skärm. Om det är flera som behöver skrivtolkning kan texten projiceras som en stor bild. Texten som skrivs kan inte sparas.

I vissa sammanhang kan man även använda handskrift som tolkmetod. Andra tolkmetoder som används är TSS -”tecken som stöd” och tydligt tal.

Föreningstolkning

Föreningstolkning kan användas av personer som är bosatta i Halland och registrerade på Tolkcentralen. Vi måste veta, när vi kommer ut till er för att tolka, att det finns personer med på mötet som är registrerade på Tolkcentralen. Redan vid tolkbeställningen frågar vi efter namnet på tolkanvändaren.

Gör så här

Någon i föreningen utses att vara ”tolkkontakt”. Den personen ansvarar för att boka tolk och hanterar mötesblankett och registreringsblankett.

När ni beställer tolk till ett möte, meddela vilka som behöver tolk. Tolkarna tar då med den utrustning som krävs. En liten skärm eller stor duk och projektor, beroende på antal tolkanvändare.

Mötesblankett

Mötesblanketten ska skickas runt under varje möte, så att deltagare som använt sig av tolkningen skriver på. Det är bara de som behövt tolkningen som ska skriva på.

På blanketten finns två rutor där deltagarna, som använt sig av tolkningen (tolkanvändare) ska sätta kryss i rätt ruta: ”VILL bli registrerad” eller ”ÄR redan registrerad”.

Mötesblankett tolkcentralen Pdf, 61 kB.

Registreringsblankett

När mötesblanketten skrivits på av dem som behövt tolkningen ska ”tolkkontakten" lämna ut registreringsblanketten till dem som kryssat i rutan ”VILL bli registrerad”.

Registreringsblanketten fylls i av tolkanvändaren och skickas, tillsammans med mötesblanketten, till Tolkcentralen. På så sätt fångar vi upp alla nya tolkanvändare och kan registrera dem hos oss.

Registreringsblankett tolkcentralen Pdf, 49 kB.

Registrerade tolkanvändare får två gånger om året information från Tolkcentralen.

Namn på tolkanvändare lämnas inte ut till annan person eller sjukvårdsenhet.

Taltjänst är ett stöd till dig som har någon form av kommunikationshinder, såsom röst-, tal- eller språkskada. Dessa skador kan vara medfödda eller förvärvade, som till exempel afasi, dysartri, stamning eller olika neurologiska sjukdomar, men du behöver inte ha någon diagnos.

Tolken kan ge talstöd, läs- och skrivstöd eller stöd vid telefonsamtal.

Taltjänst

Det här är några av de vanligaste frågorna som vi får. Om du har en fråga är du välkommen att mejla din fråga till oss på tolkcentralen@regionhalland.se

Om mötet drar ut på tiden, kan tolkarna stanna kvar efter beställningens sluttid?
Svar: Vi önskar så korrekt sluttid som möjligt men i mån av möjlighet kan det på plats beslutas att tolken stannar längre.

Jag har bokat tolk till ett möte på lördag, om jag blir sjuk hur avbokar jag tolken då?
Svar: Om du inte fått information om vilken tolk det är som är bokad till ditt uppdrag kan det vara bra att senast på fredagen kontakta Tolkcentralen om namn och telefonnummer. Då kan du kontakta tolken direkt och meddela att det blir avbokat. Tolkcentralen brukar varje år skicka ut en telefonlista med alla anställda tolkars telefonnummer. Om du inte vet vem som kommer och tolkar kan du chansa och kontakta någon av tolkarna så kan vi meddela den aktuella tolken.

Får jag alltid en bekräftelse på om det kommer tolk?
Svar: Vi meddelar alltid beställaren om vi inte lyckas tillsätta en tolk till uppdraget. Anledningen till att du då inte har fått tolk kan till exempel vara att du gjort din beställning sent inpå när uppdraget ska vara och att tolkarna redan har andra uppdrag. Beställ därför i så god tid som möjligt. Det kan också bero på att tolken har blivit sjuk eller att vi har fått ett annat uppdrag som är högprioriterat och därför går före.

Jag använder skrivtolk under möten, jag undrar om ni kan skicka texten som ni skrivit ner under mötet till mig efteråt?
Svar: Nej, all text försvinner efter hand på skärmen. Vi kan inte gå tillbaka för att se texten. Tolkningen är här och nu, som all annan tolkning.

Vi jobbar på Tolkcentralen

Catrin Thorin

Catrin Thorin

Mark Aevitas

Mark Aevitas

Veronica Eliasson Larsson

Veronica Eliasson Larsson

Marita Bengtsson

Marita Bengtsson

Karin Gynther

Karin Gynther

Ebbha Sopo

Ebbha Sopo

Christina Goiting

Christina Goiting

Senast ändrad: