Direkt till innehållet

Grön omställning

Dagens samhälle genomgår en grön omställning. Vi förändrar vårt sätt att använda och påverka jordens resurser och utvecklar vårt sätt att bruka vatten, skog och jord. Vi kan alla bidra till den gröna omställningen. Minskad klimatpåverkan skapar ett hållbart Halland.

Den gröna omställningen förändrar hur vi bor, tar oss till jobb och skola, vad vi äter och handlar. Den påverkar också förutsättningarna för företag som producerar varor eller tjänster.

Grön omställning i Halland

Halland har bra förutsättningar att klara den gröna omställningen. Vi har goda livsmiljöer och bra naturresurser, stor kunskap och välutvecklad struktur för industri, logistik och företagande inom områdena jord, skog och vatten. Region Hallands arbete bidrar till att det halländska näringslivet ska klara, och kunna dra nytta av, den gröna omställningen.

Rapport: Grön omställning i Hallands län 2022 (pdf)

Rapporten ovan är framtagen av Region Halland och syftar till att ge en övergripande bild av förutsättningarna för en grön omställning i Hallands län. Målet med omställningsarbetet är hållbar tillväxt. Det uppnås genom hållbarhetsdriven konkurrenskraft, attraktivitet och inkludering med fokus på grön omställning.

Prioriterade områden för att minska miljöpåverkan

I Halland är det främst transporter, energiförbrukning och jordbruk som ger negativ klimatpåverkan. Region Hallands arbete för en hållbar utveckling utgår från kunskap och analyser. Vi har valt att fokusera vårt miljö- och klimatarbete på dessa områden:

  • Förnybar energi
  • Koldioxidneutral ekonomi
  • Fossilfri och hållbar resurshantering
  • Fossilfria transporter

Region Halland arbetar tillsammans med de halländska kommunerna, Hallandstrafiken och Trafikverket för att åstadkomma hållbart resande och hållbara transporter.

Energi- & klimatläget i Halland 2023

Varje år publicerar Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland tillsammans en analys över energi- och klimatläget i Halland, för att ge en aktuell överblick av både energianvändning och energileveranser inom olika sektorer, samt energianvändningens klimatpåverkan.

Analysen är ett komplement till de övriga analyser som Region Halland tar fram, och tjänar som ett viktigt underlag i beslutsfattandet, inte bara för Region Halland, utan även för andra aktörer i länet.

Energi- och klimatläget i Halland 2023 (pdf)

Senast ändrad: