Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Miljösamverkan Halland

Miljösamverkan Halland är ett samarbete mellan länets sex kommuner och Länsstyrelsen Hallands län. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Samarbetet ska öka samsynen, effektivisera tillsynen, stödja miljömålsarbetet och möjliggöra en ändamålsenlig kompetensutveckling. Målet är att nå en långsiktigt hållbar utveckling i Halland. Arbetet bedrivs i projektform med fokus på tillsyn, planerings- och metodstöd samt tillsynskampanjer.

Verksamhetsplanen för 2022 är beslutad!

Styrgrupperna för miljösamverkan har beslutat om verksamhetsplanen 2022!

Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland beslutade om verksamhetsplanen för 2022 på respektive möte 9 och 14 juni 2021. Verksamhetsplanen har reviderats av styrgrupperna under november 2021.

Verksamhetsplan - Miljösamverkan Halland (2022) - pdf


Organisation

Miljösamverkan Halland består av en styrgrupp, en beredningsgrupp och ett antal projektgrupper för de olika projekten. Miljösamverkan Halland har en anställd projektledare som sitter på Region Halland. Styrgruppen för Miljösamverkan Halland har fastställt ett styrdokument, som fastställer och redovisar grunderna för Miljösamverkan Halland, och hur uppföljning och utvärdering ska ske. Till grunderna hör sådant som syfte, mål och arbetssätt, organisation, huvudmannaskap och finansiering.

Det önskade läget målar upp bilden av hur vi vill bidra till en hållbar utveckling när vi utför vårt uppdrag. Det handlar om att vara den myndighet vi själva vill möta, skapa gemensam praxis, dela med sig till varandra och ha en dialog med andra aktörer i samhället. Det är också viktigt att skapa attraktiva arbetsplatser med goda ledare och kompetenta medarbetare.

Styrdokument Miljösamverkan Halland (pdf)

Kommunikationsplan Miljösamverkan Halland

Verksamhet

En ettårig verksamhetsplan fastställs av styrgruppen i juni varje år. I verksamhetsplanen anges vilka projekt det ska arbetas med under respektive år. Inför varje ny verksamhetsplaneringsprocess kan målgruppen i miljösamverkan lämna förslag på projekt som de vill se i verksamhetsplanen. Verksamhetsplaneringen görs på Tillsynsportalen Väst.

För att ta reda på vad verksamhetsplanen bör omfatta genomförs en enkät under senare delen av första kvartalet varje år. Enkäten innehåller förslag på projekt som framförts av målgruppen, i diskussioner i beredningsgruppen eller på annat sätt. Enkäten går ut till miljökontoren och Länsstyrelsen i Västra Götaland och Hallands län.

Varje år tas en verksamhetsberättelse fram, denna redogör för vad som gjorts i verksamheten under respektive år. Verksamhetsberättelsen beslutas av den gemensamma styrgruppen och skickas ut under våren till respektive kontor.

Samarbete med Västra Götaland

Sedan 2014 samarbetar Miljösamverkan Halland tätt med Miljösamverkan Västra Götaland. För att konkretisera de frågor som vi är överens om att driva gemensamt har vi formulerat och kommit överens om en avsiktsförklaring som beskriver samarbetet närmare.

Denna avsiktsförklaring blev överenskommen vid ett gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan den 20 maj 2014, efter förankring på chefsmötet den 6 maj i Varberg.

Samarbetet innebär inga organisatoriska eller budgetmässiga förändringar, utan handlar om ett samarbete för att få större utväxling av insatta resurser och möjliggöra ett fortsatt arbete för att nå Det önskade läget.

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland (pdf)

Miljösamverkan Västra Götaland

Tillsynsportalen Väst

Tillsynsportalen Väst är vår gemensamma samarbetsyta där  handläggare med flera på miljömyndigheterna på kommunerna i Halland och Västra Götaland, Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Västra Götaland kan dela med sig av material, tips och erfarenheter. Tillsynsportalen Väst kräver att du är registrerad användare. Har du inte åtkomst till Tillsynsportalen Väst och tillhör målgruppen, skicka e-post till: tillsynsportalenvast@lansstyrelsen.se

Tillsynsportalen Väst

Kontakta Miljösamverkan Halland

Malin N Andersson, Projektledare Miljösamverkan Halland, tel. 0725-62 48 45

Avdelningen för regional samhällsplanering, Region Halland

Senast ändrad: