Direkt till innehållet

Upphandlingssamverkan för hållbara måltider i Hallands offentliga kök

Region Halland och de halländska kommunerna har ingått samverkan när det gäller inköp av livsmedel till de offentliga köken – som serverar mat på skolor, till vård- och omsorg och på sjukhus. Det handlar om inköp för drygt 255 miljoner kronor varje år. Målet är en hållbar produktion i hela ledet – från odling till det att livsmedlet serveras till matgästerna.

Unik upphandlingssamverkan – så gjorde vi det

Livsmedel som upphandlas till offentliga verksamheter ska hålla hög kvalitet och vara ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Med vår upphandlingssamverkan får vi gemensamma mål på måltidernas kvalitet och ställer gemensamma krav på hållbar livsmedelsproduktion.

Video: Unik upphandlingssamverkan – så gjorde vi det!

Upphandlingssamverkan gör skillnad

Principerna för hur arbetet ska gå till har tagits fram av ”Hallands Livsmedelsnätverk” som består av regionen och de halländska kommunerna. Tanken är att det ska bli lättare att ställa krav på kvalitet, klimatsmarta måltider, hållbarhet och djurskydd.

Upphandlingar av livsmedel är både tidskrävande och komplexa att genomföra. För att effektivisera verksamheten har nätverket genomfört ett projekt för att ta fram principer för hur inköp av livsmedel ska gå till. Principerna syftar till att man ska nå gemensamma mål lättare, utbyta kunskaper och erfarenheter inom den offentliga upphandlingen samt att arbeta mer resurseffektivt.

Video: Vår upphandlingssamverkan gör skillnad!

Så använder vi inköpsprinciperna för livsmedel

Video: Så använder vi inköpsprinciperna för livsmedel!

Några exempel på de krav som ställs i de gemensamma principerna för livsmedelsinköp:

 • Svenska mervärden i djurskyddslagstiftningen ska efterfrågas vid alla inköp av animaliska livsmedel.  Kött, fågel, ägg och mejeriprodukter ska komma från djur som har fötts, uppfötts och slaktats enligt viktiga principer i den svenska djurskyddslagstiftningen.
 • Foder ska under hela uppfödningstiden vara fritt från icke certifierad soja och GMO i märkningspliktig mängd.
 • Livsmedel som medför korta transportavstånd, från producent till slutkund, prioriteras.
 • Fisk och skaldjur ska klara krav som motsvarar MSC:s (Marine Stewardship Councils), ASC:s (Aquaculture Stewardship Council) eller som är markerade som ”Bra” enligt Upphandlingsmyndighetens fisklista, undantag för lax där ”var försiktig med” accepteras.
 • Krav ska ställas i nivå med svensk miljölagstiftning för frukt, grönt och spannmål som kan produceras inhemskt, och i första hand väljas utifrån svensk säsong.
 • Kaffe, te, kakao och bananer ska vara ekologiskt, socialt och hållbart producerade.
 • Hållbarhetskrav ska ställas som medför att matsvinn minskar i alla led, från producent till slutkund.
 • Livsmedelsförpackningar ska så långt som det är möjligt vara fria från utfasningsämne som till exempel, Bisfenol A.
 • All palmolja ska vara certifierad och ansvarsfullt producerad.
 • Livsmedelsproduktion som medför låg miljöpåverkan ska främjas med avseende på slutna kretslopp, vatten, energi, transporter, bekämpningsmedel och klimatpåverkan räknat i koldioxidekvivalenter.
 • Respektive upphandlande myndighet beslutar om sina egna ekologiska mål.

En trygghet för både matgästen och branschen

Video: Upphandlingssamverkan ger trygghet för matgästen och branschen

Nyordningen ska förhoppningsvis även bidra till att de offentliga köken i Halland blir mer attraktiva som kunder samt att mindre företag inom livsmedelsproduktion, både inom och utanför länsgränserna, ska känna sig trygga och våga investera i sina verksamheter.

Läs om alla principer: Gemensamma inköpsprinciper för livsmedel (pdf)

Bakgrund

Hallands region- och kommunchefer beslutade 2015 att samverkan ska ske inom upphandling i Halland. Ett av områdena var livsmedel.

Samtidigt har länets kostorganisationer uppmärksammat att livsmedelsupphandlingar är oerhört tidskrävande och komplexa att genomföra. Utifrån denna bakgrund har nätverket ”Halländska livsmedelsnätverket” genomfört ett projekt för att ta fram gemensamma principer inköp av livsmedel i Halland. Arbetet har skett i nära samarbete med Livsmedelsprogram för Halland.

Inköpsprincipern har tagits fram av en arbetsgrupp inom det Halländska livsmedelsnätverket som har bestått av kostansvariga, upphandlare samt hållbarhetskompetens från Hallands kommuner och Region Halland.

När en livsmedelsupphandling ska genomföras av någon kommun eller regionen används det gemensamma framtagna upphandlingsdokumentet och alltid inkludera Gemensamma principer för inköp av livsmedel till Hallands offentliga kök.

Kontaktperson för Hallands Livsmedelsnätverk

Eva Nolenstam, utvecklare regionsservice

E-post: Eva.Nolenstam@regionhalland.se

Telefon: 070-640 19 55

Senast ändrad: