Direkt till innehållet

Cirkulär upphandling – ett viktigt verktyg för hållbar utveckling

Region Halland arbetar för att Halland ska vara den Bästa Livsplatsen bland annat genom att främja en hållbar utveckling och genom att stärka det lokala näringslivets konkurrenskraft. Ett viktigt steg i det arbetet är att upphandla cirkulära produkter och tjänster och därför förbereder nu Region Halland sin första cirkulära upphandling.

 

Vad och varför cirkulär upphandling?

Hållbart samhälle

Cirkulär ekonomi anses inom näringsliv, politik och forskning vara en av lösningarna för att nå ett hållbart samhälle. Genom att återanvända och återvinna våra resurser istället för att ständigt producera nya skapar cirkulär ekonomi bättre förutsättningar att nå de nationella och globala miljömålen som hör till Agenda 2030. Offentlig upphandling är ett strategiskt verktyg för hållbar utveckling.

Låg påverkan på miljö och klimat

Cirkulär upphandling innebär offentlig upphandling som gynnar omställningen cirkulär ekonomi och har som huvudmål att handla upp cirkulära produkter och tjänster som har en avsevärt lägre klimat- och miljöpåverkan än traditionella produkter.

Exempel på cirkulära produkter och tjänster:

  • produkter/ byggnader som är helt eller delvis återbrukade
  • produkter som är designade för att enkelt kunna repareras eller uppgraderas
  • när produkten istället köps in som funktion/ leasing för att öka incitamenten för leverantören att säkerställa en så lång livslängd som möjligt för produkten
  • när produkten är tillverkad med hållbar användning av resurser, tex genom att undvika spill, använda förnybar energi eller effektivisera vatten- och energianvändning.

Cirkulär upphandling som ska genomföras

Region Hallands ramavtal för möbler som används i offentliga miljöer löpte ut 2021-01-31. Region Halland har valt att ansluta sig till Adda (fd. SKL Kommentus) avtal för möbler för att kunna utforma och genomföra en egen cirkulär upphandling för möbler. Målet är att den cirkulära möbelupphandlingen ska vara klar senast första kvartalet 2022.
Möbelkategorier som ska upphandlas inkluderar: möbler med speciella hygienkrav (som inredning för väntrum till exempel), möbler anpassade för hög viktbelastning, kontors- och konferensmöbler, gardiner, växter med mera.
Genom ReSource-projektet Cirkulär upphandling 2021 ges Region Halland möjlighet att med professionellt stöd och kollegialt utbyte med andra organisationer genomföra sin första cirkulära upphandling.

Hur gör man när man upphandlar cirkulärt?

Att upphandla cirkulärt är ett utvecklings- och innovationsarbete där det i hög grad gäller att identifiera nya, mer resurseffektiva lösningar än etablerade produkter. I Region Hallands riktlinjer för inköp och upphandling beskrivs hur innovationsvänlig upphandling, som innebär att vara öppen för leverantörers idéer om förnyelse, gör det möjligt för Region Halland att efterfråga långsiktigt hållbara lösningar. Sådan efterfrågan är också en viktig signal till marknaden och stimulerar leverantörer till produktutveckling.

Cirkulär upphandling handlar om att uttrycka verksamhetens behov i form av önskad funktion/vad som ska uppnås, istället för hur det ska uppnås, vilket kan leda till innovativa, mer resurseffektiva lösningar.

Vad skulle cirkulär upphandling av möbler betyda för Halland?

För att uppskatta hur stor potentialen är i att återbruka kontorsmöbler och inredning har Svenska Miljöinstitutet gjort beräkningar för ett exempelkontor på 2 000 kvm för 170 anställda. Genom att återbruka inredningen (beräknat på 8 produkttyper) minskar inköpspriset med 2 miljoner kronor, klimatpåverkan minskar med 60 ton koldioxid och avfallet minskar med 40 ton.
Så här beräknar Svenska Miljöinstitutet

I dag köper Region Halland in möbler för cirka 15 miljoner kronor per år. Potentialen för en mer effektiv användning av resurser genom återbruk är alltså stor.

Senast ändrad: