Webbplatser

Webbplatser ikon

Information för dig som har beviljats stöd

Som projektägare ansvarar du för att beviljat stöd används till det som står i ansökan. Eventuella ändringar måste godkännas av Kultur i Halland. Du ska informera om att projektet fått stöd från Region Halland. När projektet är genomfört ska du lämna en redovisning.

Rekvisition av anslag

De projekt som har fått ett beslutsmeddelande om att de beviljats stöd måste skicka in en rekvisition för att utbetalning ska ske.

Region Hallands rekvisitionsblankett Excel, 123 kB.

Skicka in rekvisitionsblanketten i god tid. Handläggningstiden innan utbetalning sker är minst fyra veckor.

Rekvisition får inte göras av verksamheter som har skulder till Kronofogdemyndigheten för svenska skatter och avgifter eller som är i likvidation eller konkurs.

Rekvirering ska göras med signerad rekvisitionsblankett där mottagare intygar att verksamheten bedrivs i enlighet med svensk lag.

Informera om att ni fått stöd från Region Halland

Alla som beviljats kulturstöd från Region Halland ska informera om det i marknadsföring och pressmaterial.

Det kan ske på två sätt:

  • Genom att ha med följande förklarande text: Med stöd av Region Halland.
  • Genom att ha med Region Hallands logotyp, till exempel under rubriken ”Med stöd av”.

Det ska framgå att det är med stöd av Region Halland. Region Halland ska inte framställas som avsändare, arrangör, medarrangör eller liknande – om det inte är ett uttalat samarrangemang. Region Halland ska inte heller presenteras som sponsor.

Hämta Region Hallands logotyp Länk till annan webbplats.

Avvikelser – om något i projektet ändras

Om planerna för projektet behöver ändras ska projektägaren ta kontakt med Kultur i Halland.

Vid behov av avvikelser från vad som angavs i ansökan ska Kultur i Halland skriftligt godkänna att förändringen får ske inom ramen för beviljade medel.

Ansökan om ändrat slutdatum ska ske via e-post.

Återbetalning kan krävas för avvikelser som inte godkänts skriftligen.

Redovisning

En skriftlig slutrapport ska lämnas till Region Halland, senast det datum som anges i beslutsmeddelandet. Särskild blankett ska användas.

Ansökan om ändrat datum för redovisning ska ske via e-post.

Redovisa projekt med kulturstöd

Uppföljning och kontroll

Den som rekvirerar kulturstöd ger Region Halland rätt att kontrollera hur pengarna används.

Om Region Halland frågar efter information, kvitton eller fakturor ska den som rekvirerat och mottagit kulturstöd svara på ställda frågor och leverera efterfrågade dokument till Region Halland inom fyra veckor.

Information och dokument efterfrågas för att Region Halland ska kunna avgöra om stödet använts enligt ansökan och beslut om stöd.

Återbetalning av stöd

Stöd ska återbetalas till Region Halland om något av följande inträffar:

  • Anslag från Region Halland har använts för andra ändamål eller kostnader än de som beviljats stöd
  • oriktiga uppgifter lämnas i samband med ansökan, rekvisition, uppföljning eller kontroll
  • material som Region Halland efterfrågat för granskning har inte inkommit inom fyra veckor
  • om det blir pengar över i projektet ska projektägaren kontakta Region Halland för att få information om hur återbetalning ska göras
  • Region Halland tillåter ingen diskriminering av enskilda eller grupper på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om detta krav inte åtföljs av personer och organisationer som beviljats kulturstöd kan beviljade medel återkrävas.

Senast ändrad: