Webbplatser

Webbplatser ikon

Prioriteringar för regionalt kulturstöd

Följande prioriteringar tillämpas vid fördelning av kulturstöd:

 • regional relevans utifrån stödformens syfte och målen i Hallands kulturplan och kulturstrategi
 • konstnärlig bedömning
 • sökande med utbildning och verksamhet inom kulturella och kreativa branscher
 • skäliga arvoden – yrkesverksamma upphovspersoner och medverkande i projekt bör arvoderas utifrån gällande branschöverenskommelser
 • genomförbarhet utifrån budget, tidplan och medverkande
 • projekt som görs i samarbete med aktörer verksamma i Halland
 • projekt som genomförs i Halland
 • projekt med fler finansiärer än Region Halland
 • om den sökande tidigare beviljats stöd från Region Halland beaktas genomförande och måluppfyllelse
 • stöd till inköp av teknik kan beviljas organisationer om det bedöms leda till långvarig allmännytta utifrån den verksamhet som organisationen bedriver

För unga kulturaktörer som söker Expresstöd ställs lägre krav på utbildning och yrkeserfarenhet till och med det året de är 25 år. Ett krav för de unga som söker stöd är att de ska ha konstnärlig eller kulturell utbildning på gymnasienivå, eller erfarenhet som aktör inom kulturområdet.

Stöd kan inte beviljas:

 • projekt för kostnader för ordinarie verksamhet eller för aktiviteter som redan är genomförda när beslut tas. Undantaget efterhandsstöd för litteratur av halländskt värde som kan beviljas.
 • kostnader för mat och dryck
 • för inköp av teknik för sökande med enskild firma
 • för vidareförmedling till andra organisationer eller personer. Att arvodera medverkande eller betala ut lön för projektets genomförande är inte vidareförmedling.

Senast ändrad: