Direkt till innehållet

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd ska ses som långsiktiga åtaganden från Region Hallands sida. Syftet med stöden är att upprätthålla, stärka och utveckla den kulturella infrastrukturen. De verksamheter som får verksamhetsstöd ska vara av regionalt intresse och tillsammans bidra till ett rikt kulturliv av hög konstnärlig kvalitet inom olika konst- och kulturområden i hela Halland.

Det finns fyra former av verksamhetsstöd:

  • Verksamhetsstöd till Stiftelsen Hallands länsmuseer och Teater Halland AB.
  • Verksamhetsstöd till verksamheter av regionalt intresse, identifierade i samråd med kommunerna i Halland.
  • Verksamhetsstöd till organisationer av regionalt intresse genom särskilda uppdrag.
  • Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer av regionalt intresse – denna form av verksamhetsstöd är sökbar från 2023 inför verksamhetsåren 2024–2026.

Verksamhetsstöd till Stiftelsen Hallands länsmuseer och Teater Halland AB

Verksamhetsstöd till Stiftelsen Hallands länsmuseer omfattar Hallands kulturhistoriska museum, Kulturmiljö Halland och Hallands konstmuseum. Finansieringen görs utifrån överenskommelse om ekonomiskt stöd som tecknas mellan Region Halland, Halmstads kommun och Varbergs kommun.

Verksamhetsstöd till Teater Halland AB, som är ett av Region Halland helägt aktiebolag. Ett kulturpolitiskt utvecklingsavtal tecknas med Teater Halland AB i enlighet med Ägardirektiv för Teater Halland AB.

Utöver detta kan överenskommelser tecknas för särskilda uppdrag.

Överenskommelser om verksamhetsstöd följs upp årligen av Kultur i Halland.

Verksamhetsstöd till verksamheter av regionalt intresse, identifierade tillsammans med kommunerna

Verksamhetsstöd till verksamheter av regionalt intresse, identifierade tillsammans med kommunerna, behöver inte sökas, men ska redovisas årligen. Stödet kräver medfinansiering från respektive kommun. Överenskommelser om regionala uppdrag tecknas mellan Region Halland, respektive kommun och företrädare för organisationen. Uppdragen utgår från organisationens ordinarie verksamhet. Utökade uppdrag kan tecknas men bör då åtföljas av utökat stöd.

Överenskommelserna löper över fyra år och ses över i samband med att en ny kulturplan beslutats.

Överenskommelser finns med: Mjellby konstmuseum, Rian Designmuseum, Teckningsmuseet i Laholm, Tjolöholms slott, Unnaryds bonadsmuseum samt via Varbergs kommun till kulturmiljöerna Varbergs fästning och Världsarvet Grimeton radiostation.

Verksamhetsstöd till organisationer av regionalt intresse genom särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag kan ges till kulturverksamheter som har omfattande betydelse för regionens kulturella infrastruktur efter dialog med verksamheternas styrelser och huvudmän.

Överenskommelserna löper över högst tre år och ses över i samband med att en ny kulturplan beslutats.

Överenskommelser finns med: Kulturakademin, Hallands bildningsförbund, Riksteatern Halland och Stiftelsen Hallands länsmuseer gällande Regional enskild arkivverksamhet och Konst i Halland.

Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer

Kulturstöd fördelas under perioden 2018–2023 till Garnisons- och luftvärnsmuseet, Harp Art Lab, Hallands Spelmansförbund, IB (Isildurs Bane), Konsthallen Hishult, Konstliv, Kulturverket, Operation Opera, Teater Albatross och Västsvenska Turnerande Sommarteatern.

Den här formen av verksamhetsstöd blir sökbar med utlysning i februari 2023.

Senast ändrad: