Direkt till innehållet

Läkemedelsproduktion – Hallands sjukhus

Läkemedelsproduktion för patientindividuell läkemedelsförsörjning

På avdelningen Läkemedelsproduktion i Varberg arbetar man med patientindividuell läkemedelsförsörjning, så kallad slutenvårdsdos. I praktiken innebär det att läkemedel iordningställs redan i produktionsanläggningen, och levereras färdigförpackad i rätt dos till patienterna på vårdavdelningarna.

Syftet med Patientindividuell läkemedelsförsörjning (projektet PIL) är att öka patientsäkerheten i läkemedelshanteringen, genom att risken för felplock och administrering till fel patient minskar. Det blir alltså en säkrare och resurseffektiv läkemedelshantering som omfattar hela kedjan: Ordination, iordningställande, administrering, överlämnade, förvaring och beställning av läkemedel.

Ett annat syfte med PIL är att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor – mindre tid för läkemedelshantering ger mer tid till patientvård. Det finns också möjligheten att beställa jourdoser (hemgångsdoser), det vill säga dosförpackade läkemedel som täcker patientens behov den närmsta tiden efter utskrivning.

Processen förfinas
Införandet av PIL skedde successivt på vårdavdelningar under våren 2022. Ett gediget förarbete och en pilotdrift på tre avdelningar gjorde det möjligt att förbättra och justera innan breddinförandet i slutenvården. Ett bra samarbete med vårdavdelningarna formades och tillsammans sattes rutinerna. Detta ledde till att införandet gick smidigt och har fungerat väl.

Nu arbetas det för att förfina och förbättra processen, till exempel genom att effektivisera avbeställningar. Många doser som produceras används inte när patienter hinner skrivas ut innan informationen når Läkemedelsproduktion. Förbättringar för att minska överproduktionen ska nu bli en del av rutinerna.

Cytostatikatillverkning i egen regi
Läkemedelsproduktion ansvarar även för tillverkning av cytostatika, som Hallands sjukhus tog över i egen regi 2021. Detta gjorde det möjligt att resursoptimera och använda personalen mer effektivt. En annan fördel var bättre möjligheter till dialog med behandlande vårdenheter – genom att allt ligger under samma tak kan flödet och kontaktvägarna effektiviseras.

Egentillverkning sparar pengar och tid
Det pågående PIL-projektet innefattar också tillverkning av antibiotikasprutor, där ekonomin är en viktig faktor. Hittills har förfyllda sprutor köpts in till en hög kostnad. Nu görs iordningställandet (påfyllningen) i den egna isolatorn, vilket ger längre hållbarhet än alternativet att sköterskor på avdelningen hanterar sprutorna själva. Hållbarheten på sprutor som tillverkats av Läkemedelsproduktion är densamma som de färdigfyllda, men mycket pengar sparas när priset per spruta blir betydligt lägre.

Isolatorn med ingång för fyra armar nyttjas till en början i mindre skala. Tillverkningen består av antibiotikan Pip/Taz (Piperacillin/Tazobactam) som används bland annat för att undvika infektioner efter operation. Det fanns goda skäl att fokusera på just Pip/Taz eftersom den tar lång tid, ca tjugo minuter, för en sjuksköterska att bereda. Tänkt produktion i isolatorn på sikt är ca fem hundra sprutor per vecka, vilket täcker behoven så att sjuksköterskor på avdelningen inte behöver tillverka egna.

Utöver att det minskar arbetsbelastningen för sjuksköterskor på avdelningarna, minskar kassationen när sprutorna tillverkas på Läkemedelsproduktion. Ett betydelsefullt incitament är också att minska spillet genom att producera det faktiska behovet.

Om projektet Patientindividuell läkemedelsförsörjning (PIL)
Projektet innefattar:

  • Dosdispensering (delning) av tabletter och kapslar via en dosmaskin med ett specifikt läkemedel per påse. Detta gör det lätt att identifiera vilket läkemedel som är vilket, och att justera vid eventuella ordinationsändringar.
  • Iordningställande av antibiotikasprutor med stor förbrukning
  • Leverans av hela förpackningar, som flytande läkemedel och inhalationer.

Akuta läkemedel och läkemedel som ges vid behov, kommer även i fortsättningen att iordningställas av sjuksköterskor på avdelningen.

Om Läkemedelsproduktion Halland
Läkemedelsproduktion Halland ansvarar för produktionsanläggningen vid Hallands sjukhus Varberg. Här jobbar nio farmaceuter och fyra läkemedelsassistenter. Avdelningen förser nu ca 30 avdelningar vid Hallands sjukhus Halmstad, Varberg och Psykiatrin Halland med slutenvårdsdos.

Se filmen om slutenvårdsdos här Mediaflow Player (mediaflowpro.com)

Har du frågor om läkemedel? Kontakta oss:
E-post: HSH.lakemedelsenheten@regionhalland.se
Telefon Halmstad: 035-13 19 49 (319 49)
Telefon Varberg: 0340-66 37 87 (637 87)

 

Senast ändrad: