Webbplatser

Webbplatser ikon

Våra arkiv

Regionarkivet är slutarkiv för verksamheter inom Region Halland (Regionarkivet) och tidigare Landstinget Halland (Landstingsarkivet). Här finns handlingar som inte längre används i det dagliga arbetet, men som är värdefulla för forsk­ningen och det nationella kulturarvet.

I Regionarkivet finns både administrativa och medicinska handlingar. I skolarkiven finns bland annat betyg, klasslistor och elevkort. I barnhemmens dokumentation som finns bevarad kan du bland annat finna inskrivningsuppgifter och journalanteckningar kring en person som har varit intagen på något av barnhemmen.

Nedan följer exempel på arkiv, som ofta efterfrågas.

Skolor och utbildningar

Hallands läns landsting (Landstinget Halland) var tidigare huvudman för vårdskolor, särsko­lor, vårdhögskola, folkhögskolor, yrkesskolor, lanthushållsskola samt naturbruks- och skogs­bruksskola i Halland under olika tidsperioder. Exempel på vårdutbildningar som har funnits i Landstinget Hallands regi:

 • Vårdgymnasiet i Kungsbacka (1972–1998)
 • Almers vårdgymnasium Varberg arkiv (1972–1998)
 • Södra vårdskolans i Halmstad arkiv (1971–1998)
 • Vårdhögskolans arkiv (1978–1995)
 • Vårdyrkesskolans i Halmstad arkiv (1964–1971)
 • Uppdragsutbildningens arkiv (1985–2002)

I de fall som en utbildning har övergått till en ny huvudman, till exempel kommunen, kan handlingar eventuellt återfinnas hos en annan arkivinstitution, som kommunarkivet.

Barnhem

Regionarkivet förvarar även handlingar från barnhem i Hallands län. I vår förvaring finns:

 • Aspängens Hallands barnhem i Varberg arkiv (1934–1978)
 • Barnhemmet Stenbocksgårdens arkiv (1954–1986)
 • Hallagårdens i Heberg arkiv (1908–1970)
 • Hallands läns mödra- och spädbarnshems i Varberg arkiv (1949–1956)
 • Tonårshemmet Knorpens i Varberg arkiv (1972–1991)

Handlingar från barnhem och social verksamhet omfattas ofta av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (25 kap) eftersom en stor del av arkivhand­lingarna innehåller personrelaterade uppgifter.

Barnhälsovårdsjournaler

Regionarkivet förvarar barnhälsovårdsjournaler från Halland upprättade för personer födda 1984 och senare.

Sjukhusens arkiv och journalkopior

Hallands sjukhus centralarkiv med medicinska journaler för sjukhusen är egna självständiga arkiv och ingår inte i Regionarkivets depå eller ansvarsområde.

Vid önskemål om journalkopior från sjukhusens verksamhet – kontakta aktuell klinik där du fått vård eller, för äldre journaler, sjukhusets centralarkiv:

Senast ändrad: