Webbplatser

Webbplatser ikon
Meny

Varför satsar vi på små barns språkutveckling?

För det enskilda barnet är ett rikt och utvecklat språk avgörande för utvecklingen av det egna jaget, och för barnets hela liv. Språket är en grundläggande rättighet. Det är avgörande för att vi ska kunna kommunicera med andra människor, kunna informera oss och vara delaktiga i samhället, kunna ta del av litteratur och kultur.

De yrkesgrupper som har som uppgift att stödja små barns språkutveckling är väl medvetna om allt detta, och det är även många föräldrar, politiker och beslutsfattare. Men vi vet också att många barn inte får det stöd och den stimulans som de behöver.

Illustration med två små figurer med stora öron bläddrar i böcker men tittar på varandra. Den ena figuren har en pratbubbla med en stjärna i.

Illustration av Stina Wirsén.

Små barns språkutveckling uppmärksammas numera allt oftare i media. En orsak till detta är att internationella skolundersökningar, som PISA- och PIRL:s-studierna, visar på försämrade resultat när det gäller elevers läsförmåga och läsförståelse. Ansvariga, både i Sverige och andra länder, letar efter förklaringar och möjliga lösningar. Läsförmåga och läsförståelse har betydelse för i stort sett varje skolämne och i förlängningen påverkas elevernas möjligheter till fortsatta studier och yrkesval och deras liv som vuxna. I dag vet vi att tidiga, språkstimulerande insatser i hemmen har avgörande betydelse för små barns språkutveckling. Forskning om betydelsen av tidig språkstimulans har genomförts i många olika länder, ofta över lång tid. Insatserna har visat sig ha långsiktiga effekter, de påverkar barnens skolresultat också efter flera år.

Faktorer som verkar ha särskilt stor positiv betydelse är:

  • en positiv attityd till läsning i hemmet
  • föräldrarnas engagemang
  • regelbunden högläsning
  • tillgång till böcker, tidningar etcetera i hemmet

”Program som stödjer små barns språk- och läsutveckling före skolåldern har därmed blivit högintressanta, och i många länder satsas det nu stort på föräldrastödjande program. Man har funnit att bristande stöd och stimulans för små barns språkutveckling kan få stora konsekvenser för det enskilda barnet, för familjen och för samhället. Det finns också ekonomiska analyser som visar att kostnaderna för tidiga, språkstimulerande insatser är små jämfört med de vinster som genereras.” (Utdrag ur broschyren ”Dags att höja ribban!”)

Senast ändrad: