Webbplatser

Webbplatser ikon

Kulturarv

Halland är rikt på kulturhistoriska miljöer som är värdefulla för såväl vår egen förankring i det förflutna som för regionens framtida attraktivitet. I vårt landskap finns också många fornlämningar, ofta belägna på natursköna och suggestiva platser som bär på spännande historia.

Region Halland, Länsstyrelsen, kommunerna och hallänningarna har ett gemensamt ansvar för att vårt kulturarv bevaras, brukas och utvecklas.

Resta stenar från äldre järnålder och utsikt mot havet vid horisonten.

Örelids stenar, ett gravfält med resta stenar från äldre järnålder.

Kulturarv Halland

Kulturarv Halland är ett nätverk för samverkan kring kulturarvsfrågor i Halland. Nätverket samlar alla offentligt finansierade aktörer inom kulturarvsområdet som verkar i hela regionen. Syftet med nätverket är att skapa ökad samordning och samverkan och bättre effekt av insatser. Kulturarv Halland består av oberoende aktörer men samordnas av Region Halland. Nätverket träffas regelbundet.

Kulturarv Halland fungerar också som regionens expertgrupp i kulturarvsfrågor och kan lämna gemensamma uttalanden och rekommendationer i frågor som berör kulturarvet.

Historieforum Halland

Historieforum Halland är ett nystartat samarbete mellan Region Halland, Länsstyrelsen i Hallands län, Högskolan i Halmstad och Hallands kulturhistoriska museum. Syftet är att stärka forskning om Hallands historia och bidra till att den tillgängliggörs för alla.

Våren 2024 genomför vi ett första forskningsseminarium om aktuell forskning om Hallands historia. Det vänder sig till bland annat till historielärare på högstadiet och gymnasiet, men även till kulturarvsaktörer och andra yrkeskategorier där historia är relevant. Vi planerar för att det ska bli ett återkommande arrangemang.

Följ Kulturarv Halland

Följ Kulturarv Halland på Instagram Länk till annan webbplats.

Följ Kulturarv Halland på YouTube Länk till annan webbplats.

Kulturarv inom Regionsamverkan Sydsverige

Kulturarv är ett av de gemensamma utvecklingsområden som vi samverkar kring inom Regionsamverkan Sydsverige. Region Halland är sammankallande inom beredningsgruppen för kulturarv.

Kontaktperson

Johanna Petersson

Utvecklare – Kulturarv

073-341 20 61

Senast ändrad: