Webbplatser

Webbplatser ikon

Residens inom bild och form i Sydsverige

En av prioriteringarna för bild- och formgruppen inom Regionsamverkan Sydsverige är att stimulera och stärka utvecklingen av bild- och formresidens. En kartläggning av residens inom bild och form i Sydsverige har genomförts och sammanställts i en rapport.

Rapporten innehåller en sammanfattning av de insatser som beredningsgruppen initierat under åren 2019–2022. Erfarenheterna ligger till grund för planeringen av beredningsgruppens inriktning och fortsatta insatser och aktiviteter. Arbetet har möjliggjorts genom stöd från Kulturrådet och insatser från de regionala bild- och formutvecklarna i Sydsverige.

En kartläggning av residens inom bild och form i Sydsverige

En klarblå platta med bokstäver som bilder ordet "RESIDENS" och texten "Regionsamverkan Sydsverige".

Rapporten i korthet

Beredningsgruppen för bild och form har tagit hjälp av olika kompetenser i arbetet med att stärka infrastrukturen kring residensen. Centralt i arbetet har varit att engagera och samverka med bild- och formresidens för att dels synliggöra deras arbete, dels stämma av hur regionernas bild- och formutvecklare kan stödja residensverksamheterna i Sydsverige. Förutom samtal med residensarrangörer har kontakt tagits med konstnärer, curatorer, forskare och konstprojektledare. De har anlitats för att i samarbete med bild- och formgruppen göra olika undersökande insatser, som workshoppar, nätverksmöten, intervjuer, seminarier och rapporter.

Samverkan har gett deltagare möjlighet att stärka sina positioner och att påverka konstfältet i Sydsverige. Att kunskapa tillsammans ger också regionerna möjlighet att tillägna sig specialkunskaper att dela med sig av.

Beredningsgruppen för bild- och form har en strategisk funktion i det interregionala och nationella arbetet för samtidskonsten och ett kulturpolitiskt uppdrag.

Kartläggning av residens inom bild och form och verkstäder i Sydsverige 2022

I de sex sydliga regionerna; Halland, Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne, finns drygt fyrtio residens inom bild och form. Det finns också konstnärsverkstäder och produktionsplattformar som regelbundet bjuder in nationella och internationella konstnärer inom bild och form och designområdet. Residensverksamheterna omfattar både fria aktörer och offentliga kulturinstitutioner.

En kartbild över Sydsverige med blå och röda prickar på olika platser.

Residens och verkstäder i Sydsverige.

De sydsvenska residensens behov och önskemål

I de möten, workshoppar och rapporter som genomförts under 2019–2021 har frågeställningar om residensverksamheternas behov, önskemål om samverkan med eller stöd från de regionala bild- och formutvecklarna på olika sätt undersökts. Många residens har efterfrågat stöd för att stärka och stimulera residensens kunskapande, bland annat när det gäller möjligheter att söka projektmedel men också handgriplig kunskap om hur det går till att driva residens.

Gemensamt lärande mellan residensverksamheter och verkstäder/produktions­plattformar för konstnärer har också lyfts fram, där samarbete mellan residensverksamheter betonas. Flera av residensen önskar etablerade kontaktytor där de kan möta andra residens, planera att besöka varandra och ta vara på den delningskultur som finns inom och mellan residensen – konkurrens om medel och synlighet till trots.

I korthet har residensverksamheterna uttryckt följande behov och önskemål:

  • att residensverksamheterna synliggörs.
  • att residensens kunskapande stärks och stimuleras.
  • att kontaktytor för att möta och besöka andra residens etableras.
  • att den delningskultur som finns inom och mellan residensen, tillvaratas, konkurrens om medel och synlighet till trots.
  • att residensverksamheterna erbjuds stöd för att söka projektmedel.
  • att kontakten mellan beredningsgruppen för bild- och form och residensen i Sydsverige bibehålls.
  • att gemensamt lärande mellan verkstäder/produktionsplattformar för konstnärer utvecklas.

Regionssamverkan Sydsverige

Regionssamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner där bild- och formkonsten är ett av de gemensamma utvecklingsområdena. Sedan 2018 finns en grupp som består av bild- och formutvecklare i de sex sydsvenska regionerna. Målet med samverkan är att skapa en angelägen och hållbar utveckling för konsten i Sydsverige. Prioriterade utvecklingsområden är växelverkan mellan stad och landsbygd, kunskapsutbyte och internationella nätverk.

I Regionsamverkan Sydsverige ingår Region Halland, Region Blekinge, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg.

Senast ändrad: