Webbplatser

Webbplatser ikon

Interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna.

Syftet med Interreg är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Programmen inom Interreg finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden Länk till annan webbplats..

Öresund-Kattegatt-Skagerrak

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak har till uppgift att investera 140 miljoner euro under åren 2021–2027, i projekt som vill arbeta för att lösa samhällsutmaningar över gränserna i södra Skandinavien.

Projekten som Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak finansierar drivs över nationsgränserna i elva svenska, danska och norska regioner. Projekten arbetar med samhällsutmaningar inom fyra insatsområden:

 • innovation och entreprenörskap,
 • grön omställning,
 • transport och mobilitet,
 • gränslös arbetsmarknad.

Så ansöker du

Gå till Intrerreg Öresund-Skagerrak-Kattegatts webbplats för att ta reda på mer och ansöka.

För er som vill ansöka – Interreg Öresund-Skagerrak-Kattegatt Länk till annan webbplats.

Nordsjöprogrammet

Interreg Nordsjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram. Målet med programmet är att göra Nordsjöregionen till en bättre region att bo och investera i.

Mer om Nordsjöprogrammet (interregnorthsea.eu) Länk till annan webbplats.

Länder som deltar i Nordsjöprogrammet

De som deltar i Nordsjöprogrammet är Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike.

Fyra fokusområden

Programmet har fyra fokusområden:

 • Innovation och kunskapsstyrd ekonomi.
 • Gröna teknologier: Stödja övergång till koldioxidsnål ekonomi.
 • Klimatförändringar och miljöutmaningar: Anpassning och riskhantering i samband med klimatförändringar, skydda miljön och främja hållbar användning av resurser.
 • Främja hållbara transporter.

Kontakt

Kontaktuppgifter och nationell kontaktpunkt (interregnorthsea.eu) Länk till annan webbplats.

Östersjöprogrammet

Östersjöprogrammet är ett samarbetsprogram mellan länderna runt Östersjön.

Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion. Området röner stort intresse på grund av dess geografiska läge både politiskt och miljömässigt.

Mer om Östersjöprogrammet (interreg-baltic.eu) Länk till annan webbplats.

Länder som deltar i Östersjöprogrammet

Inom EU: hela Sverige, Finland, Danmark, Polen, Estland, Lettland, Litauen, delar av norra Tyskland

Utanför EU: delar av Norge

Fyra prioriterade områden

Programmet fokuserar på fyra prioriterade områden:

 • innovativa samhällen,
 • hållbar vattenförvaltning,
 • klimatneutrala samhällen,
 • samverkande förvaltning.

Programmet har ett tydligt fokus på innovation och hållbarhet. Programmet verkar för motståndskraftiga ekonomier och samhällen, hållbara vatten och stärkta blå näringar. Man vill också arbeta för mer klimatneutrala samhällen genom att fokusera på cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet på energi- och transportområdet genom energiomställning och hållbar mobilitet. Programmet innehåller även ett stödsystem för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

Interreg Europa

Interreg Europe är ett interregionalt samarbetsprogram inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Fokus för programmet ligger på att stödja erfarenhetsutbyte mellan framför allt offentliga aktörer för regional utveckling i Europa.

Mer om Interreg Europa (interregeurope.eu) Länk till annan webbplats.

Länder som deltar i Interreg Europa

Alla EU-länder samt Norge och Schweiz.

Programmets mål

Interreg Europe hjälper regionala och lokala myndigheter runt om i Europa att utveckla och leverera bättre resultat. Målet är att offentliga investeringar i högre utsträckning ska leda till ökad integration och hållbar utveckling för medborgarna i EU.

Kontakt

Kontaktuppgifter och nationell kontaktpunkt (interregeurope.eu) Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: