Webbplatser

Webbplatser ikon

Sektorsprogrammen

I sektorsprogrammen kan man arbeta inom specifika områden tillsammans med partners från hela EU. För programperioden 2021–2027 finns det flera sådana program och medel söks i konkurrens med aktörer från hela Europa.

Horisont Europa

Horisont Europa är EU:s program för forskning och innovation för programperioden 2021–2027. Programmet syftar till att genom forskning och innovation ta sig ta globala utmaningar, stärka forsknings- och innovationskapaciteten i Europa och nå FN:s hållbarhetsmål. Den totala budgeten är över 95 miljarder euro. Vinnova är ansvarig myndighet för programmet i Sverige.

Horisont Europa | Vinnova Länk till annan webbplats.

Information från EU-kommissionen om Horisont Europa Länk till annan webbplats.

LIFE – EU:s miljöprogram

LIFE är EU:s miljöprogram med målet att genomföra och integrera EU:s miljömål. Programmet är indelat i fyra subprogram som syftar till att främja aktiviteter inom natur och biodiversifiering; cirkulär ekonomi och livskvalitet; anpassning till klimatförändringarna och ren energiomställning. LIFE har en totalbudget på 5,4 miljarder euro för innevarande programperiod och den svenska kontaktpunkten är Naturvårdsverket.

LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt | Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Information från EU-kommissionen om LIFE Länk till annan webbplats.

EU för hälsa – EU4Health

EU:s hälsoprogram för perioden 2021-2027 är EU4Health. Programmet innehåller bland annat satsningar på pandemiberedskap, hälsofrämjande och förebyggande åtgärder samt satsningar på digitalisering av sjukvården. EU4Health har en budget på 5,1 miljarder euro. Den svenska kontaktpunkten är Folkhälsomyndigheten.

EU:s Hälsoprogram – EU4Health 2021–2027 | Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Information från EU-kommissionen om EU4Health Länk till annan webbplats.

Fonden för ett sammanlänkat Europa – Energi, transport, och digital infrastruktur

Connecting Europe Facility (CEF)

CEF är ett av EU:s huvudinstrument för att stödja utvecklingen av högpresterande, hållbara och väl sammanlänkade nätverk över Europa inom energi, transport och digital infrastruktur. Programmet är uppdelat i tre sektorer som stödjer insatser inom transport, energi och digitala tjänster. I Sverige delas kontaktmyndighetsansvaret mellan Trafikverket (CEF Transport), Energimarknadsinspektionen (CEF Energi) och Post- och telestyrelsen (CEF Digital). Budgeten för innevarande programperiod är ca 21 miljarder euro.

Information från EU-kommissionen om CEF Länk till annan webbplats.

CEF Transport | Trafikverket Länk till annan webbplats.

CEF Digital | Post- och telestyrelsen Länk till annan webbplats.

Programmet för ett digitalt Europa

Programmet för ett digitalt Europa syftar till att bygga upp digitala kapaciteter och infrastruktur inom EU med fokus på att underlätta bred användning av digital teknik. Programmet har en budget på 7,6 miljarder euro för perioden 2021–2027. Ansvarig myndighet i Sverige är Myndigheten för digital förvaltning.

Programmet för ett digitalt Europa | Digg Länk till annan webbplats.

Information från EU-kommissionen om Programmet för ett digitalt Europa Länk till annan webbplats.

Kreativa Europa – kulturella och kreativa näringar

Kreativa Europa är EU:s ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna. Programmet syftar till att stärka samarbeten mellan konstnärer, kulturaktörer och kulturinstitutioner i deltagande länder och har en budget på 2,4 miljarder euro för hela perioden. Ansvariga myndigheter i Sverige är Kulturrådet och Svenska Filminstitutet.

Kreativa Europa 2021–2027 | Kulturrådet Länk till annan webbplats.

Kreativa Europa Desk MEDIA | Svenska Filminstitutet Länk till annan webbplats.

Information från EU-kommissionen om Kreativa Europa Länk till annan webbplats.

Erasmus+ – utbildning, ungdomar och idrott

Erasmus+ har under programperioden 2021–2027 fokus på social delaktighet, den gröna och digitala omställningen samt ungas delaktighet i det demokratiska livet. Programmet stöder med en budget på 26,2 miljarder euro för programperioden arbetet med det europeiska området för utbildning, EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 och idrottens europeiska dimension. Universitets- och högskolerådet är ansvarig myndighet i Sverige för utbildningsdelen av Erasmus+ och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för ungdoms- och idrottsdelen.

Nationellt kontor för Erasmus+ | Universitets- och högskolerådet Länk till annan webbplats.

Erasmus+ | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats.

Information från EU-kommissionen om Erasmus+ Länk till annan webbplats.

Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden (CERV)

Programmet syftar till att stödja och utveckla öppna, rättighetsbaserade, demokratiska, jämlika och inkluderande samhällen baserade på rättsstatens principer. Programmets budget är cirka 1,5 miljarder euro för perioden 2021–2027. Ansvarig myndighet i Sverige är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats.

Information från EU-kommissionen om CERV Länk till annan webbplats.

Asyl-, integrations- och migrationsfonden (AMIF)

AMIF syftar till att understödja nationell kapacitet och förbättra processer för migrationshantering, såväl som att främja solidaritet och ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna. För innevarande programperiod har AMIF en budget på 9,9 miljarder euro. Ansvarig myndighet i Sverige är Migrationsverket.

EU-fonder | Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Information från EU-kommissionen om AMIF Länk till annan webbplats.

Programmet för den inre marknaden

Programmet för den inre marknaden syftar till att stärka styrningen av EU:s inre marknad. Bland annat riktar insatser till att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, upprätthålla en god livsmedelssäkerhet samt till framtagande och spridning av högkvalitativ statistik. Ansvarig myndighet i Sverige är Tillväxtverket.

Information från EU-kommissionen om EEN Länk till annan webbplats.

InvestEU

InvestEU syftar till att främja innovation och nya jobb, främja långsiktig finansiering och bidra till ekonomisk återhämtning i Europa under perioden 2021–2027. Programmet är uppdelat i fyra politikområden: hållbar infrastruktur; forskning, innovation och digitalisering; små och medelstora företag samt sociala investeringar och kompetens. InvestEU har en budget på ca 10 miljarder euro, varav 6 miljarder euro finansieras inom NextGenerationEU, EU:s återhämtningspaket efter coronapandemin. Ansvarig myndighet i Sverige är Tillväxtverket.

Information från EU-kommissionen om InvestEU Länk till annan webbplats.

Europeiska solidaritetskåren

Programmet riktar sig till unga mellan 18 och 30 år som vill arbeta i projekt som gynnar samhället inom och/eller utanför EU. Projekt kan genomföras inom olika områden, till exempel inom utbildning, medborgarskap och demokratiskt deltagande eller kultur. Programmet har under 2021–2027 en budget på cirka 1 miljard euro. Ansvarig myndighet i Sverige är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Europeiska solidaritetskåren | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats.

Information från EU-kommissionen om Europeiska solidaritetskåren Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: