Webbplatser

Webbplatser ikon

Bibliotekens demokratiska uppdrag

Bibliotekens demokratiska uppdrag är en av de bredaste uppgifterna enligt bibliotekslagen och genomsyrar alla aspekter av biblioteksverksamheten. I vårt uppdrag inom biblioteksutveckling ingår att lyfta och utveckla bibliotekens roll i det demokratiska samhället.

Bibliotekslagen (2013:801) fastställer riktlinjerna för alla biblioteksformer som finansieras med offentliga medel. Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Förutom de övergripande målen i bibliotekslagen, finns det även specifika värden som ska vägleda biblioteksverksamheten. Biblioteken ska främja litteraturen och intresset för bildning, upplysning, utbildning, forskning och annan kulturell verksamhet.

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla

En generell bestämmelse i bibliotekslagen fastslår att biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att biblioteken ska vara öppna, kostnadsfria och tillgängliga för alla. Detta kan uppnås på olika sätt och kan innebära att erbjuda bibliotekstjänster genom filialer, bokbussar och olika former av uppsökande verksamheter. Bestämmelsen betonar särskilt att biblioteksverksamhet är till för alla och är inte begränsad till medborgarskap eller folkbokföring i en viss kommun.

Utöver bibliotekslagen finns andra lagar och internationella konventioner bland annat artikel 19 i FN:s mänskliga rättigheter som skyddar allmänhetens rätt till information, tillgång till kultur och litteratur.

Dessa internationella konventioner och manifest fastställer att tillgång till information, kunskap, tankar och kultur är grundläggande mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att alla människor ska ha möjlighet att ta del av bibliotekstjänster, ha tillgång till information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, hudfärg och etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen innehåller ytterligare en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. Denna bestämmelse gäller enbart bemötande inom den offentliga sektorn och kompletterar de diskrimineringsförbud som gäller inom flera andra områden som utbildning, arbetsmarknad, etcetera.

Vår roll inom verksamhets­området biblioteks­utveckling

Region Halland vill lyfta och utveckla bibliotekens roll i det demokratiska samhället. Regionbiblioteket i Halland främjar samverkan och stödjer folkbibliotekens demokratiarbete genom utveckling av metoder och verktyg samt omvärldsbevakning inom relevanta områden.

Regionbiblioteket arbetar med alla områden som är prioriterade i bibliotekslagen. Att utveckla och främja demokratifrågor genomsyrar regionbibliotekets arbete inom alla utvecklingsområden.

Regionalt nätverk för bibliotekens demokratiska uppdrag

I Halland finns ett nätverk för personer som jobbar med bibliotekens demokratiska uppdrag på folkbiblioteken i Halland. Representanter från alla halländska kommuner deltar, tillsammans med regionbiblioteket.

Syftet är att inspirera varandra, samarbeta och tillsammans sätta fokus på arbetet med demokratifrågor. Vi träffas fyra gånger per år, varav två träffar är digitala.

Samverkan med andra

Biblioteken som tankesmedjor är ett projekt inom Regionsamverkan Sydsverige där vi också ingår.

Regionbiblioteket ingår även i nätverket Regionbibliotek för delaktighet på lika villkor samt i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret.

Tillsammans med Länsstyrelsen och andra aktörer i Halland ingår regionbiblioteket i en arbetsgrupp som fokuserar på mänskliga rättigheter och demokratifrågor. Inför valet samordnade vi till exempel olika aktiviteter för att öka valdeltagandet.

Lästips

Här kommer några självklara, men viktiga lästips för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Bibliotekslagen

Bibliotekslag 2013:801 Länk till annan webbplats.

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats.

IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest Länk till annan webbplats.

Diskrimineringslagen

Gäller diskrimineringslagen överallt? Länk till annan webbplats.

Digiteket

Digiteket är en digital lärplattform för dig som jobbar inom biblioteken.

Länk till Digiteket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor eller vill du samarbeta med oss kring demokratifrågor, hör av dig!

Engella Ameri, utvecklare – bibliotekens demokratiska uppdrag, telefon: 076-719 63 51, e-post: Engella.Ameri@regionhalland.se

Senast ändrad: