Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Vårt miljöarbete

Region Halland har som länets största arbetsgivare en stor inverkan på miljön, men också stora möjligheter att åstadkomma förbättringar. Engagerade medarbetare och ett systematiskt miljöarbete i förvaltningarna är förutsättningar för att vi ska lyckas.

Regionens huvuduppgift är att medverka till att uppnå god hälsa. I det arbetet är skydd av miljön, hållbar försörjning och effektiv användning av energi och naturresurser viktiga förutsättningar. Alla verksamheter och allt arbete inom Region Halland ska medverka till en långsiktig, hållbar utveckling.

Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem som följer standarden ISO 14001. Många förvaltningar har dessutom certifierat sitt miljöledningssystem.

Riktlinjer för det interna klimat- och miljöarbetet 2017–2020

Miljöombud och miljösamordnare

Alla avdelningar/enheter har valda miljöombud som bevakar stora och små miljöfrågor på sin arbetsplats. Vid varje förvaltning finns en miljösamordnare som driver miljöarbetet framåt genom bland annat information och utbildning. Regionen har dessutom en central miljöutvecklare som arbetar med övergripande miljöfrågor.

Strategi för energieffektivisering

Region Hallands strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten fokuserar på tre områden:

 • Effektivare energianvändning i fastighetsbeståndet. Från och med 2020 ska den totala energianvändningen ha minskat med 20 % jämfört med 2010. Den totala energianvändningen ska vara 176 kWh/m2 eller lägre.
 • Effektivare transporter. Person- och varutransporter (ej ambulansverksamheten) står för merparten av Re­gion Hallands totala miljöpåverkan. Strategin är att minska bilåkandet till förmån för kollektivresande samt att ersätta re­sor med alternativa mötesformer.
 • Köpa in mer energieffektiv utrustning. Regionen har fastställt en upphandlingsprocess där verksamheten ansvarar för krav­specifikationen på varan eller tjänsten och förfrågningsunderlaget som helhet. Strategin är att bli bättre på LCC (livscykelkostnadsanalys) i upphand­lingar av utrustning som använder energi eller påverkar energianvändningen.

Strategi för energieffektivisering inom Region Halland 2014 och 2020

Miljöarbete på Hallands sjukhus

Hallands sjukhus är miljöcertifierade enligt ISO 14001 (Hallands sjukhus Halmstad sedan 1998, Hallands sjukhus Kungsbacka sedan 2006 och Hallands sjukhus Varberg 2011). Sjukhusen genomgår miljörevision av externa revisorer en gång per år och interna miljörevisioner däremellan för att ständigt förbättra miljöarbetet och fortsätta leva upp till kraven i certifieringen.

Inom sjukvården idag används många metoder och material som kan medföra en belastning på miljön. Till exempel förbrukar ett sjukhus mycket energi, använder mycket engångsartiklar, genererar många transporter och hanterar miljöfarliga produkter, kemikalier och läkemedel. Men med ett målmedvetet och långsiktigt miljöarbete där alla medarbetare deltar kan miljöriskerna på ett sjukhus hanteras på ett godtagbart sätt.

Exempel på miljöförbättringar

 • Effektivare vårdprocesser ger färre besök och därmed minskade resor med miljöpåverkan
 • Miljömedvetenheten hos personalen har ökat
 • Antalet tågresor och videokonferenser ökar ständigt
 • Miljökrav ställs och utvärderas vid inköp och upphandlingar
 • Antalet kemikalier har minskat och de kvarvarande är riskbedömda
 • Ett antal skadliga ämnen har fasats ut eller minskat i mängd
 • Använd lustgas bryts ner för att inte orsaka klimatpåverkan
 • Solceller installeras på sjukhuset (fastigheten)
 • Automater för sällan använda material och läkemedel används
 • Förbättrad hantering av cytostatika minskar miljöpåverkan
 • Avfall källsorteras
 • Matavfall lämnas till biogasanläggning
 • Personalförmåner med årskort för resor med buss och tåg samt förmånlig hyra av cykel och miljömärkt bil
 • Innovationsprojekt där fossilt engångsmaterial byts till förnyelsebart material
 • Samordnad vårdplanering via video

Solenergi

Region Halland har installerat både solceller och solfångare. Solceller producerar elektricitet och solfångare värme.

Solceller

Region Halland har sju stycken solcellsanläggningar, som är utspridda på sjukhus, vårdcentraler och skolor. Totala installerade effekten är ca 635 kW och ytan är ca 3570 kvm. Antalet solcellsanläggningar kommer att utökas med tiden, t.ex. i samband med takomläggning eller nybyggnation.

Region Hallands solcellsanläggningar:

Katrinebergs folkhögskola, Falkenberg: 25 kW, 147 kvm, i drift 2015

Västra Vall vårdcentral, Varberg: 122 kW, 700 kvm, i drift 2016

Löftadalens folkhögskola, Åsa: 102 kW, 556 kvm, i drift 2016

Hallands sjukhus Varberg, mottagningsbyggnad: 100 kW, 550 kvm, i drift 2016

Hallands sjukhus Halmstad, psykiatriska kliniken: 86 kW, ca 470 kvm, i drift 2016

Hallands sjukhus Halmstad, vårdbyggnad C1:an: 193 kW, 1 024 kvm, i drift 2017

Munkagårdsgymnasiet (by 003), Tvååker: 29 kW, 165 kvm, i drift 2017

Ullared vårdcentral 39 kW, 218 kvm, i drift 2019

Munkagårdsgymnastiet (by 001),  Tvååker: 23 kW, 128 kvm, i drift 2019

Hallands sjukhus Halmstad (by 004151): 230 kW, 1 200 kvm, i drift 2019

Munkagårdsgymnastiet (by  017+010), Tvååker: 123 kW, 734 kvm, i drift 2020

Hallands sjukhus Varberg (by 300511): 160 kW, 821 kvm, i drift 2021

Hallands sjukhus Kungsbacka (by 400009): 41 kW, 208 kvm, i drift 2021

Nyhems vårdcentral, Halmstad: 128 kW, 664 kvm, i drift 2021

Katrinebergs folkhögskola, idrottshallen: 56kW, 260, kvm, i drift 2021

Totalt: 1 483 kW, 8 115 kvm, Årsproduktion 2020: 876 400 kWh

Här kan du se den totala solcellsproduktionen

 

Solfångare

På Löftadalens Folkhögskola i Åsa (Kungsbacka kommun) har Region Halland en solfångaranläggning. Anläggningen togs i bruk 2016 och är ca 70 kvm. Solfångare valdes för att inget fjärrvärmenät finns i närheten. Solfångarna fungerar som ett komplement till skolans pelletspannor under sommaren.

Här kan du se solfångarnas produktion på Löftadalen

Senast ändrad: