Direkt till innehållet

Vårt miljöarbete

Region Halland har som länets största arbetsgivare en stor inverkan på miljön, men också stora möjligheter att åstadkomma förbättringar. Engagerade medarbetare och ett systematiskt miljöarbete i förvaltningarna är förutsättningar för att vi ska uppnå minskad miljöpåverkan.

Regionens huvuduppgift är att medverka till att uppnå god hälsa. I det arbetet är skydd av miljön, hållbar försörjning och effektiv användning av energi och naturresurser viktiga förutsättningar. Alla verksamheter och allt arbete inom Region Halland ska medverka till en långsiktig, hållbar utveckling.

Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem som följer standarden ISO 14001. Många förvaltningar har dessutom certifierat sitt miljöledningssystem.

Miljöombud och miljösamordnare

Många avdelningar/enheter har valda miljöombud som bevakar stora och små miljöfrågor på sin arbetsplats, som stöd till chefen som har ansvaret för miljöarbetet. Vid varje förvaltning finns en miljösamordnare som driver miljöarbetet framåt genom bland annat information och utbildning. Regionen har dessutom två centrala strateger som arbetar med övergripande miljöfrågor.

Strategi för energieffektivisering

Region Hallands strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten fokuserar på tre områden:

 • Effektivare energianvändning i fastighetsbeståndet. Från och med 2020 ska den totala energianvändningen ha minskat med 20 % jämfört med 2010. Den totala energianvändningen ska vara 176 kWh/m2 eller lägre.
 • Effektivare transporter. Person- och varutransporter (ej ambulansverksamheten) står för merparten av Re­gion Hallands totala miljöpåverkan. Strategin är att minska bilåkandet till förmån för kollektivresande samt att ersätta re­sor med alternativa mötesformer.
 • Köpa in mer energieffektiv utrustning. Regionen har fastställt en upphandlingsprocess där verksamheten ansvarar för krav­specifikationen på varan eller tjänsten och förfrågningsunderlaget som helhet. Strategin är att bli bättre på LCC (livscykelkostnadsanalys) i upphand­lingar av utrustning som använder energi eller påverkar energianvändningen.

Miljöarbete

Inom Region Halland och sjukvården används många metoder och material som kan medföra en belastning på miljön. Till exempel förbrukar sjukvård mycket energi, använder mycket engångsartiklar, genererar många transporter och hanterar miljöfarliga produkter, kemikalier och läkemedel. Men med ett målmedvetet och långsiktigt miljöarbete där alla medarbetare deltar kan miljöriskerna till exempel på ett sjukhus hanteras på ett godtagbart sätt.

Exempel på miljöförbättringar

 • Effektivare vårdprocesser ger färre besök, minskad förbrukningen av engångsmaterial och desinfektionsmedel och minskade resor med miljöpåverkan
 • Digitalisering som ger minskade resor för patienter, anhöriga och medarbetare
 • Miljömedvetenheten hos personalen har ökat
 • Miljökrav ställs och utvärderas vid inköp och upphandlingar
 • Antalet kemikalier har minskat och de kvarvarande riskbedöms
 • Ett antal skadliga ämnen har fasats ut eller minskat i mängd
 • Solceller installeras på regionens fastigheter
 • Automater för sällan använda material och läkemedel används för att minska svinn
 • Förbättrad hantering av cytostatika minskar miljöpåverkan
 • Avfall källsorteras
 • Matavfall lämnas till biogasanläggning
 • Personalförmåner med årskort för resor med buss och tåg samt förmånlig leasing av cykel och miljöklassad bil

Solenergi

Region Halland har installerat både solceller och solfångare. Solceller producerar elektricitet och solfångare värme.

Solceller

Region Halland har sju stycken solcellsanläggningar, som är utspridda på sjukhus, vårdcentraler och skolor. Totala installerade effekten är ca 635 kW och ytan är ca 3570 kvm. Antalet solcellsanläggningar kommer att utökas med tiden, t.ex. i samband med takomläggning eller nybyggnation.

Årsproduktionen 2021: 917 700 kWh (2020: 876 400 kWh)
Total effekt 2021: 1 483 kW
Total Area 2021: 8 115 kvm

Region Hallands solcellsanläggningar:

 Katrinebergs folkhögskola, Falkenberg: 25 kW, 147 kvm, i drift 2015

Västra Vall vårdcentral, Varberg: 122 kW, 700 kvm, i drift 2016

Löftadalens folkhögskola, Åsa: 102 kW, 556 kvm, i drift 2016

Hallands sjukhus Varberg, mottagningsbyggnad: 100 kW, 550 kvm, i drift 2016

Hallands sjukhus Halmstad, psykiatriska kliniken: 86 kW, ca 470 kvm, i drift 2016

Hallands sjukhus Halmstad, vårdbyggnad C1:an: 193 kW, 1 024 kvm, i drift 2017

Munkagårdsgymnasiet (by 003), Tvååker: 29 kW, 165 kvm, i drift 2017

Ullared vårdcentral 39 kW, 218 kvm, i drift 2019

Munkagårdsgymnastiet (by 001),  Tvååker: 23 kW, 128 kvm, i drift 2019

Hallands sjukhus Halmstad (by 004151): 230 kW, 1 200 kvm, i drift 2019

Munkagårdsgymnastiet (by  017+010), Tvååker: 123 kW, 734 kvm, i drift 2020

Hallands sjukhus Varberg (by 300511): 160 kW, 821 kvm, i drift 2021

Hallands sjukhus Kungsbacka (by 400009): 41 kW, 208 kvm, i drift 2021

Nyhems vårdcentral, Halmstad: 128 kW, 664 kvm, i drift 2021

Katrinebergs folkhögskola, idrottshallen: 56kW, 260, kvm, i drift 2021

Hallands sjukhus Kungsbacka (by4000012), 69 kW, 335 kvm, i drift 2022

Distriktstandpolikliniken Oskarström, 26 kW, 536 kvm, i drift 2022

Totalt 2022: 1 578 kW, 8 986 kvm

Här kan du se den totala solcellsproduktionen

 

Solfångare

På Löftadalens Folkhögskola i Åsa (Kungsbacka kommun) har Region Halland en solfångaranläggning. Anläggningen togs i bruk 2016 och är ca 70 kvm. Solfångare valdes för att inget fjärrvärmenät finns i närheten. Solfångarna fungerar som ett komplement till skolans pelletspannor under sommaren.

Här kan du se solfångarnas produktion på Löftadalen

Senast ändrad: