Direkt till innehållet

Kulturaktörer med regionalt uppdrag

En del av Region Hallands arbete med kulturutveckling sker genom aktivt ägande i bolag, samt genom stöd till organisationer. Överenskommelser för gemensamma utvecklingsmål har tecknats med olika aktörer.

Förutom vårt eget utvecklingsarbete bedrivs kulturutveckling genom:

Överenskommelser

Region Halland har också tecknat överenskommelser med följande aktörer, vilka ska bidra till utvecklingen av Halland - bästa livsplatsen, Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 samt till genomförandet av Hallands kulturplan 2017-2020. Överenskommelserna har förlängts och omfattar även 2022.

Bonadsmuseet

(Hylte kommun, 1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Hylte kommun ska stärka utvecklingen av Bonadsmuseet till en arena för kunskap och bildning om och upplevelse av bonadsmåleriets historia och konstnärliga uttryck.
 • Hylte kommun ska stödja och stimulera samverkan och samarbeten mellan olika aktörer som kan bidra till att kunskapen om bonadsmåleriet och Bonadsmuseet stärks och tillgängliggörs.

Filmresurscentrum

(Katrinebergs folkhögskola och Kultur i Halland, 1 januari 2018 - 31 december 2021)

Överenskommelse om samverkan för Filmresurscentrum. Filmresurscentrum är ett regionalt resurscentrum som drivs av Katrinebergs folkhögskola på uppdrag av och i samarbete med Kultur i Halland - Konst och kultur (båda är en del av Region Halland). Återkommande dialoger och nätverksbyggande med filmare, tjänstemän, politiker och civilsamhälle i Halland formar inriktningen på resursverksamheten.

Utvecklingsmål:

 • Underlätta övergången från eget skapande till professionell filmproduktion.
 • Genom kompetensstöd till projektutveckling och tekniktillgång stärka halländska professionella filmare samt talangutveckling.
 • Stärka mediepedagogiskt utvecklingsarbete kring användning av film och rörlig bild för barn och unga.
 • Fördjupa internationella samarbeten.

Garnisons- och luftvärnsmuseet

(1 januari 2018 - 31 december 2021)

Garnisons- och luftvärnsmuseet ska verka som en militär/krigshistorisk plattform med att förvalta det halländska militärhistoriska kulturarvet samt genom det belysa och problematisera krig, kriser och konflikter och dess följdverkningar ur både ett historiskt och samtidsperspektiv med särskilt fokus på den halländska krigshistorien.

 • Garnisons- och luftvärnsmuseet ska samverka och samarbeta med aktörer som kan bidra till kunskapsutveckling inom området.

Hallands bildningsförbund

(1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Hallands bildningsförbund ska säkerställa fortlevnad och utveckling av överenskommelsen om regional samverkan gällande kultur för äldre. Dessutom ska Hallands bildningsförbund samordna, främja, utveckla och förmedla kultur av hög kvalitet till äldreomsorg, handikappomsorg och föreningsliv.
 • Hallands bildningsförbund ska samordna arbetet inom Bästa samverkansplatsen. Syftet är att stärka och utveckla samverkan inom ideell sektor och mellan idéburen sektor och offentlighet, i första hand Region Halland.
 • Som medlem i Sveriges Hembygdsförbund har Hallands bildningsförbund ansvar för utvecklingsstöd till hembygdsrörelsens verksamhet. Dessutom ska Hallands bildningsförbund vara en resurs i arbetet med stöd till utveckling av övrig ideell sektor inom kulturarvet.
 • Hallands bildningsförbund ska utgöra en stödfunktion för, i första hand föreningsdrivna, scenkonstaktörer i Halland med fokus på teaterområdet. Hallands bildningsförbund ska samverka med andra aktörer inom scenkonstområdet.
 • Hallands bildningsförbund ska aktivt arbeta för att öka sin verksamhet i norra Halland.

Hallands Spelmansförbund

(1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Hallands Spelmansförbund ska utveckla och bevara de halländska folkmusiktraditionerna.
 • Hallands spelmansförbund ska erbjuda utbildningsverksamhet för ungdomar och spelmanslagen.
 • Hallands spelmansförbund ska ansvara för ungdomsensemblen Hallandsfolk.

Harp Art Lab

(1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Harp Art Lab ska genom ljudkonst och andra projekt vara en mötesplats för professionella konstnärer, kulturaktörer och publik regionalt, nationellt och internationellt.

Isildurs Bane

(1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • IB ska inom IB Expo vara en mötesplats för professionella musiker i olika projekt och konstformer.
 • IB ska vara en konstnärlig, pedagogisk och teknisk resurs för unga aktörer inom det fria musiklivet.

Konsthallen Hishult

(1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Konsthallen Hishult ska visa nordisk samtidskonst av hög kvalitet.
 • Konsthallen Hishult ska verka för möten mellan konstnärer, konstarter och publik.

Konstliv Halland

(1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Konstliv Halland ska årligen genomföra Konstrundan i Halland under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Kulturmiljöerna Varbergs fästning och Världsarvet Grimeton radiostation

(Varbergs kommun, 1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun ska stärka utvecklingen av Varbergs fästning och Världsarvet Grimeton till arenor för kunskap och bildning om och upplevelse av historia och kulturarv.
 • Kultur- och fritidsnämnden i Varbergs kommun ska stödja och stimulera samverkan och samarbeten mellan olika aktörer som kan bidra att kunskapen om de två kulturmiljöerna stärks och tillgängliggörs.

Kulturverket

(1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Kulturverket ska producera och arrangera ett musikutbud av hög kvalitet med fokus på all världens musik i syfte att nå nya publikgrupper.
 • Kulturverket ska skapa möten/mötesplatser och dialog mellan publikgrupper, konstnärer och kulturaktörer.

Mjellby konstmuseum

(Halmstads kommun, 1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Kulturnämnden i Halmstads kommun ska stärka utvecklingen av Mjellby konstmuseum som arena för surrealistisk konst med regional, nationell och internationell synlighet.
 • Kulturnämnden i Halmstads kommun ska stärka utvecklingen av Mjellby konstmuseum till ett centrum för kunskap och bildning om surrealistisk konst.

Operation Opera

(1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Operation Opera ska utveckla en plattform för konstnärligt utforskande och konstnärlig produktion kring samtida opera.

Regional enskild arkivresurs

(Stiftelsen Hallands länsmuseer, 1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Stiftelsen Hallands länsmuseer ska öka samordning mellan de olika enskilda arkivorganisationerna i länet genom länsarkivariefunktionen som är förlagd till organisationen.
 • Stiftelsen Hallands länsmuseer ska verka för att öka tillgängligheten till arkivmaterial och sprida kunskap om arkivens innehåll.
 • Stiftelsen Hallands länsmuseer skall i sin verksamhetsplanering följa de strategiska utvecklingsmålen för enskilda arkiv som fastslås i kulturplanen.
 • Stiftelsen Hallands länsmuseer skall stödja och samverka med arkiv i Halland och uppmuntra till samarbeten med andra samhällsfunktioner inom och utom länet.

RIAN Designmuseum

(Falkenbergs kommun, 1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Kultur- och fritidsnämnden i Falkenbergs kommun ska stärka utvecklingen av Rian Designmuseum till en innovativ arena för design med regional, nationell och internationell synlighet.
 • Kultur- och fritidsnämnden i Falkenbergs kommun ska stärka utvecklingen av Rian Designmuseum till ett centrum för kunskap och bildning om design.

Riksteatern Halland

(1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Riksteatern Halland ska främja arrangörsutveckling med fokus på teaterområdet.
 • Riksteatern Halland ska stödja, stärka och utveckla arrangörsföreningars arbete med publikutveckling genom kompetenshöjande, stödjande och samordnande insatser.

Teater Albatross

(1 januari 2018 - 31 december 2018)

Uppdrag:

 1. Genomföra produktion för barn och vuxen under 2018.
 2. Genomföra aktiviteter med inriktning mot social hållbarhet i samverkan med andra kulturaktörer.

Teckningsmuseet

(Laholms kommun, 1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Laholms kommun ska stärka utvecklingen av Teckningsmuseet till en innovativ arena för teckningskonst med regional, nationell och internationell synlighet.
 • Laholms kommun ska stärka utvecklingen av Teckningsmuseet till ett centrum för kunskap och bildning om teckningskonst.

Tjolöholms slott

(1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Stiftelsen Tjolöholm ska stärka utvecklingen av Tjolöholms slott till ett centrum för kunskap och bildning med inriktning på Arts & Craft.
 • Stiftelsen Tjolöholm ska med denna inriktning stärka utvecklingen av Tjolöholms natur- och kulturmiljö till en kulturarena med regional, nationell och internationell synlighet.
 • Stiftelsen Tjolöholm ska säkerställa att MU-avtalet följs. MU-avtalet reglerar upphovsmans rätt till ersättning vid visning av verk samt medverkan vid utställning.

Västsvenska Turnerande Sommarteatern

(1 januari 2018 - 31 december 2021)

 • Västsvenska Turnerande Sommarteatern ska producera och arrangera den Internationella Gatuteaterfestivalen som en mötesplats för konstnärer, kulturaktörer och publik.
 • Västsvenska Turnerande Sommarteatern ska utveckla verksamheter som Public, offentliga samtal om konstpolitik och liknande.

Senast ändrad: