Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

”Vi välkomnar en granskning av grundfinansieringen”

Publicerad:

Konkurrensverket har begärt in uppgifter om Region Hallands grundfinansiering av aktörer inom Regional utveckling. − Vi välkomnar en granskning. Det här är arbetssätt som används av oss såväl som av andra, och som vi skruvar på kontinuerligt, säger Bo-Josef Eriksson, Regional utvecklingsdirektör. Under 2023 fattades politiska beslut om grundfinansiering som...

Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Nya partnerskap mellan Region Halland och innovations- och företagsfrämjande aktörer

Publicerad:

Region Halland undersöker möjligheten för en ny finansieringsmodell genom partnerskap med strategiskt viktiga innovations- och företagsfrämjande aktörer. Syftet med partnerskapet är att skapa de bästa förutsättningar för hållbar utveckling samtidigt som målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt uppnås. Aktörerna är viktiga för att omvandla strategins målsättningar till insatser för...

Forskning Utveckling och tillväxt

SPOK tilldelas prestigefylld utmärkelse som Årets Strålkastare för sitt framstående arbete inom gestaltad livsmiljö

Publicerad:

Region Halland är glada att meddela att SPOK (Samtida produktion och konsumtion) har blivit tilldelade utmärkelsen Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö. Utmärkelsen, som delades ut av fyra myndigheter – Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd – prisar SPOK:s långsiktiga och medvetna arbete med avvägning mellan olika perspektiv och värden för...

Kultur Regional utveckling Utveckling och tillväxt

E-hälsomyndigheten på besök i Region Halland

Publicerad:

I tisdags fick Region Halland besök av E-hälsomyndigheten och tillfälle att beskriva hur förutsättningarna ser ut just hos oss i Halland. Det vill säga vilken riktning vi har i utvecklingen och digitaliseringen av hälso- och sjukvården samt vårt arbete med informationsdriven vård och AI. Man konstaterade att det blev bra...

Forskning Hälsa och vård Hälso- och sjukvård Om Region Halland Regional utveckling Utveckling och tillväxt

Läkemedelsproduktion - för tid, pengar och patientsäkerhet

Publicerad:

Lisa Valfridsson, avdelningschef på Läkemedelsproduktion. Avdelningen Läkemedelsproduktion har varit i gång i två år. Efter framgångarna med dosförpackade läkemedel till vårdavdelningarna, ligger nu stort fokus på tillverkning av antibiotikasprutor och cytostatika. När Läkemedelsproduktion startade 2021 inleddes pilotdriften av slutenvårdsdos som en del i projektet PIL (Patientindividuell läkemedelsförsörjning). I praktiken innebar...

Hallands sjukhus Hälso- och sjukvård Utveckling och tillväxt

Bolla din projektidé med bland annat Tillväxtverket

Publicerad:

Har du en projektidé inom kompetensförsörjning och smart omställning? Nu har du möjlighet att diskutera och bolla dina tankar med Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Region Halland. Den 23 augusti bjuder Region Halland, Tillväxtverket och Svenska EFS-rådet in till öppet hus på Södra vägen 9 i Halmstad. Det som föranleder det...

Utveckling och tillväxt

Ny innovationsplattform för små och medelstora företag i Halland

Publicerad:

Region Halland medfinansierar projekt Innovationsplattform AI Halland med 6,48 mnkr under en treårsperiod. Finansieringen tas ur Region Hallands medel för medfinansiering av EU-projekt. Projektets mål är att stärka innovationskapaciteten hos små och medelstora företag i Halland genom att erbjuda verktyg för hur AI (intelligenta system), tjänsteinnovation och datadriven innovation kan...

Om Region Halland Regional utveckling Utveckling och tillväxt

Regional infrastrukturplan Halland – en bredd av investeringar för hållbar utveckling i Halland

Publicerad:

En ny regional infrastrukturplan för Halland 2022–2033 har nu fastställts. Den innehåller en bredd av olika åtgärder för transportinfrastrukturen som tillsammans syftar till att generera hållbar samhällsutveckling i hela Halland. Planen är framtagen i nära dialog med de halländska kommunerna. Prioriteringar med tydligt fokus på samhällsnytta I Hallands strategi för...

Regional utveckling Utveckling och tillväxt

EU-medel till projekt för nya vätgasstationer ska bidra till den gröna omställningen inom transportsektorn

Publicerad:

Region Halland är med i ett projekt för att sätta upp ett nätverk av vätgasstationer från Hamburg, via Halland, upp till Oslo. Projektet har beviljats EU-medel för att bygga 12 vätgastankstationer. Projektet Greater4H (Green Alternatives for Transport Emission Reductions – Hydrogen) har beviljats 12,4 miljoner euro från EU-programmet Connecting Europe...

Utveckling och tillväxt

Uppdaterad analys visar att Halland har fortsatt stora utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet

Publicerad:

Jämställdhetsrapporten Från vaggan till graven släpptes första gången 2018. Nu har den uppdaterats med ny statistik och forskning som visar att Halland även fortsatt har stora utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet. Från vaggan till graven, en orsaks- och konsekvensanalys av ojämställdhet och ojämlikhet i Halland, visar att ojämställdhet och...

Utveckling och tillväxt

Fastigheten Skansliden ska ut till försäljning

Publicerad:

På onsdagen fattade Regionfullmäktige beslut om en försäljning av Skansliden i Varberg. Detta är en av flera kommande och pågående försäljningar av fastigheter. − Om allt går som planerat hoppas vi kunna gå ut med annons efter sommaren, säger Katarina Lindh, fastighetschef vid Region Halland. Fastigheten på Skansgatan 28 har...

Utveckling och tillväxt

Beslut om ny Mål och Budget

Publicerad:

På onsdagens möte i regionfullmäktige blev det alliansens budgetförslag som fick en majoritet av rösterna, med satsningar på bland annat friskvård och kompetensutveckling för medarbetare och förstärkningar till psykiatrin. ​Alliansens budgetförslag innehåller satsningar inom flera områden, bland annat psykiatri, nära vård, kvinnohälsovård, attraktiv arbetsgivare och social hållbarhet. Regionens verksamheter i...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Region Halland rustar för att sätta tryck på viktiga regionala utvecklingsfrågor

Publicerad:

Region Halland organiserar om delar av regional utveckling och sedan juni 2022 har det formats tre nya avdelningar som ska arbeta med regional fysisk planering, klimat- och miljöarbete samt besöksnäring. – Omorganiseringen syftar till att rusta för och utveckla Region Hallands arbete i viktiga regionala utvecklingsfrågor framåt. Genom omorganisationen adresserar...

Utveckling och tillväxt

Region Halland ser en stor potential för hållbar tillväxt i näringslivets gröna omställning

Publicerad:

Den 15–16 juni anordnar Region Halland konferensen Halland ställer om – för klimatsmarta affärer och stärkt konkurrenskraft. Konferensen är en del i Region Hallands arbete med att främja hållbar tillväxt och innovation genom det halländska näringslivets gröna och cirkulära omställning. Näringslivets gröna och cirkulära omställning går snabbt nu och i...

Utveckling och tillväxt

Sveriges regioner står upp för det svenska skogsbruket

Publicerad:

EU håller på att ta fram en reglering som skulle kunna slå hårt mot det svenska skogsbruket. Det har fått Sveriges regioner att gå samman och skriva ett brev till ansvariga ministrarna med en uppmaning att agera mot förslaget. EU-kommissionen föreslår att Sveriges kolsänka i skogs- och marksektorn ska öka...

Utveckling och tillväxt

Fyra förlag får litteraturstöd

Publicerad:

I slutet av januari blev det klart att fyra förlag får Region Hallands stöd till litteratur för böcker utgivna 2021. En gång per år utlyser Region Halland möjligheten för förlag att söka stöd för utgivning av kvalitetslitteratur som har ett värde för Halland. –Det var roligt att vi fick in...

Kultur Utveckling och tillväxt

Översyn av projektmedel och företagsstöd ska bidra till förflyttning mot ökad hållbarhet

Publicerad:

Region Halland har genom en direktupphandling utsett FOG Innovation att granska och dra lärdomar i det regionala utvecklingsarbetet med projektmedel och företagsstöd. Arbetet ska bidra till en förflyttning mot ökad hållbarhet och ska vara klart under hösten 2021. Ett regeringsuppdrag har genom Tillväxtverket gått ut till alla regioner om att stärka arbetet med...

Utveckling och tillväxt

Nulägesanalys ska visa potentialen för det halländska näringslivets cirkulära omställning

Publicerad:

Region Halland har genom en direktupphandling utsett IUC Halland i samarbete med RISE att ta fram en nulägesanalys som ska visa det halländska näringslivets potential att genom innovativ, cirkulär omställning öka resursers produktivitet och minska klimatpåverkan. Analysen ska vara klar under hösten 2021. Ett regeringsuppdrag har genom Tillväxtverket gått ut...

Utveckling och tillväxt

Fortsättning för populära forsknings- och utvecklingscheckar

Publicerad:

Region Hallands arbete med Forsknings- och Utvecklingscheckar (FoU-checkar), till stöd för halländska små och medelstora företag, fortsätter i ytterligare tre år. Det beslutade regionstyrelsens tillväxtutskott den 15 juni. Syftet med FoU-checkar är att skapa förutsättningar för mer investeringar i forskning och utveckling bland små och medelstora företag, att stärka företagens...

Utveckling och tillväxt

SPOK gör det lättare att hitta tillverkare lokalt

Publicerad:

Formgivare och designer kan nu använda SPOK:s webbplats för att hitta lokala tillverkare som vill och kan ta uppdrag. Tjänsten har premiär i Halland den 15 juni och hittills finns ett femtontal halländska producenter listade. SPOK, samtida produktion och konsumtion, är en nationell plattform som samlar och sprider kunskap om...

Kultur Utveckling och tillväxt

Region Halland ger kulturstöd till 25 projekt

Publicerad:

Nedanstående 25 projekt har beviljats medfinansiering för att arbeta med kulturutveckling och film i Halland. Totalt har 2 925 000 kr fördelats. Besluten fattades den 20 och 27 maj 2021. Region Halland har prioriterat de här projekten utifrån 44 inkomna ansökningar. Två gånger per år fördelar Region Halland stöd för...

Kultur Utveckling och tillväxt

Lokala nämnders arbete med psykisk hälsa och tillit

Publicerad:

Lokala nämnder har under ett flertal år arbetat för att höja kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa, bland annat genom att föra dialog och lyssna till unga/unga vuxnas och verksamhetsföreträdares kunskaper och erfarenheter. Utifrån dessa samtal har kunskapsunderlag med utvecklingsförslag tagits fram i syfte att stärka psykisk hälsa, utveckla förebyggande...

Demokrati och politik Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Hallands kulturstrategi lyfter fram kritikens betydelse

Publicerad:

Som första region i Sverige inför Halland konst- och kulturkritik som ett särskilt intresseområde. Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs idag den 9 december av regionfullmäktige. Konst- och kulturkritik bidrar till att uppmärksamma och skapa förståelse för konst och verk i alla genrer. Kritiken bidrar också till konstformernas utveckling. Medielandskapet,...

Kultur Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Hållbarhet på agendan när tillväxtutskottet träffade företagare som arbetar med cirkulär ekonomi

Publicerad:

Region Halland arbetar för att bidra till att det halländska samhället och näringslivet ska klara, och kunna dra nytta av, den gröna omställningen och skapa en grön tillväxt. Under onsdagen den 21 oktober träffade politikerna i Region Hallands tillväxtutskott tre företag i Varberg som arbetar med cirkulär ekonomi för att...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Utredning om skolbibliotek i Halland

Publicerad:

Det dataunderlag som samlats in från skolbibliotekarier och rektorer runt om i Halland visar att det finns en stor variation mellan skolbiblioteken i regionen. I sin rapport diskuterar författaren Flakrim Osmani tänkbara orsaker till detta utifrån det insamlade underlaget samt den forskning som finns inom området. Utredningen avser att bidra...

Kultur Utveckling och tillväxt

Upptäck Plönningeskogen i sommar!

Publicerad:

Visste du att stora delar av Plönningemarkens skog är tillgänglig för vandring, cykling och härliga naturupplevelser? Några tips på vad du kan göra: Lär dig mer om den halländska skogen! Gå den uppsatta rundan och se om du har rätt om vår fina halländska skog Besök utsiktshuset vid Mannarps våtmarker....

Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Energieffektiva företag har bättre konkurrenskraft 

Publicerad:

Hur har det gått med  Region Hallands energikartläggningscheckar? Det visar en utredning som högskolan gjort till tillväxtutskottet. Utredningen visar att företag som genomfört kartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder utvecklas bättre än Hallands näringsliv i övrigt. Detta gäller såväl förädlingsvärde, omsättning som produktivitet. Vid en djupanalys av 15 företag framkom att utsläppen av klimatpåverkande...

Utveckling och tillväxt

Fler ska cykla i Halland

Publicerad:

Vi vill få fler att cykla i Halland! Cykeln är ett hållbart transportmedel som främjar hallänningarnas hälsa och som ger låg miljö- och klimatpåverkan. I juni 2020 antogs en ny regional cykelplan för Halland. Den regionala cykelplanen vägleder arbetet för att nå det övergripande cykelmålet med ökad andel cykelresor i...

Utveckling och tillväxt

Projekt för att kompetensstärka permitterad, varslad och anställd personal inom utsatta branscher i Halland

Publicerad:

Högskolan i Halmstad tillsammans med Region Halland, de halländska kommunerna och TEK Kompetens, har fått drygt 15 miljoner kronor beviljade av Europeiska Socialfonden för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för varslad, permitterad eller anställd personal i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Projektet ”Kompa Halland” ska pågå från juni 2020 till augusti 2022....

Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Regionalt krispaket till kultursektorn

Publicerad:

Kultursektorn i Halland har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pandemin. Kultur i Halland har analyserat situationen och tagit fram ett krispaket med insatser utifrån tillgängliga resurser. Kulturlivet samlar vanligtvis stora grupper som kommer till konserter, utställningar, gallerier, mässor, workshopar, m.m. När publik och deltagare inte kan komma förlorar de som...

Kultur Utveckling och tillväxt

Erbjudande om att göra praktik på Småland-Blekinge-Hallands Brysselkontor

Publicerad:

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2020 praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter som en integrerad del av studieprogrammet. En praktikplats på Brysselkontoret innebär att du deltar i kontorets dagliga verksamhet med arbetsuppgifter som omvärldsbevakning, rapport/analys och kontakter med EU:s institutioner. Vi söker dig som trivs i...

Demokrati och politik Jobb och karriär Utveckling och tillväxt

Byggstarten för nya Onsalavägen skjuts upp

Publicerad:

Trafikverket har överklagat domen från Mark- och miljödomstolen avseende skyddsåtgärder för de skyddade arter som lever i området där vägen planeras att byggas. Det medför att byggstarten för nya Onsalavägen skjuts fram ett år. Mark- och miljödomstolen har underkänt de skyddsåtgärder som Trafikverket föreslagit för ett antal arter. Eftersom Trafikverket...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Jobbar du med hållbar affärsutveckling?

Publicerad:

Region Halland utlyser sex miljoner kronor per år i tre år för att få kompletterande utbud av aktörer som jobbar men hållbar affärsutveckling. Idag finns det ett antal organisationer i Halland som fokuserar på detta ur olika perspektiv. Är du en aktör inom hållbar affärsutveckling och vill ansöka om pengar?...

Utveckling och tillväxt

Southern Sweden Film Commission expanderar

Publicerad:

För att öka produktionen av film och rörlig bild i Sydsverige och Halland har vi anslutit oss till ett samarbete kring filmkommissionsverksamhet med de sydsvenska regionerna. Southern Sweden Film Commission, Film i Skånes avdelning för kommissionsarbete, har fått ett utökat uppdrag att locka internationella inspelningar till hela södra Sverige. Film...

Kultur Utveckling och tillväxt

Varbergstunneln – bra för både människan och miljön

Publicerad:

På torsdagen startade arbetet officiellt med tågtunneln och dubbelspår i Varberg med glöggmingel i centrum. En smygpremiär utan blågula band och förgyllda spadar. Arbetet är också i gång sedan länge vid stationen, vilket ingen som passerat centrala Varberg kunnat missa. En historisk dag för varbergarna – men vad betyder för...

Utveckling och tillväxt

Kungsbacka satsar på barns språk genom hembesök

Publicerad:

Kungsbacka kommun deltar i den regionala satsningen Språkstart Halland. Genom hembesök från biblioteken ska familjer få tips och information om barns språkutveckling. Christina Söderstedt, bibliotekarie, ska dela ut språkpaket hemma hos barnfamiljer i Kungsbacka.   Språkstart Halland görs av Region Halland i samarbete med kommunerna och riktar sig till små...

Kultur Utveckling och tillväxt

Karin Nilsson är årets medarbetare

Publicerad:

Problemlösning. Det är drivkraften för IT-medicinsk sekreteraren Karin Nilsson. Inga frågetecken är för små eller för stora för att hon ska ta sig an dem med liv och lust. I dagarna har hon officiellt blivit Digital samordnare – och årets medarbetare i Region Halland 2019.

Utveckling och tillväxt

Region Halland ger kulturstöd till 21 projekt

Publicerad:

Nedanstående 21 projekt har beviljats medfinansiering för att arbeta med kulturutveckling och med film och rörlig bild i Halland. Totalt har 1 975 000 kr fördelats. Besluten fattades den 6 december 2019. Region Halland har prioriterat de här projekten utifrån 53 inkomna ansökningar. Två gånger per år fördelar Region Halland...

Kultur Utveckling och tillväxt

Stort engagemang för framtidens kollektivtrafik

Publicerad:

Många hallänningar engagerade sig i framtidens kollektivtrafik i Halland under sommaren. Resultatet blir en viktig del i det nya trafikförsörjningsprogrammet som Region Halland håller på att ta fram. Under några månader i somras fanns en digital enkät tillgänglig för alla i länet att svara på. Över 1200 personer svarade på...

Utveckling och tillväxt

Halländska elever ska testa och utveckla nya digitala läromedel

Publicerad:

Vad funkar och vad funkar inte när digital teknik används av lärare och elever i våra skolor? Det ska testas i ett nationellt projekt där Halmstad, Falkenberg, högskolan och regionen deltar. Målet för det tvååriga projektet är att genomföra 150 tester av ett trettiotal produkter i förskolor, grundskolor, gymnasier, vuxenutbildning,...

Utveckling och tillväxt

Ökat intresse för solel i Halland

Publicerad:

Intresset för att få information, tips och rådgivning om solel har ökat i länet, det märker kommunala energi- och klimatrådgivare. Sedan våren 2018 har Hallands rådgivare jobbat i ett nationellt projekt om solel. – Det är väldigt roligt att se det stora genomslag satsningen har haft här i Halland. Vi...

Utveckling och tillväxt

Nu skapas en ny kulturplan för Halland

Publicerad:

Arbetet med att skapa Hallands kulturplan 2021–2024 har inletts. Region Halland arbetar i samverkan med kommunerna, föreningsliv, konstnärer, kulturskapare och arrangörer för att ta fram Hallands nya kulturplan. Kulturskapare samtalar vid Kultur o.s.v. våren 2019. Foto: Magnus Andersson   Intressen och förutsättningar skiljer sig åt bland hallänningarna men alla har...

Kultur Utveckling och tillväxt

Ett hållbart samhälle – vad behöver vi göra?

Publicerad:

När årets upplaga av Strategiskt forum - Hur går det för Halland!? gick av stapeln var intresset stort och samlade drygt 240 utvecklingsintresserade från regionen, kommunerna, näringslivet och ideell sektor. Dagen tema var ett hållbart samhälle men med särskilt fokus på samhällsutmaningarna psykisk hälsa och hållbar omställning. En kraftsamling för psykisk...

Utveckling och tillväxt

Skogen som klimathjälte?

Publicerad:

Välkommen till en dag om Hallands skogar ur ett klimat- och näringslivsperspektiv, den 21 november på Varbergs Stadshotell. Under en förmiddag kommer vi att få höra om skogens positiva roll i klimatomställningen, men också vilka risker som finns för skogen i ett förändrat klimat. Dagen vänder sig till dig som...

Utveckling och tillväxt

Dags att söka regionalt kulturstöd

Publicerad:

Nu är det dags att söka regionalt kulturstöd för litteratur, för film och rörlig bild samt för projekt inom kulturutveckling. Ansökningsperioden öppnar 1 oktober och sista ansökningsdag är 1 november. Kontakta gärna en utvecklare för att diskutera ditt projekt innan du lämnar in din ansökan. Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförande av...

Kultur Utveckling och tillväxt

Om ett år öppnar Vävmässan på Halmstad Arena

Publicerad:

Med ett år kvar till Vävmässan presenterar nu Svenska Vävrådet ett smakprov av programmet. Besökarna på Vävmässan kan ta del av programpunkter såväl i Halmstad som runt om i regionen. Vävmässan äger rum 24-26 september 2020 och är den största i sitt slag i världen. Under de tre mässdagarna beräknas...

Kultur Utveckling och tillväxt

Hur går det för Halland?

Publicerad:

Den 25 oktober arrangerar Region Halland den årliga konferensen Hur går det för Halland? – strategiskt forum 2019. Boka in dagen redan nu! ​Halland  står  inför  flera  samhällsutmaningar som är såväl globala som lokala. Under dagen kommer vi  att  lägga  särskilt  fokus  på  de  samhällsutmaningar  som  handlar  om  psykisk hälsa...

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Nu lanserar vi Musik Hallandia

Publicerad:

Region Hallands väletablerade musikinstitution byter namn och kostym och lanseras nu under det nya varumärket Musik Hallandia. Musik Hallandia ska erbjuda de halländska musikarrangörerna hjälp och stöd samt skapa unika musikupplevelser för publiken. Musik Hallandia är en musikplattform helägd av Region Halland med målet att vara hela Hallands grund för...

Kultur Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Unik satsning för minskad energianvändning i halländska företag

Publicerad:

I Halland kan små och medelstora företag söka stöd till energikartläggningar, vilket kan ge stora vinster. De nationella medel som tidigare utgått från Energimyndigheten drogs in i april, men Regionstyrelsens Tillväxtutskott i Halland tog nyligen ett beslut som gör länet unikt; halländska företag erbjuds fortsatt ekonomiskt stöd till energikartläggningar. -...

Utveckling och tillväxt

Påverka framtidens kollektivtrafik

Publicerad:

Region Halland arbetar med ett nytt trafikförsörjningsprogram för Halland. Det beskriver utvecklingen av kollektivtrafiken under perioden 2020-2024 och med utblick mot 2040-2050. Resor till och från arbete och studier är i fokus.

Utveckling och tillväxt

Sydsvenska regioner samarbetar för att nå nationella bredbandsmål

Publicerad:

Fem sydsvenska regioner har tecknat ett samverkansavtal med IP Only. Avtalet behövs för att kunna uppnå de nationella bredbandsmålen, skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och ge förutsättningar för alla 2,4 miljoner invånare i regionerna att få en jämlik samhällsservice. Osäkerheten på bredbandsmarknaden har ökat det senaste året. Tillväxttakten för...

Utveckling och tillväxt

Halland – snabbast fiberutbyggnad i Sverige 2018

Publicerad:

Halland är det län där bredbandsutbyggnaden går snabbast. Nu har 79 procent av de halländska hushållen en fast fiberanslutning och fibernätet är utbyggt i nästan hela Halland. Allt fler hallänningar kan utnyttja digitala samhällstjänster. Post- och Telestyrelsens Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 presenterades under torsdagen. Den visar att 77 procent av...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Halland fortsätter att växa i snabb takt

Publicerad:

Förra året ökade antalet invånare i länet med 4 527 personer, vilket är något mer än föregående år. Procentuellt innebär det att Halland hade den tredje största folkökningen i landet 2018, efter Stockholms län och Uppsala län. Hallands befolkning uppgick till 329 352 invånare den 31 december 2018. Under året blev...

Utveckling och tillväxt

Praktikplats i Bryssel

Publicerad:

I höst har du som är student, eller just har avslutat dina studier, chans att göra praktik i Bryssel, i hjärtat av EU. Inom EU fattas många beslut som påverkar utvecklingen i Småland, Blekinge och Halland. Kontoret Småland Blekinge Halland South Sweden är regionens förlängda arm i Bryssel. Under höstterminen 2019...

Utveckling och tillväxt

Välkommen till Europaforum - om Framtidens Europa

Publicerad:

Den 16 maj arrangeras årets Europaforum. Här samlas politiker, tjänstepersoner, studenter och representanter från näringslivet för att diskutera det europeiska samarbetet och för att dela erfarenheter, utbyta kunskaper och knyta kontakter. Temat för årets konferens är Framtidens Europa. Europaforum arrangeras inom ramen för Småland, Blekinge och Hallands gemensamma Brysselarbete. I...

Utveckling och tillväxt

Tillsammans mot ”Halland – bästa livsplatsen 2035”

Publicerad:

Under två dagar har halländska företagare, politiker och tjänstemän pratat om hur vi tillsammans gör Halland till den bästa livsplatsen. Arbetet med att ta fram en ny plan för utvecklingen av Halland har startat. Framöver väntar många spännande samtal om framtidens Halland. ”Halland bästa livsplatsen" är ett strategidokument som beskriver...

Utveckling och tillväxt

Samtal om Hallands framtid

Publicerad:

Vi behöver hjälpas åt med att förstå vad Halland – bästa livsplatsen 2035 innebär. Under våren 2019 startar en serie samtalstillfällen i olika former och i olika sammanhang. Vi välkomnar till samtal om Hallands framtid, som ska hjälpa oss ta fram den regionala utvecklingsstrategi som blir vår gemensamma färdriktning. De...

Utveckling och tillväxt

Regionens förlängda arm i Bryssel besökte Halland

Publicerad:

I måndags besökte medarbetare från Brysselkontoret Halmstad för att diskutera frågor som är extra viktiga för Halland ur ett europeiskt perspektiv. Inom EU tas många beslut som påverkar utvecklingen i Halland. Brysselkontoret är Hallands förlängda arm inom EU. – Det arbete som representanterna på Brysselkontoret gör tillsammans med oss är viktigt...

Utveckling och tillväxt

Nya villkor för resande över länsgränser

Publicerad:

Inom Regionsamverkan Sydsverige har de sex sydsvenska länen enats om nya villkor för den gränsöverskridande kollektivtrafiken, "Sydtaxan 2.0". Det nya avtalet innebär att det blir enklare och smidigare att resa över länsgräns i Sydsverige, såväl för pendlare som för fritidsresenärer. All gränsöverskridande trafik omfattas av Sydtaxan 2.0 och ett antal...

Jobb och karriär Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Tillsammans mot morgondagens Halland!

Publicerad:

Framtidens Halland – hur blir det? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför? Den 26 oktober arrangerade Region Halland för fjärde året ”Hur går det för Halland?” – ett strategiskt forum med framtiden i fokus. 210 personer bidrog tillsammans med en palett av perspektiv från såväl ideell och offentlig sektor...

Utveckling och tillväxt

Nästa steg mot persontrafik på Markarydsbanan

Publicerad:

Markarydsbanan har under senare år haft en ringa betydelse i järnvägsnätet.  Men visionen om banan som ett attraktivt val för pendlaren och som en förbindelse mellan västra och östra Sverige, är stark i regioner och kommuner. Nu tas nästa steg i arbetet med att starta persontrafik mellan Halmstad och Hässleholm....

Utveckling och tillväxt

Regionala satsningar för framgångsrik halländsk export

Publicerad:

Det går bra för halländska exportföretag och det är viktigt för tillväxten i länet. Regionala satsningar ska ge exporterande företag extra vind i seglen. I torsdags invigdes plattformen Exportcentrum Halland och succén Exportprogrammet laddar för ett nytt programår. Trenden är positiv för halländska exporterande företag. Under 2017 ökade exporten i...

Utveckling och tillväxt

Vad sägs om en praktikplats i Bryssel – i hjärtat av EU?

Publicerad:

Under vårterminen 2019 får en student chans att göra praktik vid Brysselkontoret som en integrerad del av studierna. Inom EU fattas många beslut som påverkar utvecklingen i Småland, Blekinge och Halland. Kontoret Småland Blekinge Halland South Sweden är regionens förlängda arm i Bryssel. Under vårterminen 2019 får en student chans...

Utveckling och tillväxt

Lyckad test av biobaserade matlådor

Publicerad:

Matlådor av biobaserat material har testats på restaurang Siv på sjukhuset i Varberg. – Matlådorna fick ett varmt välkomnande både av restaurangens personal och alla som provade dem, säger Malin Emmot projektledare på The Loop Factory. Projektet, där Region Halland är projektägare, har som mål att få fram minst två...

Utveckling och tillväxt

Forskare utvärderar stor skolsatsning

Publicerad:

Runt om i skolor och förskolor pågår nu arbete med en ny metod – Välmående ger resultat. I korthet går den ut på att arbeta med skolans personal och ge dem nya verktyg och tankesätt med syftet att få eleverna att må och lyckas bättre i skolan. Men vad har...

Utveckling och tillväxt

Mentorsprogram ger kunskap och vänskap

Publicerad:

De skrattar mycket när de träffas – mentorerna och ungdomarna i mentorsprogrammet Näktergalen. Samtidigt lär de sig mycket om varandra och om världen. Och trots att de bara har varit i Sverige några år kan Rabi, Janagha och Sabereh prata om allt möjligt på svenska – om sorg och glädje,...

Utveckling och tillväxt

Hur går det för Halland?

Publicerad:

Den 26 oktober arrangerar Region Halland den årliga konferensen ”Hur går det för Halland? – strategiskt forum 2018” Vilka kunskaper och kompetenser kommer vi att behöva i framtiden? Hur kommer morgondagens innovationer att se ut? Hur jämställda och jämlika är vi i Halland och hur utvecklas Halland? Dessa och fler...

Utveckling och tillväxt

Idéer om framtidens vård möter vardagen

Publicerad:

En mötesplats för idéer och människor, där innovationer för framtiden får gnuggas mot vardagen i vård och omsorg. Så skulle man kunna beskriva Hälsoteknikcentrum Halland – en miljö där människor med vitt skilda kompetenser och erfarenheter strålar samman och där det är högt i tak för kreativitet och nya tankar....

Utveckling och tillväxt

Examensarbeten inom gröna näringar prisas

Publicerad:

Metoder för att kartlägga ekosystemtjänster i urban miljö, odling av mat i svåra miljöer med hjälp av förnybara energikällor, en digital plattform som kan minska matsvinn… Ja, det spände över ett brett område när Arena Grön Tillväxt delade ut pris till årets bästa examensarbete inom området innovation inom gröna näringar....

Utveckling och tillväxt

Region Halland kör elbilsrallyt i helgen!

Publicerad:

I helgen kommer Nordens största elbilsrally till Halland och politikerna Mikaela Waltersson (M) och Per Stané Persson (S) kör för team Region Halland. Målet med tävlingen är inte att komma först utan att slå ett slag för fossilfri biltrafik. Starten för den första etappen som körs av Per Stané Persson...

Utveckling och tillväxt

Europaforum om viktiga förändringar inom EU

Publicerad:

Den 9 maj samlades 135 personer i Alvesta för att delta i Europaforum Småland Blekinge Halland och diskutera samarbetsfrågor Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar och vid dagens forum togs aktuella frågor upp i lokalt, regionalt och europeiskt perspektiv. Medverkade gjorde politiker, näringslivsrepresentanter, forskare och sakkunniga. Europaforum arrangeras av...

Utveckling och tillväxt

Region Halland satsar på publika laddstationer

Publicerad:

- Äntligen tar Region Hallands arbete med utbyggnad av laddinfrastruktur fart. Vi hoppas att det kan bidra till att fler ser elbilen som ett möjligt transportmedel i Halland, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Igår tog Region Halland beslut om att i samverkan med Varbergs Energi sätta upp...

Utveckling och tillväxt

Kultur och kreativitet ger sammanhang

Publicerad:

– Kulturhuset har fått mig att pröva saker jag aldrig skulle ha vågat annars. – Jag har fått nya vänner och ett sammanhang där jag kan vara mig själv och odla min kreativitet, utan en massa krav. Deltagarna berättar med värme och glädje om vad Dramalogens Kulturhus har betytt för...

Utveckling och tillväxt

Bättre stöd för idéer om ett bättre samhälle

Publicerad:

Utanförskap och segregation, klyftor mellan stad och land, miljöproblem... Listan över de utmaningar vi har i Halland och Sverige kan göras lång. Samtidigt finns det många människor och företag som har tankar om hur utmaningarna skulle kunna mötas på nya sätt. Nu ska de få ett bättre stöd för att...

Utveckling och tillväxt

Satsning på 21 miljoner ska göra sjukvården mer digital

Publicerad:

Digga Halland, ett halländskt samverkansprojekt för att öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn, får 21 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna står bakom den gemensamma ansökan som Strukturfondspartnerskapet i Västsverige nu beviljat. – Projektet är ett fantastiskt exempel på vad...

Demokrati och politik Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Västra Skandinavien – en blivande attraktiv megaregion

Publicerad:

För två år sen ingick Region Halland ett partnerskap tillsammans med bland annat Oslo, Västra Götaland och Skåne om att låta OECD analysera området som sträcker sig från Oslo i norr till Malmö/Köpenhamn i söder – Västra Skandinavien. Den 15 mars var OECD:s representanter på Svenska Mässan i Göteborg och...

Utveckling och tillväxt

Framsteg samlade Mat-Halland

Publicerad:

Arbetet med det halländska Livsmedelsprogrammet går vidare. Under onsdagseftermiddagen samlades ett 70-tal engagerade krögare, matproducenter, tjänstemän och politiker till inspiration och lagarbete på Tjolöholms slott. Samtalet handlade om de framsteg som redan gjorts och om hur utvecklingen av Halland som matregion ska gå vidare. Matprat i slottsmiljö. Ett 70-tal representanter...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Forskningen i fokus under 2018

Publicerad:

Region Halland har fastställt en plan för hur det fortsatta samarbetet med BWPO, Brigham and Women’s Physician Organization, ska se ut under 2018. Arbetet är uppdelat i tre delar – forskning, utbildning och support – där huvudfokus under året är på forskning. Region Hallands tecknade 2016 ett treårigt avtal med...

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Hej Halland! Hur mår vi?

Publicerad:

I dagarna får 16 000 hallänningar en enkät med frågor om den egna hälsan. Undersökningen heter Hälsa på lika villkor och är en nationell undersökning som Region Halland genomför i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Genom enkäten får Region Halland en bild av hur hallänningarna mår och hur hälsoläget förändras över åren....

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Utbildning för kommunala tjänstepersoner om kulturella och kreativa näringar

Publicerad:

En ny utbildning inom KKN-området för intresserade kommuner kommer att arrangeras i samarbete med fyra av regionerna i Regionsamverkan Syd: Halland, Kronoberg, Skåne och Kalmar län. Utbildningen äger rum under 2018-2019 och riktar sig till kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer i södra Sveriges kommuner. Ämnet är utveckling av kulturella kreativa näringar....

Kultur Utveckling och tillväxt

Vi blev 4 492 fler hallänningar i fjol

Publicerad:

Befolkningsökningen har mattats av något jämfört med föregående år då ökningen var den historiskt sett högsta sedan 1970-talet. Den 31 december 2017 uppgick Hallands befolkning till 324 825. Det är i huvudsak invandring som ligger bakom folkmängdsökningen i Halland. Invandringen svarade för 54 procent av länets totala folkökning, men det...

Utveckling och tillväxt

Digitalisering, kompetens och gamla cyklar på Ästad forum

Publicerad:

Digitaliseringen och de nya kompetenser som den behöver stod i fokus när ett 90-tal näringslivsföreträdare, politiker och tjänstemän under torsdagen och fredagen samlades till Ästad Forum. Detta är femte året som Region Halland i samarbete med Företagarna arrangerar mötesplatsen Ästad Forum. Under torsdagseftermiddagen möttes man på Cycleurope i Varberg och...

Om Region Halland Utveckling och tillväxt